نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 مربی گروه گرافیک و انیمیشن، دانشکده هنرهای دیجیتال ، دانشگاه صداوسیما ، تهران ، ایران.

3 کارشناسی ارشد سینما ، گروه انیمیشن و سینما ، دانشکده هنر ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2021.271952.1196

چکیده

هدف این پژوهش دستیابی به ویژگی‌های یک انیمیشن تلویزیونی موفق با محتوای آیین‌های نمایشی برای اثرگذاری روی کودکان است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی ویژگی‌های متمایز انیمیشن‌های تلویزیونی و دریافت مفاهیم آیینی توسط مخاطبان کودک می‌پردازد. در این راستا، نگارندگان با بررسی سه انیمیشن‌ اسکوبی دو، چارلی براون و میکی ماوس که از شبکه‌های کودک آمریکا پخش شده است و تحلیل آنها، مهم‌ترین ویژگی‌های انیمیشن‌های تلویزیونی آیینی را به دست آوردند. یافته‌ها حاکی از آن است که انیمیشن‌های موفق آیینی با استفاده از روایت غیرمستقیم، ایجاد الگوهای تقلیدی با شخصیت‌پردازی مناسب، تأکید بر حرکت (به‌جای گفت‌وگومحوری)، فضای بصری جذاب و تعدد و تکرار، توانسته‌اند در شکل‌دهی آیین‌ها در ذهن کودکان تأثیری مهم داشته باشند. طبق نظریۀ یادگیری اجتماعی، کودک با جذب شدن به انیمیشن، از رفتار شخصیت‌های موردعلاقۀ خود در تلویزیون، تقلید می‌کند و این روند، در نهایت- به دلیل تکرار در زمان‌های مختلف- به یک الگوی رفتاری تبدیل می‌شود. باتوجه‌به الگوپذیری کودکان و علاقه‌مندی آنها به انیمیشن، سیاست تولیدی مدیران و هنرمندان عرصه انیمیشن تلویزیونی باید در این حوزه تغییر کرده و شاهد تولید انیمیشن‌های جذاب‌تری با موضوع آیین‌های نمایشی باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of TV Animation in Reviving Dramatic Rituals for Children

نویسندگان [English]

  • Reza Sarbakhsh 1
  • Hossein Mirzapour 2
  • Raouf Sarbakhsh 3

1 M.A in Dramatic Literature, Department of Performing Arts, Faculty of Performing Arts and Music, University of Tehran, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 Trainer, Department of Graphic Design and Animation, Digital Arts Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

3 M.A in Cinema, Department of Animation and Cinema, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research is to find out about the fact that what are the features of a successful TV animation for representing ritual content in order to influence children. The present research has adopted a descriptive-analytical method to survey on the characteristics of distinct TV animations, and consequently, realize that how such concepts are received by children. In line with these goals, researchers have surveyed on three TV animations from American TV networks namely “Scooby-Doo, Charlie Brown & Mickey Mouse”. The analysis of the aforementioned animations provided the most important features of TV animation. The findings justify that successful ritual animations adopt indirect narrative while giving imitative patterns with suitable characterization, emphasizing on action (Rather than being dialogue oriented). In addition to that, attractive visual settings have succeeded in forming the rituals in children’s minds. According to Social Learning Theory, children who are attracted to animation, will imitate their popular characters and in turn this leads to a kind of behavioral modeling. Regarding the fact that children have a modeling reception through animation, then, this should remind artists & decision makers of TV animation to pay more attention in producing attractive animations with ritual subject matters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animation Film
  • Ritual Communications
  • Social Learning Theory
  • Scooby-Doo
  • Charlie Brown
  • Mickey Mouse
- آقایوسفی، علیرضا؛ و دیگران (1386). روان‌شناسی عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ اول.
- باقری، عبدالعلی (1375). گرافیک تلویزیونی. پایان‌نامة دانشکدة هنر. دانشگاه تربیت مدرس.
- باهنر، ناصر؛ جعفری کیذقان، طاهره (1389). تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان. فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران. شمارة 4. 156-131.
- برک، لورا ( 1385). روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی. (مترجم: یحیی سیدمحمدی). تهران: ارسباران. نشر اثر اصلی.
- بشیر، حسن (1390). تعزیه؛ ارتباطات آیینی. تهران: دانشگاه امام صادق.
- جلالی مقدم، مسعود (1379). درآمدی بر جامعه‌شناسی دین و آرای جامعه‌شناسان بزرگ. تهران: انتشارات مرکز.
- خاک زند، مهدی؛ و تیموری گرده، سعیده؛ بررسی تأثیر آیین‌های عاشورایی بر منظر شهری و خاطرات جمعی از دیدگاه شهروندان. فصلنامة مطالعات شهر ایرانی- اسلامی. دورة پنجم. شمارة 19. بهار 1394.
- خجسته، حسن (1382). مناسک رسانه‌ای الگوی تبلیغات دین. فصلنامة پژوهش و سنجش. شمارة 36. 120-143.
- خیراندیش، علی؛ و عبدلی، بهروز؛ نمازی‌زاده، مهدی (1388). تأثیر تداخل زمینه‌ای در شرایط یادگیری پنهان و آشکار در مهارت ردیابی. فصلنامة المپیک. 47. 64-56.
- دور، امه (1374). تلویزیون و کودکان ( رسانه‌ای خاص برای مخاطبانی خاص). (مترجم: علی رستمی). تهران: انتشارات سروش.
- دهشیری، محمدرضا (1384). اصول خبررسانی و برنامه‌سازی در رسانة ملی. تهران: انتشارات سروش.
- دهشیری، محمدرضا (1384). بررسی ساز وکارهای نهادینه‌سازی همکاری‌های رسانه‌ای. قدرت و نقش رسانه‌ها در کاهش تهدیدهای جهانی: مجموعه‌سخنرانی‌ها و مقالات ارائه‌شده در پنجمین سمینار رسانه‌ای ایران و آلمان. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- رودنبولر، اریک دبلیو (1387). ارتباطات آیینی. (مترجم: عبدالله گیویان و ابراهیم حقیقی). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
- ساروخانی، باقر (1387). کودکان و رسانه‌های جمعی. تهران: ادارة کل پژوهش و آموزش سیما.
- سپاسگر شهری، ملیحه (1387). بررسی میزان و نحوة استفاده کودکان و نوجوانان از رسانه‌ها. تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.
- سورین، ورنر؛ و تانکارد، جیمز (1384). نظریه‌های ارتباطات. (مترجم: علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- عابدی، حمید (1385). رسوم آیینی و ارزش‌های اخلاقی. دوماهنامة حدیث زندگی. شمارة 29.
- عرفانی‌زاده، زهرا (1393)، تعامل مراسم آیینی محرم و منظر شهر. دومین کنگره بین‌المللی سازه، معماری و توسعه شهری. تبریز.
- فرودگاهی، مهدی (1377). رویاهای بیداری (مجموعه گفتارها و نوشته‌ها دربارة سینمای انیمیشن). چاپ اول. تهران: معاونت پژوهشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
- کالینگفورد، سدریک (1380). کودکان و تلویزیون. (مترجم: وازگن سرکیسیان). تهران: نشر سروش.
- کدیور، پروین (1385). روان‌شناسی تربیتی. چاپ نهم. تهران: انتشارات سمت.
- کریمی، رضا؛ و اصغرزاده، محمد (1391). کودک و رسانه: تهدیدها و فرصت‌ها. نشریة کودک، نوجوان و رسانه. سال اول. شمارة 4. 64-45.
- گیویان، عبدالله (1385). آیین، آیین‌سازی و فرهنگ عامه‌پسندی دینی؛ تأملی در برخی بازنمایی‌های بصری دینی و شیوه‌های جدید مداحی. نشریة مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شمارة 5. 211-179.
- مجلسی، محمد باقر (1983). بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار. جلد 1. لبنان. بیروت: نشر موسسه الوفاء.
- مهدی‌زاده، سید محمد (1391). نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه انتقادی. تهران: همشهری.
- ویلبر، شرام؛ و لایل، جک؛ بی پارکر، ادوین (1377). تلویزیون در زندگی کودکان. (مترجم: محمود حقیقت کاشانی). تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما.
 
-Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychology Review. Vol. 84 No.
-Baran, S  ؛& Davis, D (2000). Mass Communication Theory. Wadsworth publications.
-Harrah, J؛ & Friedman, M. (1990). Economic Socialization in children in a Midwestern American community. Journal of Economic psychology. 11, 495-513.
-Inside Pixar (TV Series 2020). Disney Plus.