نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسى ارشد مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعى، دانشگاه علامه طباطبائى

چکیده

رسانه‌های خدمات عمومی حتی اگر دیگر همچون گذشته، تنها رسانه مسلط در قلمروی خود نباشند همچنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. به‌ویژه آن‌که آنها بسیاری از مصادیق منافع اجتماعی را بدون توجه به سودآوری اقتصادی و در سایه عدم توجه رسانه‌های تجاری، دنبال کرده و اِعمال سیاست‌گذاری‌های کلان یک کشور در سطح جامعه را تسهیل می‌کنند. با این وجود، وابستگی آنها به الگوهای درآمدی سنتی به بروز نارسایی‌هایی انجامید و بدین ترتیب با گذشت زمان، الگوی درآمدزایی رسانه‌های خدمات عمومی جهان نیز تغییراتی را در پیش گرفته و پیشرفته‌تر شد. این در حالی است که رقبای تجاری آنها همواره و از آغاز فعالیت خود، با توجه به محدودیت منابع مالی و رقابت زیاد، برخورداری از یک الگوی درآمدی کارآمد را همچون امری حیاتی در دستور کار قرار داده‌اند. صداوسیما به عنوان تنها رسانه خدمات عمومی ایران همچون دیگر رسانه‌های متناظر خود در جهان، گریزی از بهره‌گیری از الگوهای نوین درآمدزایی ندارد و بایستی همگام با تحولات پرشتاب فناوری و ظهور رسانه‌های رقیب، الگوی درآمدزایی ویژه خود را دنبال کند. بررسی الگوهای درآمدزایی به کار رفته در رسانه‌های عمده خدمات عمومی جهان می‌تواند با مرور تجارب و تمهیدات اتخاذ شده از سوی آنها در این زمینه، ایده‌هایی را جهت رفع خلاء‌های موجود، پیش روی این رسانه قرار دهد. این پژوهش به همین منظور و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با به‌کارگیری روش اسنادی و کتابخانه‌ای، الگوی درآمدزایی سه رسانه خدمات عمومی شناخته شده جهان یعنی  سی‌بی‌سی [1] کانادا، آ.اِر.د[2] آلمان و ان‌اچ‌کِی[3] ژاپن را استخراج کرده و به بررسی تطبیقی ویژگی‌های این سه رسانه در این زمینه می‌پردازد؛ این پژوهش ضمن نشان دادن ضرورت تطبیق الگوی درآمدزایی رسانه‌های خدمات عمومی با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نشان می‌دهد که رسانه‌های خدمات عمومی بررسی شده با وجود الگوهای درآمدزایی متفاوت، همگی در راستای حداقل‌سازی تبلیغات حرکت می‌کنند. 


 
 


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Survey on Monetizing Patterns in World’s Public Service Broadcasters (CBC Canada, ARD 2 Germany and NHK 3 Japan)

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Hossein Mirhemashi

M.A. in Media Management, Department of Media Management, Faculty of Social Communication Sciences, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Public Service Media, even if they are not the only dominant media in their own realm as previous years but still they are of special importance. This is particularly because regardless of not being economically profitable under receiving improper attention from the commercial media, they have though considered the social interest and facilitated the major trends of policy making in the society. Nevertheless, their dependence on traditional patterns of monetizing has led to malfunctions, thus by the passage of time, these patterns initiated changes toward becoming advanced among PSBs in the world. In the meantime, despite the limited financial resources, their commercial competitors were always thinking of efficient patterns for monetizing. They kept this idea as a vital issue in their agenda since the beginning of their activity.
IRIB as the only PSB in Iran like its counterparts in the world cannot escape from utilizing new patterns of monetizing. In compliance with fast pace of the technological evolutions & the emergence of other competing media, they have to follow their own special monetizing pattern. A survey on the monetizing system of PSBs in the world can provide IRIB the chance of reviewing their experiences & preparations in this regard. Consequently, they can try to work on ideas & solutions to improve the present situation.
This research is going to extract the patterns of monetizing in 3 well-known PSBs (CBC Canada, ARD 2 Germany, and NHK3 Japan) by applying an analytical-descriptive methodology together with documentation & library work. A comparative survey is also done on the 3 mentioned PSBs to justify the necessity of complying with global trends in which PSBs consider the economical, social & cultural situation of the society. The outcome of the survey proves that despite the different monetizing systems in PSBs, they are all moving towards minimizing advertising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Service Broadcaster
  • Media Economy
  • Monetizing Pattern
فهرست منابع
الکساندر، آلیسون؛ و اورز، جیمز؛ کاروث، راد؛ هالیفلد‌، آن؛ گرکو‌، آلبرت (1390). اقتصاد رسانه، نظریه و کاربرد. (مترجم: عادل پیغامی). تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
پیکارد، رابرت جی (1378). اقتصاد رسانه، مفاهیم و مسائل آن. (مترجم: داوود حیدری‌). تهران: دفتر مطالعات و توسعة رسانه‌ها.
ساروخانی، باقر (1383). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (جلد1). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
صادقی فسایی، سهیلا؛ و عرفان‌منش، ایمان (1394). مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی؛ مورد مطالعه: تأثیرات مدرن‌شدن بر خانوادة ایرانی. فصلنامة علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ. س8. ش1. 91-61.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1387). حقوق اداری تطبیقی. چاپ دوم. تهران: سمت.
کونگ، لوسی (1391). مدیریت راهبردی در رسانه، از نظریه تا عمل. (مترجم: وحید خاشعی و علی دهقان). تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
مک‌چسنی، رابرت (1379). مبارزة جهانی برای ارتباط دموکراتیک. (مترجم: محمد نبوی). در «جامعة انفورماتیک و سرمایه‌داری». (گزینش و ویرایش خسرو پارسا). تهران: آگه.
مک‌کوایل، دنیس (1387). مخاطبشناسی. ‌(مترجم: مهدی منتظر قائم).‌ تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
هزینة نشریات رادیو تلویزیون در آلمان  Rundfunkbeitrag. برگرفته از:
https://handbookgermany.de/fa/live/licence-fee-for-public-broadcasting.html
هینته رِدِر، پیتر(1383). نگاهی به آلمان امروز. (مترجم: سعید صدر). آلمان: نشر سوسیته. 167- 166.
برای تماشای تلویزیون در اروپا چقدر باید هزینه کرد؟ (2018). برگرفته از:
https://per.euronews.com/2018/05/19/tv-licence-fee-europe-how-much-cost-per-family
 
2017-2018 annual report CBC/radio Canada. (2020). Retrieved from the Web
https://site-cbc.radio-canada.ca/site/annual-reports/2017-2018/_documents/2017-2018-annual-report-cbc-radio-canada.pdf
Ala-Fossi, Marko (2012). Social Obsolescence of the TV Fee and the Financial Crisis of Finnish Public Service Media. Journal of Media Business Studies. 9:1. 33-54. DOI: 10.1080/16522354.2012.11073535
ARD (2020). About Us.  Retrieved from the Web
https://www.ard.de/download/564240/ARD_Brochure_2011_English.pdf
Buß, Christian (2020). Ministerpräsidenten unterzeichnen Rundfunkstaatsvertrag. Retrieved from the Web June 17. 2020.
https://www.spiegel.de/kultur/tv/ard-und-zdf-ministerpraesidenten-unterzeichnen-den-rundfunkstaatsvertrag-a-46127e34-0e98-4a13-8f10-5e1968708092
Berg, Christian Edelvold; Lund , Anker Brink (2012) Financing Public Service Broadcasting: A Comparative Perspective. Journal of Media Business Studies. 9:1. 7-21. DOI: 10.1080/16522354.2012.11073533
Bonini, Tiziano; Pais, Ivana (2017). Hacking Public Service Media Funding: A Scenario for Rethinking the License Fee as a Form of Civic Crowdfunding. International Journal on Media Management. 19:2. 123-143. DOI: 10.1080/14241277.2017.1298109
Carpentier, Nico; Schrøder, kim; Hallett, Lawrie (2014). Audience transformations. Shifting audience positions in late modernity, Chapter: The democratic (media) revolution: A parallel history of political and media participation. London: Routledge. pp.123-141.
Curio.ca. (2020). Retrieved from the Web
https://curio.ca/en/
Cushion, S (2019) PSM contribution to democracy: news, editorial standards and informed citizenship. In: Polonska, E, Beckett, C (eds) Public Service Broadcasting and Media Systems in Troubled European Democracies. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 23–40.
Cushion, Stephen (2012). The democratic value of news: Why public service media matter. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
D’Arma A., Steemers J (2010) Public Service Media and Children: Serving the Digital Citizens of the Future. In: Iosifidis P. (eds) Reinventing Public Service Communication. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230277113_10
Garnham, N (1990) Capitalism and Communication: Global Culture and the Economics of Information. London: Sage.
Hadadi, Kiandokht (2013). The Relationship between Media Advertising and Selling Ratios: A Review Paper. Journal of Modern Marketing Research. 2. 86-97.
Herzog, C., Hilker, H., Novy, L., Torun, O (2018). Transparency and Funding of Public Service Media – Die deutsche Debatte im internationalen Kontext. Berlin: Springer.
Herzog, C., & Karppinen, K (2014). Policy streams and public service media funding reforms in Germany and Finland. European Journal of Communication. 29(4). 416–432. https://doi.org/10.1177/0267323114530581
ICI RDI. (2020). Retrieved from the Web
https://ici.radio-canada.ca/science
Ito, Masami (2011). Broadcasting in Japan. New York: Routledge.
Johnston, Jane (2016). Public Relations and the Public Interest. New York: Routledge.
Lowe, GF, Van den Bulck, H, Donders, K (2018) PSM in the Networked Society. Göteborg, Nordicom.
Lowe, Gregory Ferrell; Nissen, Christian S (2011).Small Among Giants: Television Broadcasting in Smaller Countries. Göteborg, SE: Nordicom. 231 pp.
McQuail, D. (2010). Mass communication theory: An introduction. 6th Edition. London: Sage.
Menard, Marion (2013).CBC/Radio-Canada: Overview and key Issues. Retrieved from the Web October 28. 2013.
https://web.archive.org/web/20150104202444/http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2013-92-e.pdf
NHK (2020a). History. Retrieved from the Web
https://www.nhk.or.jp/corporateinfo/english/history/index.html
NHK (2020b). Corporate Overview. Retrieved from the Web
https://www.nhk.or.jp/corporateinfo/english/operation/domestic_channels/index.html
NHK (2020c). Receiving Fee System. Retrieved from the Web
https://www.nhk.or.jp/corporateinfo/english/receivingfee/index.html
NHK (2020d). Receiving Fees. Retrieved from the Web
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/multilingual/english/index.html
Radio Canada International (2020). Retrieved from the Web
https://www.rcinet.ca/en/
Radu, Raluca (2018). Europe’s Public Service Media: Between Responsibility and Accountability. Retrieved from the Web March 21, 2018.
https://en.ejo.ch/media-economics/accountable-and-or-responsible-public-service-media-in-europe
Radu, Raluca. (2017). Europe’s Public Service Media: No Common Strategy. Retrieved from the Web August 14. 2017.
https://en.ejo.ch/media-economics/europes-public-service-media-no-common-strategy
Ramsey P (2018a) Ireland: In Search of Reform for Public Service Media Funding. In: Herzog C., Hilker H., Novy L., Torun O. (eds) Transparency and Funding of Public Service Media – Die deutsche Debatte im internationalen Kontext. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-17997-7_7
Ramsey, P (2018b) The BBC Ideas Service: the Corporation’s search for universalism online. In: Paper presented at RIPE 2018 Universalism and PSM, Madrid, 18–20 October.
Stastna, Kazi (2012). What are Crown corporations and why do they exist? Retrieved from the Web April 01, 2012.
https://www.cbc.ca/news/canada/what-are-crown-corporations-and-why-do-they-exist-1.1135699
Straubhaar, Joseph D (1991). Beyond media imperialism: Assymetrical interdependence and cultural proximity. Critical Studies in Mass Communication. 8:1. 39-59, DOI: 10.1080/15295039109366779
Tambini, D., Cowling, J (2004).From Public Service Broadcasting to Public Service Communication. London: IPPR.
The European Broadcasting Union (EBU) (2020). Retrieved from the Web
https://www.ebu.ch/about/public-service-media
Licence Fee still the core of public service media funding in Europe (2016, October 13). Retrieved from the Web
https://www.ebu.ch/news/2016/10/licence-fee-still-the-core-of-public-service-media-funding-in-europe
Valerie, Alia (1999). Un/covering the North; News, Media, and Aboriginal People. Vancouver: UBCPress
Ward, David (2008). Television and Public Policy: change and
continuity in an era of globalization. Lawrence Erlbaum Association press.
Vigliotti, Marco (May 13, 2019). Fewer than 1 in 5 Canadians want CBC funding decreased: poll. Retrieved from the Web
https://ipolitics.ca/2019/05/13/nearly-80-of-canadians-want-cbc-funding-increased-or-maintained-poll/
Weeds, H (2016) Is The Television Licence fee fit for Purpose in the Digital Era?. Economic Affairs. 36: 2– 20. doi: 10.1111/ecaf.12166.
Wyka, Angelika W (2010). Media Privatization and the Spread of Foreign Ownership in East Central Europe. kompubl test NOVA.indd. 69-83. Retrieved from the Web
https://pl.ejo-online.eu/wp-content/uploads/Media%20Privatization%20and%20the%20Spread%20of%20Foreign%20Ownership.pdf