نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2022.323500.1329

چکیده

از آنجاییکه در بازار پر رقابت امروز، کیفیت نویسندگان ورزشی عاملی مهمی در حفظ خوانندگان است و ورزشی‌نویسان با نوشتن درباره‌ی ‌بازی‌های ورزشی، شرکت‌کنندگان، تحلیل عملکرد و جریان مداومی از اخبار و گزارش‌های خبری، اشتیاق خوانندگان را حفظ می‌کنند؛ هدف از این پژوهش کیفی، تحلیل و شناسایی شایستگی‌های اساسی مورد نیاز نویسندگان ورزشی بر مبنای ویژگی‌های شاغل، نیازمندی‌های شاغل، نیازمندی‌های تجربی، نیازمندی‌های حرفه‌ای، مشخصات و ویژگی‌های شغل و نیازمندی‌های خاص حرفه‌ای است. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد که از طریق پرسشنامه دلفی 69 سوالی بر اساس 6 مولفه مدل اُنت که روایی و پایایی آن مورد تایید خبرگان بود انجام شد. بر اساس روش دلفی فازی 10 نویسنده از طریق روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند که پس از اجرای سه مرحله نظرسنجی و دستیابی به اجماع میان خبرگان در نهایت تعداد 56 معیار مشخص شد. با وجود این معیارها می‌توان استانداردی برای پذیرش نویسدر بازار پررقابت امروز، کیفیت کار نویسندگان ورزشی، عاملی مهمی در حفظ خوانندگان است و ورزشی‌نویسان با نوشتن دربارۀ ‌بازی‌های ورزشی، شرکت‌کنندگان، تحلیل عملکرد و جریانی مداوم از اخبار و گزارش‌های خبری، اشتیاق خوانندگان را حفظ می‌کنند. با توجه به این مسئله، هدف این پژوهش کیفی، تحلیل و شناسایی شایستگی‌های اساسی موردنیاز نویسندگان ورزشی بر مبنای ویژگی‌های شاغل، نیازمندی‌های شاغل، نیازمندی‌های تجربی، نیازمندی‌های حرفه‌ای، مشخصات و ویژگی‌های شغل و نیازمندی‌های خاص حرفه‌ای است. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است که از طریق پرسشنامۀ دلفی 69 سؤالی براساس 6 مؤلفۀ مدل اُنت- که روایی و پایایی آن مورد تأیید خبرگان بود- انجام شد. براساس روش دلفی فازی، 10 نویسنده از طریق روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند که پس از اجرای سه مرحله نظرسنجی و دستیابی به اجماع میان خبرگان، در نهایت تعداد 56 معیار مشخص شد. با وجود این معیارها می‌توان استانداردی را برای پذیرش نویسندگان ورزشی در اختیار مدیران قرار داد. براساس نتایج، یک نویسندۀ ورزشی باید از خلاقیت خود برای تحریک و جذب خوانندگان استفاده کند. این ممکن است به معنای سفر به مسابقات، تحقیق درمورد رویدادهای جاری در ورزش، برقراری تماس برای دستیابی به اطلاعات داخلی یا ردیابی منابع باشد. نویسندگان ورزشی باید به دنبال اطلاعاتی باشند که در جاهای دیگر یافت نمی‌شوند و جنبه‌های ذهنی بازی را برای ارائۀ محتوای موفق، تحلیل ندگان ورزشی در اختیار مدیران قرار داد. نتایج نشان می‌دهد که یک نویسنده ورزشی باید از خلاقیت خود برای تحریک و جذب خوانندگان استفاده کند. این ممکن است به معنای سفر به مسابقات، تحقیق در مورد رویدادهای جاری در ورزش، برقراری تماس برای دستیابی به اطلاعات داخلی یا ردیابی منابع باشد. نویسندگان ورزشی باید به دنبال اطلاعاتی باشند که در جاهای دیگر یافت نمی‌شوند و جنبه‌های ذهنی بازی را برای ارائه محتوای موفق، تحلیل کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Competencies of Sports Writers

نویسندگان [English]

  • zahra Asgari Gandomani 1
  • Mohammad Ehsani 2
  • Marjan Saffari 3

1 Ph.D. in Sports Management, Department of Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tehran Kharazmi University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 Professor, Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In today's highly competitive market, the quality of the performance of sports writers is an important factor in retaining readers, and sports writers maintain the readers' enthusiasm by writing about sports games, participants, performance analysis, and a constant flow of news and news reports. According to that, the purpose of this qualitative research is the analysis and identification of the basic competencies required on part of the sports writers based on the practitioner’s characteristics and requirements, experiential requirements, professional requirements, job characteristics and features, and specific professional needs. In terms of the purpose, the method of this research is applied and in terms of nature and method, it is descriptive-survey which was conducted via a 69-item Delphi questionnaire based on six components of the O*NET model whose validity and reliability were approved by the experts. Based on the fuzzy Delphi method, 10 authors were selected through the purposive non-probability sampling method. After conducting three stages of polling and reaching consensus among the experts, 56 criteria were finally identified. Despite these criteria, a standard for accepting sports writers can be provided for managers. Based on the results, a sports writer should use his/her creativity to motivate and attract the readers. This may mean traveling to the competitions, researching current sports events, making calls for accessing internal information, or tracking the resources. Sports writers need to look for information that is not found elsewhere and analyze the mental aspects of the game to deliver successful content.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Media
  • Sports Writers
  • Competency
  • O*NET model
  • Fuzzy Delphi method
Aggarwal, Remica. (2013). « Selection of IT Personnel through Hybrid Multi-attribute AHP-FLP approach. » International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), 2(6): 11-17.
Aghababai, sara (2011). « Fuzzy expert system solution in selecting and employing IT staff. » Master Thesis. Faculty of Social Sciences and Economics. Al-Zahra University.
Ahadzade, sajad & Malekpour, zahra (2012). « Training and improving human resources using the competency model. » Third National Conference on Industrial and Systems Engineering.
Andrews, Phill. (2013). « Sports journalism: A practical introduction». Sage.
Bassett, Mark. L., Ramsey, Wayne. P., & Chan, Christopher CA A. (2012). « Improving medical personnel selection and appointment processes.» International Journal of Health Care Quality Assurance, 25(5): 442-452.
Carpenter, Serena. (2009). « An application of the theory of expertise: Teaching broad and skill knowledge areas to prepare journalists for change. » Journalism & Mass Communication Educator, 64(3): 287-304.
Carpenter, Serena., & Kanver, Duygu. (2017). « Journalistic expertise: A communicative approach.» Communication and the Public, 2(3): 197-209.
Claringbould, Inge., & Knoppers, Annelies. (2012). « Paradoxical practices of gender in sport-related organizations. » Journal of Sport Management, 26(5): 709-718.
Dessler, Gary. (2010), “A framework for management”, Prentice-Hall, 2nd Edition.
Dierdorff, Erich. C., & Morgeson, Frederick. P. (2009). « Effects of descriptor specificity and observability on incumbent work analysis ratings. » Personnel Psychology, 62(3): 601-628.
Dursun Mehtap, Karsak E. Ertugrul (2010). « A fuzzy MCDM approach for personnel selection .» Expert Systems with Applications, 37:4324-4330.
Fakhari, Nasrin (2014). « Evaluate and prioritize green electronics suppliers using fuzzy Delphi. » Thesis for obtaining a master's degree. Islamic Azad University Tehran Branch.
Ghasemi, Hamid; Hosseini, Masoumeh; Qara, Mohammad Ali and Nasirzadeh, Abdul Mahdi (2015). « Sports journalism and journalism. » Tehran: Payam-e-Noor University Press.
Hadden, Wilbur. C., Kravets, Nataliya., & Muntaner, Carles. (2004). « Descriptive dimensions of US occupations with data from the O* NET. » Social Science Research, 33(1): 64-78.
Harvey, Robert. J. (2003). « Applicability of binary IRT models to job analysis data. In In Meade, A.(Chair), Applications of IRT for Measurement in Organizations. » Symposium presented at the Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology.
Hedayat Nia, Farajullah (2014). « The nature of arbitration (in family disputes) in verse 35 of Surah Nisa.» Quran, Islamic jurisprudence and law, 1 (1), pp. 161-184.
Jafari, niloofar & Montazer, gholamali (2008). « Using the fuzzy Delphi method to determine the country's tax policies. » Journal of Economic Research, 8 (1), pp. 91-114.
Kardaras, Dimitris. K., Karakostas, Bill. & Mamakou, Xenia.J. (2013). « Content presentation personalisation and media adaptation in tourism web sites using Fuzzy Delphi Method and Fuzzy Cognitive Maps.» Expert Systems with Applications, 40, 2331-2342.
Kelemenis, Alecos. & Askounis, Dimitrios. (2010). «A new TOPSIS-based multi-criteria approach to personnel selection.» Expert Systems with Applications, 37(3): 499–508.
Kashkar, Sara and Ghasemi, Hamid (2009). « The role of the press in the development of Iranian sports.» Journal of Physical Education and Sports Science, 1 (3), pp. 67-80.
Khan Mohammadi, Sohrab, Hajiha, Ali and Jasbi, Javad (2006). « Designing a competency matrix model in order to properly allocate people to jobs.» Economics and Management. No. 66, pp. 19-29.
Michael C. Hansen, Jennifer J. Norton, Christina M. Gregory, Adam W. Meade, Lori Foster Thompson, David Rivkin, Phil Lewis, & John Nottingham. (2014, February). O*NET® Work Activities Project Technical Report. P.O. Box 27625, Raleigh, NC, 27(61): 6-126. https://www.onetcenter.org/reports/DWA_2014.html
Mirsapasi, Nasser; Tolouei Ashlaghi, Abbas; Memarzadeh, Gholamreza and Pidayi, Mir Mehrdad (2010). « Designing human resources excellence in Iranian government organizations using fuzzy Delphi technique.» Journal of Management Research, 19 (87), pp. 1-23.
Motamednejad, Kazem (1999). « Issuance of journalists' professional identity cards, securing material and spiritual rights and privileges, and guaranteeing the journalist's professional and social honor. » Social Sciences and Media, 8 (4), pp. 36-51.
Mullen, Penelope. (2003). « Delphi: myths and reality ». Journal of Health Organisation and Management, 17(1), 37-52.
Nasr Esfahani, Mehdi and Nasr Esfahani, Ali (2010). « Merit in the management of society with emphasis on the political ideas of Imam Ali». Political Knowledge, 2 (2), pp. 141-160.
National Center for O*NET Development. (1995, September). The Development of Prototype Occupational Information Network (O*NET) Content Model https://www.onetcenter.org/reports/Prototype.html
Nazarimanesh, Leila (2006). « Criteria for selection and appointment of managers with a suitable selection approach ». The first conference on meritocracy in organizations, Tehran.
Okoli, Chitu., & Pawlowski, Suzanne. (2004). « The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications». Information & Management, 42(1), 15-29.
Peterson, Norman. G., Mumford, Michael. D., Borman, Walter. C., Jeanneret, P. Richard., Fleishman, Edwin. A., Levin, Kerry. Y& Gowing, Michael. K. (2001). « Understanding work using the Occupational Information Network (O* NET): Implications for practice and research». Personnel Psychology, 54(2), 451-492.
Reed, Sada. (2013). « AMERICAN SPORTS WRITERS’SOCIAL MEDIA USE AND ITS INFLUENCE ON PROFESSIONALISM ». Journalism Practice, 7(5): 555-571.
Reiter-Palmon, Roni., Brown, Michael., Sandall, Darrel. L., Buboltz, CaraBeth., & Nimps, Thomas. (2006). « Development of an O* NET web-based job analysis and its implementation in the US Navy: Lessons learned». Human Resource Management Review, 16(3): 294-309.
Royal, Cindy. (2010, April). The journalist as programmer: A case study of the New York Times interactive news technology department. In International Symposium on Online Journalism.
Sadegh, Mohammad Hadi and Amiri, Mojtaba (2015). « Prioritize the competencies and characteristics of the employees of revolutionary institutions with a value approach». Human Resource Management Research, 7 (1), pp. 113-135.
Sherwood, Merryn., & Nicholson, Matthew. (2013). « Web 2.0 platforms and the work of newspaper sport journalists». Journalism, 14(7): 942-959.
U.S. Department of Labor, Employment & Training Administration. (2014, February). O*NET Work Activities Project Technical Report.  https://www.onetcenter.org/reports/DWA_2014.html 
Wenger, Deb., & Owens, Lynn. C. (2013). « An examination of job skills required by top US broadcast news companies and potential impact on journalism curricula». Electronic News, 7(1): 22-35.
Willnat, Lars., Weaver, David. H., & Choi, Jihyang. (2013). « The global journalist in the twenty-first century: A cross-national study of journalistic competencies». Journalism Practice, 7(2): 163-183
Yavari, Mehdi (March 10, 2017). Crisis of inefficient manpower in radio and television. Wisdom Research Institute taken on 5/16/2019www.hekmatac.ir