نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

2 دکتری مطالعات رسانه ای، دانشگاه استانبول، ترکیه.

10.22034/jiscm.2022.321688.1323

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی الزامات، موانع و راهکارهای بومی جهش تولید در استان اردبیل و نقش رسانۀ استانی در مقولۀ مهم جهش تولید است. این تحقیق به‌صورت کیفی اجرا شده است؛ در بخش کیفی، از روش دلفی برای ساختن یک مدل نظام‌مند از یافته‌های حاصل از داده‌های کدگذاری‌شده، استفاده شد. جامعۀ آماری این پژوهش، 15 تن از خبرگان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. براساس یافته‌ها،  موانع، راهکار و نقش رسانۀ استانی در تحقق اهداف جهش تولید از شش عامل استراتژی، محیطی، قوانین و مقررات، زیرساختی و آموزش و یادگیری تشکیل شده است. افزایش نرخ نوسانات ارزی، بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری، عدم آگاهی از فرایندهای توسعۀ صنایع، مسائل و مشکلات حوزۀ مدیریتی و... نیز ازجملۀ موانع مهم جهش تولید هستند؛ در این ارتباط، لازم است رسانه‌ها با فرهنگ‌سازی، آموزش‌دهی، حساسیت‌زایی، شورآفرینی و انگیزه‌زایی، به کاهش مشکلات در این زمینه کمک کنند. علاوه بر این، یافته‌های پژوهش، الزامات و راهکارهای رسانه‌ای در پیشبرد اهداف درراستای جهش تولید را معرفی کرده‌اند که  نیازمند ایجاد ارتباط با دستگاه‌های اجرایی، تبادل اطلاعات با متصدیان و مجریان بخش‌های مختلف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Requirements, Barriers and Solutions of the ‘Production Leap’ and the Role of Provincial Media in Actualizing That

نویسندگان [English]

  • zahra pooramini 1
  • mohammadbagher sepehri 2

1 Ph.D. Student in Organizational Behavior and Human Resource Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).

2 Ph.D. Media Studies, Istanbul University, Turkey.

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the requirements, barriers and local strategies of ‘production leap’ in Ardabil province and the role of provincial media in actualization of the production leap. This research has been done qualitatively. In the qualitative part, Delphi method was used to construct a systematic model of the findings from the coded data. The statistical population of this study were 15 experts who were selected using purposive and snowball sampling. Based on the findings, obstacles, strategies and the role of provincial media in achieving the goals of the production leap consist of six factors: strategy, environment, rules and regulations, infrastructure, teaching, and learning. Increase of the currency rate fluctuations, high investment costs, lack of awareness of the industrial development processes, management issues and problems, etc. are, also, among the important obstacles to the production leap. Considering that, the media should reduce the relevant problems through culturalization, education, sensitization, excitement and motivation. In addition, the findings of this study introduced media requirements and strategies to promote the goals in the direction of the production leap, which requires communication with the executive organizations and exchange of information with managers and executives of different sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Leap
  • Media
  • National Production
  • Barriers to Production
باشکوه، محمد؛ و پورامینی، زهرا (1400). تبیین مدل کارآفرینی دانشگاهی با استفاده از رویکرد سیستمی (مورد مطالعه: دانشگاه محقق اردبیلی)، پژوهش در نظام‌های آموزشی، شمارۀ 16.
باقری، اصغر (1391). موانع تبدیل کشت سیب زمینی متعارف به کشت ارگانیک در شهرستان اردبیل، مجموعه‌مقالات کنگرۀ ملی کشاورزی ارگانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، مهرماه91.
بختیاری، مریم؛ و سید مرتضی افقه (1396). موانع تولید بنگاه‌های صنعتی استان تهران از نظر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی.
جلایی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید؛ و صمیمی، سپیده (1393). بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (درراستای سیاست‌های کلی ابلاغی نظام)، سیاست‌های راهبردی و کلان، 2, 89-109.‎
جلیلی، نازنین؛ و نیک‌فر، مهدی (1391). «رسانه‌ها و نقش‌آفرینی در توسعۀ اقتصادی»، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دهم، شمارۀ 59، صص 122-132.
حسینی، صدیقه (1391). نقش رسانه در ارتقای تولید ملی و توسعه‌یافتگی، قم، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
حیدری اوصالو، وحید (1397). بررسی موانع حمایت از تولید ملی و چرایی عدم کارایی آن در بهبود اقتصاد، دوازدهمین کنگرۀ ملی پیشگامان پیشرفت، تهران،
حیدری، محمدرضا؛ و درخشان، مرتضی (1394). تحلیل و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دفاع اقتصادی در شرایط تهدید اقتصادی، آفاق امنیت، سال 8، شمارۀ 29، 135-170.
رشوند، محمدنبی (1395). بررسی راهکارهای تقویت تولید داخلی درراستای اقتصاد مقاومتی، نشریۀ پژوهشنامۀ کشاورزی و منابع طبیعی، شمارۀ 19، صص88-76.
رهنمایی، محمدتقی؛ و وثوقی لنگ، شهروز (1392). تحلیلی بر توسعۀ منطقه‌ای ایران از منظر اقتصاد سیاسی،  جغرافیا، سال11، شمارۀ 39. 33-51.
سلیم، علی؛ گرشاسبی، علیرضا؛ و اسماعیلی‌پور، الهام (1399). جهش تولید: رویکردهای نظری، الزامات، موانع و سیاست‌های پیشنهادی، مؤسسۀ مطالعات پژوهش‌های بازرگانی.
صفری، فهیمه (1379). نقش رسانه‌های جمعی در حمایت از تولید ملی، اولین همایش ملی مدیریت با تأکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی، آباده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده.
عبدلی قهرمان (1386). نظام ملی نوآوری، ابداعات و جهش اقتصادی، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 9، شماره 31، 103-126.
فتاحی، سجاد؛ رفیعی، نسترن؛ چغازردی، جلال؛ و درودی، مسعود (1396). مسئله‌شناسی راهبردی توسعه در استان اردبیل، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
گزارش کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ( 44) قانون اساسی، 27/01/1399.
محمدزاده نصیرآبادی، مهناز؛ شعبانعلی، حسین؛ مطیعی، ناصر؛ و سنجابی، محمدرضا (1395). شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل، فصلنامۀ راهبردهای توسعۀ روستایی، شمارۀ1، 91-107..
نوری یوشانلوئی، جعفر؛ و اخوان طباطبائی، سیده نازنین (2018). نقد موانع بین‌المللی و ملی حمایت از تولید داخلی و راهکارهای حقوقی آن، پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 18(5)، 375-393.‎
یعقوبی، ج؛ و ناصری، اصغر (1389). بررسی راهکارهای حمایت از کشاورزان ارگانیک‌کار. مجموعه‌مقالات اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان.
Ahmed, M. B., Sanin, C., & Szczerbicki, E. (2019). Smart virtual product development (SVPD) to enhance product manufacturing in Industry 4.0. Procedia computer science, 159, 2232-2239.
Ahmed, T., Chandran, V. G. R., Klobas, J. E., Liñán, F., & Kokkalis, P. (2020). Entrepreneurship education programmes: How learning, inspiration and resources affect intentions for new venture creation in a developing economy. The International Journal of Management Education, 18(1), 100327.
Bakar, R., Islam, M. A., & Lee, J. (2015). Entrepreneurship Education: Experiences in Selected Countries. International Education Studies, 8(1), 88-99.
 Beynon, M. J., Jones, P., & Pickernell, D. (2018). Entrepreneurial climate and self-perceptions about entrepreneurship: a country comparison using fsQCA with dual outcomes. Journal of Business Research, 89, 418-428.
Bhanot, N., Rao, P. V., & Deshmukh, S. G. (2017). An integrated approach for analysing the enablers and barriers of sustainable manufacturing. Journal of cleaner production, 142, 4412-4439.
Byun, C. G., Sung, C. S., Park, J. Y., & Choi, D. S. (2018). A study on the effectiveness of entrepreneurship education programs in higher education institutions: A case study of Korean graduate programs. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4(3), 26.
Clegg, Ben; Little, Paul; Govette, Steve; Logue, Joel (2017): Transformation of a small-to-medium-sized enterprise to a multi-organisation product-service solution provider. In Int Jnl of Production Economics 192, pp. 81–91.
Coreynen, Wim; Matthyssens, Paul; Rijck, Roel de; Dewit, Ivo (2018): Internal levers for servitization: How productoriented manufacturers can upscale product-service systems. In Int Jnl of Production Research, 56 (6), pp. 2184–2198.
Etzioni, Amitai. (2020). How to Jump-Start a Post-Coronavirus Economy? The National Interest, pp.1-10. 
Mason, C. (2011). Entrepreneruship Education and Research: Emerging Trends and Concerns. Journal of Global Entrepreneurship, 1.
Sierra, L; Klonsky, K; Strochlic, R; Brodt, S & Molinar, R. 2008. Factors Associated with Deregistration among Organic Farmers in California. Submitted to University of California SAREP. Available at: www.cirsinc.org, Visited: 2015.08.11
Ford, S., Despeisse, M., 2016. Additive manufacturing and sustainability: an exploratory study of the advantages and challenges. J. Clean. Prod. 137, 1573e1587.  Baines, Tim; Ziaee Bigdeli, Ali; Bustinza, Oscar F.; Shi, Victor Guang; Baldwin, James; Ridgway, Keith (2017):
Servitization: revisiting the state-of-the-art and research priorities. In Int Jrnl of Op & Prod Mnagemnt 37 (2), pp. 256–278.
Ganiyusufoglu, ÖS. Chinese Approach to Sustainable Manufacturing. In: Seliger G, editor. Proceedings of the 11th Global Conference on Sustainable Manufacturing - Innovative Solutions 2013, September 23- 25, 2013, TU Berlin, Germany.
Ghazilla, R. A. R., Sakundarini, N., Abdul-Rashid, S. H., Ayub, N. S., Olugu, E. U., & Musa, S. N. (2015). Drivers and barriers analysis for green manufacturing practices in Malaysian SMEs: a preliminary finding. Procedia Cirp, 26, 658-663.
Ghazilla, R. A. R., Sakundarini, N., Abdul-Rashid, S. H., Ayub, N. S., Olugu, E. U., & Musa, S. N. (2015). Drivers and barriers analysis for green manufacturing practices in Malaysian SMEs: a preliminary finding. Procedia Cirp, 26, 658-663.
Hamalainen, M., Mohajeri, B., & Nyberg, T. (2018). Removing barriers to sustainability research on personal fabrication and social manufacturing. Journal of cleaner production, 180, 666-681.
Jaime, B. R. (2020). Seeking coherence between barriers to manufacturing technology adoption and innovation policy. International Journal of Production Economics, 107818.
Karuppiah, K., Sankaranarayanan, B., Ali, S. M., Chowdhury, P., & Paul, S. K. (2020). An integrated approach to modeling the barriers in implementing green manufacturing practices in SMEs. Journal of Cleaner Production, 121737.
Kuo, Tsai Chi; Ma, Hsin-Yi; Huang, Samuel H.; Hu, Allen H.; Huang, Ching Shu (2010): Barrier analysis for product service system using interpretive structural model. In Int J Adv Manuf Technol 49 (1-4), pp. 407–417.
Lee, K. & Malerba, F. (2018). Economic Catch-Up by latecomers as an evolutionary process.
In Modern Evolutionary Economics: An Overview. Publisher: Cambridge University Press.
Lee, K. (2019). The Art of Economic Catch-Up: Barriers, Detours, and Leapfrogging In Innovation Systems. Cambridge University Press.
Litster, J., & Bogle, I. D. L. (2019). Smart process manufacturing for formulated products. Engineering, 5(6), 1003-1009.
Nuraini, I., & Hariyani, H. F. (2019). Quality Economic Growth as an Indicator of Economic Development. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 20(1), 80-86.
Martinez, Veronica; Bastl, Marko; Kingston, Jennifer; Evans, Stephen (2010): Challenges in transforming manufacturing organisations into product‐service providers. In Jnl of Manu Tech Mnagmnt, 21 (4), pp. 449–469.
Mwanza, B. G., & Mbohwa, C. (2017). Major Obstacles to Sustainability in the Plastic Industry. Procedia Manufacturing, 8, 121-128.
Meyer, Jörn-Axel (2013): Innovationsmanagement. In HansChristian Pfohl, Ulli Arnold (Eds.):
Betriebswirtschaftslehre der Mittel- und Kleinbetriebe.
Größenspezifische Probleme und Möglichkeiten zu ihrer Lösung. 5., neu bearb. und erw. Aufl. Berlin: E. Schmidt (Management und Wirtschaft Praxis, 44), pp. 220–241.
Michalik, Alexander; Möller, Frederik; Henke, Michael; Otto, Boris (2018): Towards utilizing Customer Data for Business Model Innovation: The Case of a German Manufacturer. In Procedia CIRP, 73, pp. 310–316.
Mittal, V. K., & Sangwan, K. S. (2014). Prioritizing barriers to green manufacturing: environmental, social and economic perspectives. Procedia Cirp, 17, 559-564.
Rayna, T., Striukova, L., 2016. Involving consumers: the role of digital technologies in promoting “prosumption” and user innovation. J. Kor. Econ. 1e20.
Salami, A. A., Tilakasiri, S. L., & Ahamed, Y. A. (2017). The indicators and indices of development. Geography in development: Issues and perspectives, 77-102.
Schüritz, Ronny; Seebacher, Stefan; Satzger, Gerhard; Schwarz, Lucas (2017): Datatization as the Next Frontier of Servitization – Understanding the Challenges for Transforming Organizations. In Int Conference on Information Systems, 38.
Shahrubudin, N., Koshy, P., Alipal, J., Kadir, M. H. A., & Lee, T. C. (2020). Challenges of 3D printing technology for manufacturing biomedical products: A case study of Malaysian manufacturing firms. Heliyon, 6(4), e03734.
Silverberg, G., & Verspagen, B. (1995). Evolutionary theorizing on economic growth. To appear in The Evolutionary Principles of Economics, edited by Kurt Dopfer, Norwell,
MA: Kluwer Academic Publishers
Kolty, Tibor (2011), The Media and Literacies: Media literCY, Information Literacy, Digital Literacy. Media, Culture & Sodiety, March, Vol. 33, No.2
Thomas-Seale, L. E. J., Kirkman-Brown, J. C., Attallah, M. M., Espino, D. M., & Shepherd, D. E. T. (2018). The barriers to the progression of additive manufacture: perspectives from UK industry. International Journal of Production Economics, 198, 104-118.
Zimmermann, N., Lentes, J., & Werner, A. (2019). Analysis of Requirements, Potentials and Risks Caused by Using Additive Manufacturing. Procedia Manufacturing, 39, 474-483.