نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

2 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، واحد میبد، دانشگاه آزاداسلامی، میبد، ایران.(نویسنده مسئول).

3 استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.22034/jiscm.2021.286135.1218

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی و تدوین مدل ارتقای تولیدات سینمای دفاع مقدس با استفاده از نظریة زمینه‌ای (Grounded Theory) است که نظریة داده‌بنیاد نیز می‌نامند. روش تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ اجرا، کیفی است. جامعۀ آماری پژوهش را متخصصان حوزۀ فیلم، تهیه‌کنندگان سینما، کارگردانان، کارشناسان و مدیران فرهنگی تشکیل می‌دهند و 22 تن نیز براساس اشباع نظری انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته است و تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که برای بهبود وضعیت سینمای دفاع مقدس، باید بسترهایی را فراهم کرد که موجب افزایش تولیدات آن می‌شوند. این بسترها عبارتند از ،  حذف نگاه حاکمیتی از فیلمهای دفاع مقدس ، تحکیم زیر ساخت های فنی در مراحل تولید این آثار ، تقویت بودجه تولید و تامین پشتوانه پژوهشی برای نگارش فیلمنامه.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To Compile & Design a Model for Promoting Sacred Defense Cinema Production with an Approach Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Habibollah Mazandarani 1
  • Ali Mohammad Mazidi Sharafabadi 2
  • Alireza Afshani 3

1 Ph.D. Student in Communication Sciences, Department of Communication Science, Faculty of Humanities, Meybod Branch, Islamic Azad University, Mybod, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Humanities, Meybod Branch, Islamic Azad University, Meybod, Iran (Corresponding Author).

3 Full Professor, of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

The goal of this research is to compile & design a model for promoting sacred defense cinema production with an approach of Grounded Theory. This research is applied in its nature and executed with a qualitative method. The statistical population of the research consists of film specialists, cinema producers, experts & cultural managers. Then, 22 persons were selected based on theoretical saturation. Semi-structured interviews were used as a tool of data collecting and then, they were analyzed in three stages of open, axial & selective coding. The findings show, to improve sacred defense cinema, there should be paths provided to cause an increase in productions. It is also necessary that authoritative views should be put aside and pay attention to technical & production infrastructures. An adequate budget for film production in line with the goals of sacred defense is a must. Strong research-based works together with core concepts values in providing suitable screenplays should also be paid special attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Cinema
  • Film Production
  • Sacred Defense Films
  • Grounded Theory
- پور الخاص، شکرالله؛ و یحیایی، محمد (1397). بازنمایی اسطورۀ قهرمان مظلوم در روایت‌های داستانی سینمای جنگ تحمیلی (مطالعۀ موردی چهار فیلم‌نامه از چهار دهه سینمای ایران). رسانه و فرهنگ. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دو فصلنامۀ علمی پژوهشی. سال هشتم. 2. 71-55.
- پیرداده بیرانوند، محمود؛ و مرادخانی، صفیه؛ حسینی مؤخر، سید محسن (1397). بررسی اقتباس‌های سینمایی از آثار ادبی دفاع مقدس (مطالعۀ موردی فیلم‌های تویی که نمی‌شناختمت‌، آتش در خرمن، شیار). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه لرستان.
- ثابتی، مسعود (1383). مروری بر سه دهه سینمای جنگ در ایران: دستمایه‌ای برای آفرینش‌های سینمایی، فصلنامۀ سورۀ اندیشه. 39. 45-35.
- دانش، مهرزاد (1393). سهم سینمای ایران در بازنمایی دفاع مقدس. فصلنامۀ مردم‌سالاری. ش 3581. (هفتم خرداد). 12.
- دانش، مهرزاد (1392). آسیب‌شناسی جنگ و سینمای ایران. فصلنامۀ سینمایی فارابی. 19. 99-98.
- دوویکتور، انیس (1399). روایت جنگ در دل جنگ: با نگاهی به مستندهای سید مرتضی آوینی. (مترجم: مهدی شاکری). تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
- راستین، شادمهر (1373). فیلم‌شناسی سینمای جنگ و دفاع مقدس. فصلنامۀ فیلم. سال 1365. 111-100.
 - رکن‌آبادی، مرتضی (1395). نگاهی به سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی.
- فراستی، مسعود (1392). فرهنگ فیلم‌های جنگ و دفاع ایران. تهران: نشر ساقی. چاپ اول.
- مجتبی، آمنه؛ و ملک ثابت، مهدی؛ خدادادی، محمد (1397). مؤلفه‌های پایداری در فیلم‌نامه‌های سینمای دفاع مقدس. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد. پردیس علوم انسانی و اجتماعی.
- یوسفی، رسول؛ و ابن‌االدین، محسن؛ حداد، فاطمه (1398). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای سینمای دفاع مقدس در جوانان. (مطالعۀ موردی مدرسۀ سینمایی حوزۀ هنری انقلاب اسلامی). فصلنامۀ شاهد اندیشه. 1. 63- 40.
- مستغایی، سعید (1380). ژانر سینمای دفاع مقدس در ایران.
- مکوندی، مهدی؛ و فرخی، میثم؛ طاهری‌پور، زهرا؛ حسینی، سیدجمال‌الدین (1396). بازنمایی ویژگی‌های رهبری فرماندهان جنگ تحمیلی در سینمای دفاع مقدس (مورد مطالعه: فیلم‌های به کبودی یاس، شور شیرین و ایستاده در غبار). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه سوره. دانشکدۀ فرهنگ و ارتباطات.
 
سخنرانی‌ها:
- بیانات رهبر در دیدار فعالان عرصۀ هنر دفاع مقدس (24/06/1388).
- بیانات رهبر در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر (01/05/1380).