نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، گروه سیاستگذاری و مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران؛ (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، گروه سیاستگذاری و مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 استادیار پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

امروزه با توجه به شرایط متغیر محیطی، پیچیدگی‌های فناوری، کمبود منابع، تنوع خدمات، سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات، شاخص‌های جذابیت برای مخاطب به‌منظور تحقق اهداف کلان و...، حفظ جایگاه، ادامة حیات و توسعه در یک سازمان رسانه‌ای، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. از این‌رو، شناسایی چالش‌ها و به‌کارگیری سیاست‌های راهبردی مؤثر بر تبلیغات بازرگانی رسانة یک کشور می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه رسانه‌ای آن ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش‌ها و سیاست‌های راهبردی تبلیغات بازرگانی در رسانة ملی انجام شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است. برای شناسایی سیاست‌های راهبردی تأثیرگذار بر تبلیغات رسانة ملی، از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی بهره گرفته شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که سیاست‌هایی همچون: تشویق نوآوری‌باز، حداکثرسازی توان‌ داخلی، حمایت از یادگیری فناورانه، نظام مالکیت فکری، حمایت از شرکت‌های فناور نوپا و... در حوزة تبلیغات بازرگانی رسانة ملی می‌توانند مؤثر واقع شوند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌شود گفت چالش‌های زیادی بر سر راه سیاست‌گذاری حوزة تبلیغات بازرگانی رسانة ملی وجود دارد، چالش‌هایی همچون شکست‌نهادی، قوانین و سیاست‌ها و عدم تمرکز بر مفهوم سواد رسانه‌ای.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges & Strategic Policies of Commercial Advertising in IRIB

نویسندگان [English]

  • Ahmad Langroudi 1
  • Azadeh Mohammadi Zalani 2
  • Javad Noori 3

1 Ph.D. student, Department of Policy Making and Industrial Management, Department of Economics and Administration Sciences, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Iran (Corresponding Author)

2 Ph.D. student, Department of Policy Making and Industrial Management, Department of Economics and Administration Sciences, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Iran

3 Assistant Professor, Research Institute for Science, Technology and Industry Policy, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, considering the variable environmental conditions, complexity of technology, scarcity of resources and diversity of services, are vital to maintain the standpoint of a media organization. To achieve its major goals, regarding the high speed of information & communication exchange together with audience attraction measures, all and all are essential & inevitable for the development and revival of the latter. Hence, recognizing the challenges and applying effective strategic policies for commercial advertising inside the media can play an important role in promoting the standpoint of the media institutions.
The present research has been done with the aim of surveying on challenges and strategic policies of commercial advertising in IRIB. The methodology of this research is descriptive in nature while it counts for an applied research from the goals perspective. In order to recognize the effective strategic policies on commercial advertising in IRIB, a library & documentation study is applied. The findings, justifies that policies like open innovation & promotion, maximizing the internal potentials, underpinning technological learning, intellectual property discipline, supporting startup companies and…. in the field of commercial advertising, can all be effective.
According to the outcome of the research, it can be deduced that there are many challenges in the face of policy making for commercial advertising in IRIB. These Challenges are such as institutional failure, regulations & policies plus deconcentrating on the concept of media literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Advertising
  • IRIB
  • Strategic Policy
  • Media Management
اسدی‌فر، رضا (1398). «سیاست‌های حمایت از شبکه‌سازی با هدف توسعة علم و فناوری». فصلنامة سیاست علم و فناوری؛ ویژهنامة جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری. سال یازدهم. شمارة 2. 346-333 .
امامی میبدی، راضیه؛ و اشتریان، کیومرث (1391). «طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران». پژوهشنامة علوم سیاسی. 47-7.
امین‌لو، میترا؛ و یعقوبی، مرضیه (1398). «سیاست‌های نظام مالکیت فکری با هدف توسعة نوآوری». فصلنامة سیاست علم و فناوری؛ ویژهنامة جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری. سال یازدهم. شمارة 2. 284- 269.
بروجردی علوی، مهدخت؛ و ایرانی پورنظری، الهه (1390). «میزان انطباق تبلیغات بازرگانی شبکة اول سیمای جمهوری اسلامی ایران با دستورالعمل تبلیغاتی سازمان صدا و سیما». فصلنامة علوم اجتماعی. ش 54. 278-245.
خوشنویس، یاسر؛ و صاحبی‌نژاد، مجید؛ حائری، محمدعلی (1390). «سیاست‌های تقاضاگرا برای تقویت نوآوری موردکاوی فناوری نانو در ایران». ماهنامة فناوری نانو.
رضانیا، زهرا؛ و موسوی صمدی، سیداحمد ( 1397). «لزوم سیاست‌گذاری در جهت آموزش سواد فضای مجازی در رسانة ملی با تأکید بر مخاطب هدف (از نگاه مدرسین و فعالین سیاست‌گذاری در این حوزه)». دومین همایش بینالمللی سواد رسانهای و اطلاعاتی با موضوع خانواده. تهران: مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال.
روشندل اربطانی، طاهر؛ و حیدری، علی (1397). «طراحی مدل سیاست‌گذاری رسانه‌ای سازمان تأمین اجتماعی ایران. فصلنامة علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی. س 18. تابستان 97. ش 69. 157-129.
روشندل اربطانی، طاهر؛ و ذوالفقاری، محمدمهدی؛ بلالی، مجید (1393). «روندهای محیطی مؤثر بر آیندة رسانة ملی در چشم‌انداز بیست سالة کشور». پژوهشهای مدیریت راهبردی. س 20. ش 54. تابستان 1393. 99-63.
روشندل اربطانی، طاهر (1386). «چیستی مدیریت رسانه». مجلة رسانه. سال هجدهم. شمارة 2. پاییز 1386. 18-10.
سلطان‌زاده، جواد؛ و الیاسی، مهدی (1398). «استفاده از ابزار مقررات‌گذاری برای اجرای سیاست‌های نوآوری». فصلنامة سیاست علم و فناوری؛ ویژهنامة جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری. سال یازدهم. شمارة 2. 480-469.
سیادتی، هادی؛ و افشاری‌مفرد، مسعود (1398). «سیاست‌های تشویق نوآوری باز»؛ فصلنامة سیاست علم و فناوری؛ ویژهنامة جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری. سال یازدهم. شمارة 2. 393-379.
شاوردی، مرضیه؛ و سلطانی، بهزاد (1398). «همجواری جغرافیایی: ابزاری برای حمایت از نوآوری». فصلنامة سیاست علم و فناوری؛ ویژهنامة جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری. سال یازدهم. شمارة 2. 332-315.
صلواتیان، سیاوش؛ و میناوند، محمد قلی؛ خدابنده بایکی، ایمان (1396). «چالش‌های سازمان صدا و سیما در مواجهه با مخاطبان با سواد رسانه‌ای بالا در دهکدة جهانی». مطالعات جامعه‌‌شناسی. دورة 24. ش 2. 521-489.
صلواتیان، سیاوش؛ و میناوند، محمد قلی؛ خدابنده بایکی، ایمان (1396). «راهبردهای تحولی سازمان صدا و سیما متناسب با افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان». فصلنامة مطالعات توسعة اجتماعی- فرهنگی. دورة 6. ش2. پاییز 96. 210-177.
علوی‌وفا، سعید (1396). «چالش‌ها و موضوعات راهبردی رسانة ملی در افق 1404». فصلنامة پژوهش ارتباطی. س 24. ش 1 (پیاپی 89). 64-31.
علی محمدی، محبوبه (1387). «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تبلیغات بازرگانی در صدا و سیما». رسانه. ش 75. 25-1.
علیزاده، پریسا؛ منطقی، منوچهر (1398). «سیاست‌های حمایت از تحقیق و توسعه در بخش کسب و کار». فصلنامة سیاست علم و فناوری؛ ویژهنامة جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری. سال یازدهم. شمارة 2. 378-363.
قاضی‌نوری، سید سپهر؛ و مهاجری، آیدا (1398). «یادگیری فناورانه و سیاست‌های حمایت از آن». فصلنامة سیاست علم و فناوری؛ ویژهنامة جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری. سال یازدهم. شمارة 2. 454-439.
کرم‌زاده، رنگین‌نگار؛ و تفنگ‌چی، سینا (1396). «نقش رسانة ملی در شکل‌گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی». مطالعات رسانهای. س 12. 1396. 135-117.
نجف‌بیگی، رضا؛ و عزیزآبادی‌فراهانی؛ فاطمه (1387). «طراحی مدل اندازه‌گیری تأثیر رسانة ملی در توسعة فرهنگی». مجلة مدیریت فرهنگی. سال دوم. شمارة 2. 22-1.
نقی‌زاده، رضا؛ و نامداریان، لیلا (1398). «سیاست‌های حمایت از شرکت‌های فناور نوپا». فصلنامة سیاست علم و فناوری؛ ویژهنامة جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری. سال یازدهم. شمارة 2. 296-285.
نوروزی، ناصر؛ و الهی، شعبان؛ حسن‌زاده، علیرضا؛ حاجی‌حسینی، حجت (1394). «طراحی مدل ارزیابی سازگاری ابزارهای سیاستی با نهادهای علم و فناوری، مطالعة موردی: قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان». دانشگاه تربیت مدرس. 124-103.
نوری، بهروز؛ و پاکزاد، مهدی (1398). «سیاست‌های حداکثر استفاده از توان داخلی». فصلنامة سیاست علم و فناوری؛ ویژهنامة جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری. سال یازدهم. شمارة 2. 438-425.
یوسف، مهدی؛ و سلیمی، علیرضا؛ حسینی، علیرضا (1398). «کنکاشی در رعایت قواعد فقهی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی». فصلنامة پژوهشهای ارتباطی. سال 26. شمارة 1 (پیاپی 97). بهار 98. 177-155.
Adoma, Dennis. (2016). The Role of Intellectual Property Rights Protection in Stimulating Creativity and Innovation: The Case of Ghana”. Retrieved from the Web Jan 18. 2020.: http://ugspace.ug.edu.gh/handle/123456789/27460.
Ambec, Stefan.; & Cohen, Mark. A.; Elgie, Stewart; Lanoie, Paul (2013). “The Porter hypothesis at 20: can environmental regulation enhance innovation and competitiveness?” Review of environmental economics and policy. 7(1). 2-22.
Bleda, Mercedes; & Del Rio, Pablo (2013). “The market failure and the systemic failure rationales in technological innovation systems”. Research policy. 42(5). 1039-1052.
-Borrás, Susana; & Edquist, Charles (2013). “The choice of innovation policy instruments”. Technological Forecasting and Social Change 80(8). 1513-1522.
-Chesbrough, Henry. Wiliam (2006). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press.
-Edler, Jacob (2016 a). “Local Needs, Global Challenges: The Meaning of Demand-Side Policies for Innovation and Development”. In the Global Innovation Index (GII) 2016. 97-102.
-Edler,bJacon (2016 b). The impact of policy measures to stimulate private demand for innovation. Handbook of Innovation Policy Impact. 318.
Edler, Jakob; & Gök, Abdullah; Cunningham, Paul; Shapira, Philip (2016). “Introduction: Making sense of innovation policy”. In Handbook of Innovation Policy Impact. -Edquist, Charles. (2011). “Design of innovation policy through diagnostic analysis: identification of systemic problems (or failures)”. Industrial and Corporate Change. 20(6). 1725-1753.
Glaeser, Edward; & Porta, Rafael. La; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei (2004). “Do institutions cause growth? "Journal of Economic Growth. 9. 271-303.
Mohseni Kiasari, M; Mohammadi, Marjan; Jafarnejad; Porter, Michael; Van der Linde, Claas. (1995). “Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship”. The journal of economic perspectives. 9(4). 97-118.
-Porter. Michael. E (1991). “America’s green strategy”. Scientific American. 264(4). 96.
Soltanzadeh, J; & Elyasi, M; khayatian, M. S; Ghaderifar, E; Soufi, H. R (2018). “Effect of Government Financial Supports on R&D Collaboration”. Journal of Science and Technology Policy. 10(1). 17-28.
Tordo, Silvana; & Warner, Michael; Manzano, Osmel; Anouti, Yahya (2013). Local content policies in the oil and gas sector. The World Bank”.
UNU-MERIT. (2009). Policy Mixes for R&D in Europe. Final Report of the project Monitoring and Analysis of Policies and Public Financing Instruments Conducive to Higher Levels of R&D Investments. Technopolis Group. Manchester Institute of Innovation Research. Wise Guys Limited. Joanneum Research and ZEW. Report No. DG-RTD-2005-M-01-02.
Viotti, Eduardo. Baumgratz (2015). “Technological learning systems, competitiveness and development”.
Wieczorek, Anna. J; & Hekkert, Marko. P (2012)." Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars”. Science and Public Policy. 39(1). 74-87.