نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

10.22034/jiscm.2021.284269.1212

چکیده

نیروی انسانی خلاق، سرمایه‌ای حیاتی برای سازمان‌های رسانه‌ای است. اما علاوه بر نیروی انسانی خلاق، شرایط ظهور خلاقیت در سازمان‌ها نیز اهمیت بسیاری دارد. این پژوهش درصدد است شرایط ظهور خلاقیت نیروی انسانی در یک سازمان رسانه‌ای را بسنجد. برای رسیدن به این هدف، روش پیمایشی به کار گرفته شده است. به‌منظور سنجش جو سازمانی متناسب با بروز خلاقیت در خبرگزاری صداو سیما، از پرسشنامۀ استاندارد «چشم‌انداز موقعیتی[1]» استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 9 بُعد و 9 سؤال برای سنجش ابعاد جو سازمانی است. خبرگزاری صدا و سیما، به‌عنوان جامعۀ آماری پژوهش انتخاب شده است. بنا بر نتایج به‌ دست‌آمده، این خبرگزاری برای بهبود جو سازمانی خود، لازم است تمایل شغلی کارکنان خود را بالا ببرد، آزادی عمل آنها را افزایش دهد و شرایط کاری محافظه‌کارانه را از بین ببرد.[1] Situational Outlook Questionnaire

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Suitability of IRIB’s News Agency Organizational Atmosphere with the Emergence of Human Resource Creativity in the Arena of News

نویسندگان [English]

  • Iman Khodabandeh Bygee 1
  • Sayyed Mehdi Sharifi 2

1 Ph.D. Student in Media Management, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran. (Corresponding Author)

چکیده [English]

Creative human resource is a vital asset for every media organization. But, in addition, to do this creative manpower, the conditions in which the creativity emerges are also important. This research is opting to assess the necessary conditions for the emergence of creativity. To achieve this goal, a survey is done to examine the organizational Atmosphere suitable for creativity to manifest itself by applying a standard questionnaire for situational outlook. This questionnaire covers 9 perspectives plus 9 questions to assess the aspects of organizational Atmosphere. In this process, IRIB’s News Agency was selected as a statistical population. According to the findings, IRIB News Agency must enhance its personnel job satisfaction, give them more freedom of action and diminish conservative working practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB News Agency
  • Media Management
  • Human Resource
  • Professional Creativity
  • News
 - احمدی، عبدالله (1395). «رابطة خلاقیت و نوآوری با بهره‌وری منابع انسانی». رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 209-222.
- خاکی، غ (1384). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی. تهران: بازتاب.
- خدری، ع (1396). رابطة بین جو سازمانی با خلاقیت معلمان هنرستان‌های شهر زاهدان. زاهدان. سیستان و بلوچستان. ایران: دانشگاه سیستان و بلوچستان. دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی.
- دلاور، ع (1386). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی (ویرایش چهارم). تهران: نشر ویرایش.
- ساروخانی، ب (1372). روش تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
- سرمد، ز؛ و حجازی، ا؛ بازرگان، ع (1390). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
- شاهبندرزاده، حمید؛ و کریمی، سمیرا (1395). بررسی عوامل محرک خلاقیت سازمانی براساس ادراک دانشگاهیان (موردمطالعه: دانشگاه خلیج‌فارس). مدیریت فرهنگ سازمانی. 368-345.
- شریفی، س؛ و حاج‌محمدی، ع؛ انصاری، ن (1397). مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
- علی‌احمدی، ع؛ و نهایی، و (1390). توصیفی جامع از روش‌های تحقیق ویژة دانشجویان دانشگاه پیام نور. تهران: تولید دانش.
- علی‌اصغری، ق (1390). بررسی ارتباط میان جو سازمانی و خلاقیت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی. تهران.
 تهران. ایران: مرکز پیام نور تهران. دانشکدة مدیریت و حسابداری.
- کاظمی، سیده فاطمه؛ و نادری، حبیب‌اله؛ هاشمی، سهیلا؛ میکاییلی منیع، فرزانه (1396). ارائة مدل علّی برای خلاقیت دانشجویان براساس متغیرهای فردی (خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی خلاق، خردمندی و انگیزش درونی) و اجتماعی (جو دانشگاه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 100-71.
 
 
- Ensor, John & Pirrie, Angela & Band, Christine (2006). «Creativity Work Environment: Do UK Advertising Agencies Have One?». European Journal of Innovation Management. 258-268. doi:10.1108/14601060610678130.
- Senekal, Estiaan (2007). The Influence of Organisational Climate on Creativity and Innovation in a Technology Firm in South Africa. Johannesburg. South Africa: University of Johannesburg.
- Smith, Alex (2020). https://soqonline.net. Retrieved from https://soqonline.net: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjYh4qbpIXwAhVlg_0HHamnBvIQFjACegQIDRAD&url=http%3A%2F%2Fwww.soqonline.net%2Fsoq%2Fdocument%2Fdownload%3FfolderId%3D14%26documentId%3D13&usg=AOvVaw3gy0CGA19OyIuc5rT04T8F