نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی کارگردانی تلویزیون، گروه تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سردبیری تهیه کنندگی رادیو، گروه رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سوره تهران، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2021.297121.1244

چکیده

این مقاله به تحلیل و بررسی ماهیت زن در سریال سازی غربی براساس آثار بروس میلر می پردازد. هدف پژوهش، کاوشی در نشانه شناسی و چگونگی کاربرد آن بر پایه تحلیل این آثار است. روش نشانه شناسی این نوشتار، براساس نظریه جان فیسک و در سه سطح توصیفی (رمزگان اجتماعی)، بازنمایی (رمزگان فنی) و ایدئولوژیک (رمزگان ایدئولوژیک) است. برای نیل به هدف، نخست به تعریف اجمالی از نشانه شناسی پرداخته و پس از ارائه دیدگاه جان فیسک، مضامین عمده نظریه او را، در قالب رمزگان اجتماعی، فنی و ایدئولوژی در بستر صحنه های منتخب سریال ساخته بروس میلر بررسی نمودیم. روش تحقیق این پژوهش، از نوع کیفی-تحلیل نشانه شناسی بوده؛ و ابزار گردآوری اطلاعات شامل فیش برداری از کتاب ها و مقالات است. با توجه به بررسی انجام شده می توان گفت این اثر با استفاده از قوانین نشانه شناسی به ارائه ی عمیق مفهوم زیست و بقا پرداخته؛ فرآیند نشانه شناسی، ظرفیت های معناشناختی درونی آن را به مخاطب می نمایاند؛ همچنین نشانه شناسی بیانگر این واقعیت است که تصاویر پس از رمزگشایی و تفسیر، ما را به نتایج جدیدی سوق می دهد و این امکان را فراهم می کند که از ظواهر صرف واقعیت فراتر رفته و از ورای دیگری به درون مایه بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A semiotic study of the nature of women in Western serialization based on John Fisk's theory

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghorbani Rezvan 1
  • Fatemeh Ghorbani Rezvan 2
  • Fatemeh Masdari 3

1 B.A student in TV Directing, Department of Television, Radio and Television Production Faculty, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 M.A Student in Radio Production, Department of Radio, Radio and Television Production Faculty, IRIB University, Tehran, Iran

3 ; Assistant Professor, Soura University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This article analyzes the nature of women in Western serialization based on the works of Bruce Miller. The purpose of this research is to explore semiotics and how to use it based on the analysis of this series. The semiotic method of this paper is based on John Fisk theory and in three levels of descriptive (social codes), representation (technical codes) and ideological (ideological codes). To achieve the goal, we first give a brief definition of semiotics and after presenting John Fisk's point of view, we examined the main themes of his theory in the form of social, technical and ideological codes in the context of selected scenes of the series made by Bruce Miller. The research method of this research is qualitative-semiotic analysis; And data collection tools include taking notes from books and articles. According to the study, it can be said that this series has presented the concept of life and survival in depth using the laws of semiotics; The semiotic process reveals its internal semantic capacities to the audience; Semiotics also reflects the fact that images, after decoding and interpretation, lead us to new results and allow us to go beyond mere appearances of reality and delve into the subject from another.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • The nature Of Woman
  • Social Codes
  • Technical Codes
  • Ideological Codes
  • John Fisk