نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با درک اهمیت نقش مدیران شایسته در بهره‌وری سازمان‌های رسانه‌ای دولتی در ایران و عطف به چالش‌های جدی این سازمان‌ها نظیر کمبود منابع مالی، کمبود خلاقیت و نوآوری، هدف خود را ارائۀ الگوی شایستگی مدیران ‌کارآفرین رسانه‌های دولتی ایران قرار داده و با رویکردی اکتشافی و به روش تحلیل محتوای کیفی عرفی انجام شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نتایج 29 مقالۀ مرتبط با موضوع پژوهش به همراه مصاحبۀ مکتوب خبرگانی تحلیل شد. خبرگان مورد مصاحبه به شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قاعدۀ اشباع ‌نظری به عنوان حد کفایت نمونه‌گیری انتخاب شدند و تحلیل داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری انجام شد. تحلیل داده در قالب سه دستۀ شایستگی شغلی، سازمانی و فردی تقسیم‌بندی شد. یافته‌های پژوهش در ذیل شایستگی‌های شغلی، مهارت مدیریت و رهبری و آگاهی شغلی ذکر شده است. همچنین در ذیل بخش شایستگی‌های سازمانی، توجه به فرهنگ و رفتار سازمانی، مدیریت راهبردی و برخورداری از دانش مدیریت منابع ذکر شده‌اند. شایستگی‌های فردی ذکرشده در این پژوهش نیز شامل هوشمندی مدیریتی، مهارت‌های ارتباطاتی، ارزش‌مداری و شخصیت کارآفرینانه هستند.
یافته‌های این پژوهش می‌تواند هم در انتصاب مدیران کارآفرین رسانه‌های دولتی در ایران و هم در توسعۀ ادبیات نظری مرتبط با کارآفرینی رسانه‌ای در سطح فردی کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting Competency Model for the Entrepreneurial Managers of Governmental Organizations in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghanbary 1
  • Reyhaneh Mofidi 2
  • Mohammad Hosein Torkaman Rahamni 3

1 Ph.D. Candidate in Media Management, Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 M.A. in Media Management, Department of Media Management, Faculty of Communication, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran (Corresponding Author).

3 Ph.D. Candidate in Communication, Department of Communication, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

By understanding the importance of the role of competent managers in the productivity of governmental media organizations in Iran and considering the serious challenges of these organizations such as lack of financial resources, creativity and innovation, this study aims to provide a model of competence for the entrepreneurial managers of the public media in Iran with an exploratory approach and using the customary qualitative content analysis method. To achieve the research goal, the results of 29 articles related to the research topic were analyzed along with a written expert interview. The interviewed experts were selected through purposive sampling method and considering the saturation rule as the limit of sampling adequacy and the data analysis was performed using open and axial coding. The data analysis was divided into three categories of job, organizational and personal competence. The research findings were subsumed under job competencies, management and leadership skills, and job awareness categories. Also, under organizational competencies, attention to organizational culture and behavior, strategic management and possessing the knowledge of resources management are mentioned. The individual competencies mentioned in this research, also, include managerial intelligence, communication skills, value orientation and entrepreneurial personality. The findings of this study can be helpful both in the appointment of entrepreneurial managers of the public media in Iran and the development of theoretical literature related to media entrepreneurship at the individual level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Model
  • Media Managers
  • Entrepreneurial Managers
  • Governmental Media
  • Qualitative Content Analysis
ادهمی، ح؛ و فرهنگی، ع (1398). بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر کارآفرینی رسانه‌ای (مطالعۀ موردی: معاونت برون‌مرزی صدا و سیما). پنجمین همایش ملی کارآفرینی با عنوان «کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات». دانشگاه مازندران.
امیرخانی، ز؛ فرهنگی، ع. ا؛ و مظفری، ا (1394). «طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای». مطالعات رسانه‌ای، 10(30)، 21–29.
ایمان، م.ت و نوشادی، م. (1390). «تحلیل محتوای کیفی. پژوهش»، شمارۀ 2: 15-44.
آراسته، ح؛ حسن‌پور، ا؛ ایزدی، ا؛ و بستانی املشی، ط (1397). «طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی مطالعه موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه». آموزش و توسعۀ منابع انسانی، 18(5)، 55–80.
پورعابدی، م؛ ضرابی، و؛ سجادی نائینی، ح؛ و رضی، ز (1395). «طراحی مدل شایستگی چندبُعدی مدیران و کارکنان». پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 8(2)، 27–52.
تبریزی، م (1393). «تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی». فصلنامۀ علوم اجتماعی، 64، 105-138.
حسینی‌نسب، س. م؛ شامی زنجانی، م؛ و قلی پور، آ (1399). «ارائۀ مدل شایستگی مدیر ارشد دیجیتال به عنوان حکمران تحول دیجیتال در سازمان». پژوهشنامۀ پردازش و مدیریت اطلاعات، 36(3)، 835–860.
داد‌گران،  ‌س.م؛ و اعتمادمقدم،  ‌م (1395). «شناسایی خلاقیت و شایستگی‌های محوری مدیران روزنامه‌های خصوصی». ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 21(6)، 175–199.
رجب بلوکات، م (1398). طراحی مدل شایستگی مدیران صنایع خلاق؛ مطالعۀ موردی خبرگزاری‌های ایران. دانشگاه تهران.
رضایت، غ؛ یمنی‌ دروزی سرخابی، م؛ کیامنش، ع؛ و نوه ابراهیم، ع. (1390). «معماری الگوهای شایستگی: ارائۀ چهارچوب مفهومی». پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 3(2)، 49–82.
رنجبر، م (1396). الگوی بومی شایستگی مدیران روابط عمومی دولتی در ایران. دانشگاه علامه طباطبائی.
روشندل اربطانی، ط؛ جعفری زوج، س. ج (1394). «ارائۀ مدل شایستگی نیروی انسانی در سازمان‌های خبری: مطالعۀ موردی». فصلنامۀ علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، 28(3)، 47–62.
روشندل اربطانی، ط؛ مقیمی، س. م؛ میناوند، م. ق؛ و داتیس، خ. (1391). «چهارچوبی برای تجاری‌سازی نوآوری‌های دیجیتال در شرکت‎‌های کارآفرین رسانه‌ای ایران (مطالعه‌ای چندموردی)». مدیریت بازرگانی، 4(1)، 71–88.
زارعی متین، ح؛ رحمتی، م. ح؛ موسوی، س. م. م؛ و ودادی، ا (1393). «طراحی مدل شایستگی مدیران در سازمان‌های فرهنگی کشور». فصلنامۀ علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 2 (شمارۀ 4 (پیاپی 8))، 19–36.
شریفی، سیدمهدی؛ فرهنگی، ع. ا؛ حیدری، ع؛ عقیلی، س. و؛ و میرزایی رابر، ف (1399). «طراحی مدل شایستگی رهبران صنایع خلاق با استفاده از روش پشتیبان اجماع گسسته و مدل‎سازی ساختاری تفسیری». مدیریت صنعتی، 12(2)، 299–318. https://doi.org/10.22059/imj.2020.307585.1007763
شریفی، سید‌مهدی؛ قنبری، س؛ کرد‌کتولی، ع؛ و صمدی، ک (1398). «شناسایی الگو‌های ذهنی خبرنگاران خبرگزاری‌های ایران پیرامون «انگیزش برای خلاقیت»». پژوهش‌های ارتباطی، 26(99)، 9–49.  https://doi.org/10.22082/cr.2020.106950.1826
صلواتیان، س؛ محمدعلی، ه. ز؛ و محمد، ش. س (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی ویژگی‌های کلیدی «مدیر جهادی رسانه»» دین و ارتباطات، 2(50)، 81–117.
عادل مهربان، م (1394). مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش. (م. دوستی ایرانی، تدوین) اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.
عسگری، ن؛ نیکوکار، غ؛ صفری، ح؛ و غلامی، م (1394). «الگوی شایستگی‌های مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران براساس سند چشم‌انداز 1404». مدیریت در دانشگاه اسلامی، 4(9)، 23–38.
مبینی‌دهکردی، ع؛ احمدی، ح؛ و دلاور، ع (1397). «طراحی مدل شایستگی‌های کارآفرینی راهبردی مدیران ارشد کشور». فصلنامۀ مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، 2(7)، 127–150
منزه، ل؛ شریفی، س. م؛ امین، ف؛ و روشندل اربطانی، ط (1399). «طراحی مدل شایستگی مدیران صنایع خلاق ( مورد مطالعه: خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران)». فصلنامۀ علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 8(شماره 3 (پیاپی 31))، 33–50. https://doi.org/10.30473/ipom.2019.45818.3591
مؤمنی‌راد، ا؛ علی‌آبادی، خ؛ فردانش، هاشم؛ و مزینی، ناصر (1392). «تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج». فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی، 4(14)، 187-221.
نیک‌نژاد، ع؛ مقیمی، س؛ و روشندل اربطانی، ط (1391). «شناسایی الگوی کارآفرینی رسانه‌ای برای کسب‌وکارهای رسانه‌های دیجیتال کشور». فصلنامۀ علمی پژوهشی توسعۀ کارآفرینی، 5(1)، 65–83.
 
Ahmed, Y. A., & Kar, B. (2018). Analysis of Entrepreneurial Competencies and It’s relationship with Performance of SME’s in Ethiopia with reference the Manufacturing industry in Kombolcha City. IBMRD’s Journal of Management & Research, 7(2), 26–36.
Artero, J. P., & Manfredi, J. L. (2016). Competencies of Media Managers: Are They Special? In Managing media firms and industries (pp. 43–60). Springer.
Assarroudi, A., Heshmati Nabavi, F., Armat, M. R., Ebadi, A., & Vaismoradi, M. (2018). Directed qualitative content analysis: the description and elaboration of its underpinning methods and data analysis process. Journal of Research in Nursing, 23(1), 42–55.
Asumeng, M. (2014). Managerial competency models: A critical review and proposed holistic-domain model. Journal of Management Research, 6(4), 1–21.
Boyatzis, R. (2008). Competencies in the 21st century. Journal of Management Development.
Cao, Y., & Poorani, A. A. (2015). Competencies needed for social media managers. 2015 International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2015), 407–412. Atlantis Press.
Capaldo, G., Iandoli, L., & Ponsiglione, C. (2004). Entrepreneurial competencies and training needs of small firms: A methodological approach. 14th Annual IntEnt Conference, Napoli, 606. Citeseer.
Chan-Olmsted, S. M. (2006). Competitive strategy for media firms: Strategic and brand management in changing media markets. Routledge.
Chong, E. (2013). Managerial competencies and career advancement: A comparative study of managers in two countries. Journal of Business Research, 66(3), 345–353.
Draganidis, F., & Mentzas, G. (2006). Competency based management: a review of systems and approaches. Information Management & Computer Security.
Dreyfus, C. R. (2008). Identifying competencies that predict effectiveness of R&D managers. Journal of Management Development.
Dubois, D. D. (1993). Competency-based performance improvement: A strategy for organizational change. ERIC.
Dubois, D. D., & Rothwell, W. J. (2004). Competency-based human resource management: Discover a new system for unleashing the productive power of exemplary performers. Nicholas Brealey.
Dulewicz, S. V, & Higgs, M. J. (2004). Design of a new instrument to assess leadership dimensions and styles. Selection and Development Review, 20(2), 7–12.
Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107–115.
Foucrier, T., & Wiek, A. (2019). A process-oriented framework of competencies for sustainability entrepreneurship. Sustainability, 11(24), 7250.
Hartley, J. (2005). Creative industries. Blackwell Publishing Ltd.
Hartley, J., Potts, J., Flew, T., Cunningham, S., Keane, M., & Banks, J. (2012). Key concepts in creative industries. Sage.
Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288.
Ihani, W., Syofya, H., Sari, A. L., Mulawarman, W. G., & Sriyanto, S. (2020). The Role of the Creative Industry in Economic Development. Journal of Environmental Treatment Techniques, 8(1), 268–271.
Jain, R. K. (2011). Entrepreneurial competencies: a meta-analysis and comprehensive conceptualization for future research. Vision, 15(2), 127–152.
Jałocha, B., Krane, H. P., Ekambaram, A., & Prawelska-Skrzypek, G. (2014). Key competences of public sector project managers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 119, 247–256.
Jaswal, J. (2012). The Construction Of employee competency developmental plans a private residential youth care facility. MBA Dissertation, University of Northern British Columbia.
Kang, H.-J., Chung, K., & Nam, K. Y. (2015). A competence model for design managers: A case study of middle managers in Korea. International Journal of Design, 9(2).
Katz, R. (1955). Skills of an effective administrator. Harvard BusinessReview, Jan-Feb.
Keane, M. (2013). Creative industries in China: Art, design and media. John Wiley & Sons.
Khajeheian, D. (2013). New venture creation in social media platform; Towards a framework for media entrepreneurship. In Handbook of social media management (pp. 125–142). Springer.
Kouwenhoven, W. (2009). Competence-based curriculum development in higher education: a globalised concept? Technology Education and Development, 1–22.
Le Deist, F. D., & Winterton, J. (2005). What is competence? Human resource development international.
Lucia, A. D., & Lepsinger, R. (1999). Art & science of competency models. Jossey-Bass San Francisco, CA.
Man, T. W. Y., & Lau, T. (2000). Entrepreneurial competencies of SME owner/managers in the Hong Kong services sector: A qualitative analysis. Journal of Enterprising Culture, 8(03), 235–254.
Man, T. W. Y., & Lau, T. (2005). The context of entrepreneurship in Hong Kong: An investigation through the patterns of entrepreneurial competencies in contrasting industrial environments. Journal of Small Business and Enterprise Development.
McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for" intelligence.". American Psychologist, 28(1), 1.
Newsome, S., Catano, V., & Day, A. (2003). Leader competencies: Proposing a research framework. Retrieved June, 15, 2006.
Oakley, K. (2004). Not so cool Britannia: The role of the creative industries in economic development. International Journal of Cultural Studies, 7(1), 67–77.
Rae, D. (2002). A narrative study of entrepreneurial learning in independently owned media businesses. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 3(1), 53–59.
Roshandel Arbatani, ،t., Kawamorita, H., Ghanbary, S., & Ebrahimi, P. (2019). Modelling media entrepreneurship in social media: SEM and MLP-ANN Approach. AD-Minister, (34), 35–57.
Rothwell, W J, & Kazanas, H. C. (1993). The Complete AMA Guide to Management Development: Training, Education. Development.
Rothwell, William J. (2002). The workplace learner: How to align training initiatives with individual learning competencies.
Salamzadeh, A., Tajpour, M. (2021). Identification of the Challenges of Media Startup Creation in Iran. Journal of Entrepreneurship Development, 13(4), 561-580.
Sharifi, S. M., Khajeheian, D., & Samadi Mashhadi, K. (2019). Corporate media entrepreneurship in public service broadcasts: An exploratory study of IRIB use of external innovations. AD-minister, (34), 101-118.
Sohmen, V. S., & Dimitriou, C. K. (2015). Ten core competencies of program managers: An empirical study. International Journal of Health and Economic Development, 1(1), 1.
Steyn, E., & Steyn, T. F. J. (2006). Managerial competencies among first-line newsroom managers at small to medium-sized mainstream media enterprises in South Africa. South African Journal of Economic and Management Sciences, 9(3), 322–340.
Szczepańska-Woszczyna, K. (2015). Leadership and organizational culture as the normative influence of top management on employee’s behaviour in the innovation process. Procedia Economics and Finance, 34, 396–402.
Tripathi, K., & Agrawal, M. (2014). Competency based management in organizational. Global Journal of Finance and Management, 6(4), 349–356.
Vathanophas, V. (2007). Competency requirements for effective job performance in Thai public sector. Contemporary Management Research, 3(1), 45.
Viitala, R. (2005). Perceived development needs of managers compared to an integrated management competency model. Journal of Workplace Learning.
Yeh, T.-J., & Chang, H.-J. (2018). A multi-case study of entrepreneurial competencies in microenterprises. International Journal of Management, Economics and Social Sciences, 7(4), 321–346.
Yuvaraj, R. (2011). Competency mapping. International Journal of Scientific & Engineering Research, 2(8), 1–7.