نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه پژوهشی مشارکت‌ها و ارتباطات، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. تهران. ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

4 دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2021.282680.1209

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسۀ عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان اردبیلی به دریافت اخبار از شبکه‌های اجتماعی در مقایسه با شبکه‌های ماهواره‌ای است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و پژوهشگر از تکنیک پرسشنامه استفاده کرده است. جامعۀ آماری، شهروندان اردبیلی بالای 18 سال هستند که از شبکه‏ های ماهواره‌ای یا شبکه‏ های اجتماعی استفاده می‌کنند. حجم نمونه، براساس فرمول کوکران، معادل با 400 تن انتخاب شده است. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای، چندمرحله‌ای و تصادفی است. یافته‌ها نشان می‌دهد پاسخگویان، کسب اخبار از شبکه‌های اجتماعی را به شبکه‌های ماهواره‌ای ترجیح می‌دهند. از عوامل مؤثر بر این گرایش، می‌توان به جذابیت‌های محتوایی بیشتر اخبار در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد. در مقابل، اخبار شبکه‌های ماهواره‌ای، در شاخص‌هایی همچون اعتماد، صحت و شفافیت، سرعت انتشار، بی‌طرفی، عدم سانسور، موضوعات متنوع و مورد علاقه و نیاز مخاطبان، ارجح هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Survey on the Causes of Tendency to Social & Satellite Networks for Receiving News ( Case Study: Ardabil’s Audiences)

نویسندگان [English]

  • Taher Baratchian 1
  • SHahnaz Hashemi 2
  • Ali Jafari 3
  • Mohammad Soltanifar 4

1 Ph.D. in Communication Sciences Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

2 Associate Professor, of Research Department of Participations and Communications, Institute for Educational Studies, Organization for Educational Research and Planning, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

4 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This research is opting to survey the effective factors on Ardabil’s audience who receive news via social networks in comparison to satellite networks. The methodology of the research surveys and it has applied questionnaire technic. The statistical population of the research is Ardabil’s citizens above 18 years old who use social & satellite networks. Sampling has been done according to Cochran’s formula with 400 persons. This is done by multistage cluster & random sampling. The outcome of the research shows that respondents prefer to receive news from social & satellite networks. On the contrary, satellite news has been preferred for features such as trust-building, accuracy, transparency, speed of circulation, impartiality, uncensored, and a variety of subjects that audiences are looking for.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite Networks
  • Social Networks
  • News
  • Ardabil’s Audience
فهرست منابع
- اسماعیلی، فرهاد (1394). کدام را انتخاب کرده‌اید؛ ماهواره یا تلویزیون؟ روزنامة ابتکار. 18/6/1394 به نقل از ایرنا: https://www.irna.ir/news/81753515
- بصیریان جهرمی، حسین(1390). «بررسی تأثیر رسانه‌های جایگزین بر رسانه‌های اصلی: براساس آرای مکتب‌ رسانه‌‌شناسی». فصلنامة رسانه. سال بیست و یکم، شمارة 2. 45-48.
- بیکر، ترزال (1394). نحوة انجام تحقیقات اجتماعی. (مترجم: هوشنگ نایبی). تهران: نشر نی.
- جعفری، صابر (1398). بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به رسانه‌های خبری برون‌مرزی BBC و VOA فارسی با رویکرد تطبیقی. فصلنامة مطالعات رسانه‌ای. شمارة 44. 86-71.
- جهانشاهی، امید (1394). «توئیتر و تلویزیون: خبر تلویزیونی در عصر رسانه‌های اجتماعی». مطالعات ماهواره و رسانه‌های جدید. زمستان و بهار 1393 و 1394- شمارة 10 و 11. 21-36.
- خلیلی آذز، هایده (1392). شناخت ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی و اثرات آنها بر روابط بین فردی نوجوانان. فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی. سال بیستم. شمارة 3 (پیاپی 75). پاییز 1392. 181-155.
- رضائی، رضا (1398). اعتماد به خبر: مقایسة اعتماد میان شبکه‌های اجتماعی با رادیو و تلویزیون. تهران: انتشارات سنجش و دانش.
- روزبهانی، نازنین؛ و تاجیک اسماعیلی، سمیه (1400). بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به اخبار منتشره در فضای مجازی با تأکید بر اینستاگرام از دیدگاه کارشناسان و خبرگان علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه. فصلنامة علمی- پژوهشی مطالعات جامعه‌شناسی. انتشار آنلاین: 1 خرداد 1400.
- سرابی، سعید؛ و حسنلو، محمودرضا (۱۳۹۶). بررسی عملکرد شبکة خبر براساس معیارهای اعتمادسازی از دیدگاه کارشناسان. چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه. ماهنامة چهره‌های ماندگار. تهران. دانشگاه صدا و سیما.
- سورین، ورنر؛ و جیمز، تانکارد (2007). نظریه‌هایارتباطات. (مترجم: علیرضا دهقان). تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- سولیوان، تام؛ و دیگران (1385). مفاهیمکلیدیارتباطات. (مترجم: سیدحسن رئیس‌زاده). تهران: انتشارات فصل نو.
- سیف‌پور، رضا (1390). علل تمایل برخی مخاطبان به شبکه‏های ماهواره‌ای. سایت تابناک. تاریخ بازدید 13/5/1399.
- شریفی، سیدمهدی؛ و امیدی، افشین (1397). ژورنالیسم تلویزیونی، معرفت‌شناسی، فلسفه، روش‌ها. تهران: انتشارات تیسا.
- عباس‌زاده، اصغر (1400). ضریب نفوذ 70 درصدی ماهواره در میان ایرانیان. سایت ایسنا. تاریخ بازدید: 2/3/1400.
- فرقانی، محمدمهدی؛ و نظری، علیرضا (1397). فضای مجازی احیاگر روزنامه‌نگاری آرمانی برای تحقق جامعة مدنی در ایران. فصلنامة رسانه. سال 29. شمارة 3.
- قوامی، سیدحسین (1394). نظریة غنای رسانه. سایت قلم‌اندیش. 29/۰۲/۱۳۹۴.
- معتمدنژاد، کاظم (1390). وسایل ارتباط‌جمعی. جلد یکم. چاپ دوم. تهران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
- مؤسسة پژوهشی بتا (1400). کاربران ایرانی در کدام شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند. اقتصاد آنلاین. یکشنبه 16/9/1399 به نقل از:  
- نیکو، مینو؛ و دیگران (1385). شناخت مخاطب با رویکرد استفاده و رضامندی. تهران: سروش.
 
 
Boyd, D. M؛ & Ellison, N. B. (2007). “Social network sites: definition, history, and scholarship”. Journal of  Computer-Mediated Communication. 13 (1: 210-230).
- Demers, David (2003). Corporate Newspaper structure. Editorial Page vigor and social change. Journalism Quarterly. 73(4).
- Glob Scan. (2020). "BBC/ Reuters/ Media Center Pool: Trust in Media. http:/WWW.Glob Scan.Com.
- Huang, L; Lu, W (2017). Functions and roles of social media in media transformation in China: A case study of‘‘@CCTV NEWS. Telematics and ; No34.
- Kang, J; Lee, H (2017). Modeling user interest in social media using news media and Wikipedia. Information Systems. No 65.
- Nwabueze, C.; & Nweke, N.; Okowa, L. Ebeze, E. (2019). Satellite Television and Local Media Use Among Viewers in Satellite Tv Household in the Southeast Geopolitical Zone of Nigeria. Higher Education of Social Science.Vol. 3, No. 3. Pp. 1-10.
Mhamdi, Chaker. (2016). Transgressing Media Boundaries: News Creation and Dissemination in a Globalized World.September 2016 .Mediterranean Journal of Social Sciences. 7(5): 272.
- Oeldorf – Hirsch, A; & Sundar, S.S (2015). Posting commenting and tagging: Effects of sharing news stories on Facebook. Computers in Human Behavior. No 44.
- Whiting, A. & Williams, D. (2019). Why People Use Social Media: A Uses And Gratification Approach. Emerald Group Publishing Limited. Vol. 16. No. 4. Pp. 362-369.