نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روزنامه نگاری، گروه ژورنالیسم خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

2 استادیارگروه ارتباطات ، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2021.255546.1164

چکیده

هدف این پژوهش، شناخت عوامل مؤثر بر رضایت مردم شهر کرمانشاه از اخبار شبکۀ تلویزیونی «زاگرس» است. برای انجام این تحقیق از روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ آماری، مشتمل بر ساکنان شهر کرمانشاه است. با نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی و بر‌اساس فرمول کوکران، پرسشنامه در میان نمونۀ 400 نفری از این جامعۀ آماری (شامل 207 نفر زن و 193 نفر مرد)، توزیع و سپس اطلاعات گردآوری‌شده، با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل شد. 215 تن (معادل 53.75 درصد پاسخگویان) از اخبار این شبکه به میزان زیاد و خیلی زیاد ابراز رضایت کردند، همچنین 135 تن (33.75 درصد) به میزان متوسط و50 تن (12.5 درصد) رضایت خود را از اخبار این شبکه به میزان کم و خیلی کم ابراز کرده‌اند. در مجموع، مخاطبان در شهر کرمانشاه 67.34 درصد از اخبار شبکه زاگرس رضایت داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Kermanshah’s Audience Satisfaction from The News Broadcast of Zagros TV Network

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Aliaghaei 1
  • Aliakbar Razmjoo 2
  • jahandar Amiri 3

1 M.A. in Journalism, Department of Journalism and News, Communication and Media Faculty, IRIB Universit, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Communication, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

3 Assistant Professor, Department of Journalism and News, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research is to understand about the effective factors on Kermanshah’s audience satisfaction from Zagros TV network news broadcast. To achieve this, a survey research is done by using questionnaires. The inhabitants of Kermanshah were taken as statistical population of the research. By the help of multistage cluster sampling & random sampling based on Cochran’s formula, 400 questionnaires were distributed among audience to answer (including 207 female & 193 male). Then, the data was collected & analyzed by SPSS method. 215 persons (equal to 53.75% of respondents) expressed their satisfaction to a high & very high extent from the news broadcast of Zagros TV network. Also, 135 persons (equal to 33.75%) were moderately satisfied & 50 persons (equal to 12.5%) showed their dissatisfaction to low and very low extent. On the whole 67.34% of audience in Kermanshah were satisfied with Zagros news broadcast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV News
  • Audience Satisfaction
  • Zagros TV Network
  • News Audience
  • Kermanshah
- اسماعیلی، فرهاد (1394). کدام را انتخاب کرده‌اید؛ ماهواره یا تلویزیون؟ روزنامة ابتکار. 18/6/1394 به نقل از ایرنا: https://www.irna.ir/news/81753515
- بصیریان جهرمی، حسین(1390). «بررسی تأثیر رسانه‌های جایگزین بر رسانه‌های اصلی: براساس آرای مکتب‌ رسانه‌‌شناسی». فصلنامة رسانه. سال بیست و یکم، شمارة 2. 45-48.
- بیکر، ترزال (1394). نحوة انجام تحقیقات اجتماعی. (مترجم: هوشنگ نایبی). تهران: نشر نی.
- جعفری، صابر (1398). بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه‌های خبری برون‌مرزی BBC و VOA فارسی با رویکرد تطبیقی. فصلنامة مطالعات رسانه‌ای. شمارة 44. 86-71.
- جهانشاهی، امید (1394). «توئیتر و تلویزیون: خبر تلویزیونی در عصر رسانه‌های اجتماعی». مطالعات ماهواره و رسانه‌های جدید. زمستان و بهار 1393 و 1394- شمارة 10 و 11. 21-36.
- خلیلی آذز، هایده (1392). شناخت ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی و اثرات آنها بر روابط بین فردی نوجوانان. فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی. سال بیستم. شمارة 3 (پیاپی 75). پاییز 1392. 181-155.
- رضائی، رضا (1398). اعتماد به خبر: مقایسة اعتماد میان شبکه‌های اجتماعی با رادیو و تلویزیون. تهران: انتشارات سنجش و دانش.
- روزبهانی، نازنین؛ و تاجیک اسماعیلی، سمیه (1400). بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به اخبار منتشره در فضای مجازی با تأکید بر اینستاگرام از دیدگاه کارشناسان و خبرگان علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه. فصلنامة علمی- پژوهشی مطالعات جامعه‌شناسی. انتشار آنلاین: 1 خرداد 1400.
- سرابی، سعید؛ و حسنلو، محمودرضا (۱۳۹۶). بررسی عملکرد شبکة خبر براساس معیارهای اعتمادسازی از دیدگاه کارشناسان. چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه. ماهنامة چهره‌های ماندگار. تهران. دانشگاه صدا و سیما.
- سورین، ورنر؛ و جیمز، تانکارد (2007). نظریه‌هایارتباطات. (مترجم: علیرضا دهقان). تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- سولیوان، تام؛ و دیگران (1385). مفاهیمکلیدیارتباطات. (مترجم: سیدحسن رئیس‌زاده). تهران: انتشارات فصل نو.
- سیف‌پور، رضا (1390). علل تمایل برخی مخاطبان به شبکه‏های ماهواره‌ای. سایت تابناک. تاریخ بازدید 13/5/1399.
- شریفی، سیدمهدی؛ و امیدی، افشین (1397). ژورنالیسم تلویزیونی، معرفت‌شناسی، فلسفه، روش‌ها. تهران: انتشارات تیسا.
- عباس‌زاده، اصغر (1400). ضریب نفوذ 70 درصدی ماهواره در میان ایرانیان. سایت ایسنا. تاریخ بازدید: 2/3/1400.
- فرقانی، محمدمهدی؛ و نظری، علیرضا (1397). فضای مجازی احیاگر روزنامه‌نگاری آرمانی برای تحقق جامعة مدنی در ایران. فصلنامة رسانه. سال 29. شمارة 3.
- قوامی، سیدحسین (1394). نظریة غنای رسانه. سایت قلم‌اندیش. 29/۰۲/۱۳۹۴.
- معتمدنژاد، کاظم (1390). وسایل ارتباط‌جمعی. جلد یکم. چاپ دوم. تهران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
- مؤسسة پژوهشی بتا (1400). کاربران ایرانی در کدام شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند. اقتصاد آنلاین. یکشنبه 16/9/1399 به نقل از:  
- نیکو، مینو؛ و دیگران (1385). شناخت مخاطب با رویکرد استفاده و رضامندی. تهران: سروش.
 
 
Boyd, D. M؛ & Ellison, N. B. (2007). “Social network sites: definition, history, and scholarship”. Journal of  Computer-Mediated Communication. 13 (1: 210-230).
- Demers, David (2003). Corporate Newspaper structure. Editorial Page vigor and social change. Journalism Quarterly. 73(4).
- Glob Scan. (2020). "BBC/ Reuters/ Media Center Pool: Trust in Media. http:/WWW.Glob Scan.Com.
- Huang, L; Lu, W (2017). Functions and roles of social media in media transformation in China: A case study of‘‘@CCTV NEWS. Telematics and ; No34.
- Kang, J; Lee, H (2017). Modeling user interest in social media using news media and Wikipedia. Information Systems. No 65.
- Nwabueze, C.; & Nweke, N.; Okowa, L. Ebeze, E. (2019). Satellite Television and Local Media Use Among Viewers in Satellite Tv Household in the Southeast Geopolitical Zone of Nigeria. Higher Education of Social Science.Vol. 3, No. 3. Pp. 1-10.
Mhamdi, Chaker. (2016). Transgressing Media Boundaries: News Creation and Dissemination in a Globalized World.September 2016 .Mediterranean Journal of Social Sciences. 7(5): 272.
- Oeldorf – Hirsch, A; & Sundar, S.S (2015). Posting commenting and tagging: Effects of sharing news stories on Facebook. Computers in Human Behavior. No 44.
- Whiting, A. & Williams, D. (2019). Why People Use Social Media: A Uses And Gratification Approach. Emerald Group Publishing Limited. Vol. 16. No. 4. Pp. 362-369.