نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سینما؛ دانشکدة سینماوتئاتر، دانشگاه هنر ، تهران، ایران (نویسندة مسئول)

2 دانشیار گروه سینما و تئاتر، دانشکدة سینماوتئاتر، دانشگاه هنر ، تهران، ایران

10.22034/jiscm.2021.284566.1215

چکیده

در سال‌های اخیر، به‌واسطة تحولات فراوان در حوزة تولید و نمایش فیلم در ایران، گرایش به وجوه هنری و متفاوت در گونه‌های مختلف فیلم‌سازی، منجر به تشکیل گروه سینمایی هنر و تجربه شد. این گروه با حمایت‌های دولتی توانست در مدت‌زمانی کوتاه، خود را در میان سینماگران و مخاطبان، به‌عنوان پایگاهی فرهنگی‌ برای تولید فیلم هنری، مطرح کند. مشابه چنین فرایندی را می‌توان در تجربة تاریخی سینمای فرانسه در دهة شصت میلادی مشاهده کرد. این پژوهش می‌کوشد با بهره‌گیری از آرای پیر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، به‌ویژه نظریة میدان وی و مفاهیم پیرامونی آن، جایگاه فرهنگی گروه سینمایی هنر و تجربه در سینمای ایران را تحلیل کند. همچنین نشان دهد که سینمای هنر و تجربه، به‌منزلۀ مجرایی برای سینمای هنری و تجربی، چگونه تلاش می‌کند در میدان قدرت سینمای ایران، برای خود زیرمیدانی با ویژگی خودمختاری تعریف کند و در این زمینه، تا چه حد موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Standpoint of Art & Experience Cinema in Iran’s Cinema as an Independent Field (From Pierre Bourdieu Perspective)

نویسندگان [English]

  • Payam Ghanipour 1
  • Sayyed Ali Rohani 2

1 M.A. Student in Film, Department of Film, Faculty of Film and Theatre, University of Art, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 Associate Professor, Department of Film and Theatre, Faculty of Film and Theatre, University of Art, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In recent years, due to the expanded evolutions in the field of producing & screening films in Iran, the tendency towards artistic aspects of filmmaking in different genres has led to the formation of the Art & Experience Cinema Institute. Under governmental support, this newly born institute could propound itself among filmmakers & audiences as a cultural base for producing art films. This occurrence very much resembles what happened in French Cinema during the 60s. The present research tries to take advantage of the views of French Sociologist “Pierre Bourdieu” and analyze the standpoint of Iran’s Art & Experience cinema based on his “Field Theory”. The research will also intend to show how Art & Experience cinema tries to define itself as an independent entity besides mainstream cinema having autonomous features. This research will also examine the fact that to what extent this effort has been successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Cinema
  • Art & Experience Films
  • Pierre Bourdieu
  • Field Theory
- بوردول، دیوید؛ و تامسون، کریستین (1383). تاریخ سینما. (مترجم: روبرت صافاریان). تهران: نشر مرکز
- بوردول، دیوید (1375). روایت در فیلم داستانی. (مترجم: علاءالدین طباطبایی). جلد دوم. تهران: انتشارات فارابی.
- بوردیو، پیر (1399). جامعه‌شناسی هنر. (مترجم: حسن خیاطی). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- خنیفر، حسین؛ و مسلمی، ناهید (1397). اصول و مبانی روش‌های پژوهشی کیفی. جلد اول. تهران: انتشارات نگاه دانش.
- رامین، علی (1387). مبانی جامعه‌شناسی هنر. تهران: نشر نی.
- شناسنامة سینماهای کشور (1395). زیر نظر محمد حسین فرج. معاونت توسعة فناوری و مطالعات سینمایی.
-فرهیختگان، روزنامه (۱/۳/۱۴۰۰). گفتگو با عبدالله علیخانی، تهیه‌کننده‌ای با سابقة نیم‌قرن فعالیت در سینمای ایران. farhikhtegandaily.com/news/54922.
-کواچ، آندراش بالینت (۱۳۹۹). اکران مدرنیسم: سینمای هنری اروپا. (مترجم: وحید روزبهانی). تهران: نشر بان.

- گزارش عملکرد مالی موسسة هنر و تجربه در سال ۱۳۹۸. خرداد ۱۳۹۹. وب‌سایت سینمای هنر و تجربه.

https://www.aecinema.ir/1399/03/20/انتشار-گزارش-عملکرد-مالی-موسسه-هنروتج/

.aecinema.irوب‌سایت سینمای هنر و تجربه. تاریخ دسترسی: ۱۰/09/۱۳۹۸.          -

- هنر و تجربه. نشریة گروه سینمایی هنر و تجربه. شمارة ۱. ۱۲ مهر 1393.

- هنر و تجربه. نشریة گروه سینمایی هنر و تجربه. شمارة ۳. ۲۶ مهر 1393.

- هنر و تجربه. نشریة گروه سینمایی هنر و تجربه. شمارة ۹. دی 1393.

- هنر و تجربه. نشریة گروه سینمایی هنر و تجربه. شمارة ۱۵. تیر 1394.

- هنر و تجربه. نشریة گروه سینمایی هنر و تجربه. شمارة ۱۷. شهریور 1394.

 

 

 

-Bourdieu, Pierre (1984/1979). Distinction (trans. Richard Nice). Oxford. Polity Press.
-Bourdieu, Pierre (1990/1987). In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology (trans. Mathew Adamson). CA. Stanford University Press.
-Bourdieu, Pierre (1993/1980). Sociology In Question (trans. Richard Nice). London. Sage Publications.
-Grenfell, Michael (Ed.) (2014). Pierre Bourdieu: Key Conecpts. (2nd edition). NY. Routledge.

-Marie, Michel (2003). The French New Wave: An Artistic School. Translated by Richard Neupert. Blackwell publishing.

-Ritzer, G., & Stepnisly, J. (2019). Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics. (5th edition). CA. SAGE Publications. Inc.

 

-Vincendeau, Ginette (2010). “The French New Wave at Fifty: Introduction”. Cinema Journal. 49 .No. 4.