نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شھر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شھر، اصفھان، ایران.

2 استاد گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفھان، استاد مدعو گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شھر، اصفھان، ایران.(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شھر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شھر، اصفھان، ایران.

10.22034/jiscm.2022.332956.1360

چکیده

برخی از روایات خاص زندگی که با عنوان روایات رستگاری‌بخش شناخته می‌شوند، با بهزیستی روانی همبستگی مثبت دارند. هدف این پژوهش، مقایسۀ تأثیر مشاهدۀ فیلم‌های ویژه (با تفسیر و بدون آن) براساس نظریۀ مک آدامز و مشاورۀ ساخت زندگی ساویکاس بر ایجاد و ارتقای تجربۀ خودرستگاری‌بخش و درنتیجه، ارتقای سلامت روان بزرگسالان است. روایت رستگاری‌بخش، شکل یا راهبردی خاص از روایت است که در آن، یک رویدادِ آشکارا بد، حالتی هیجانی و یا شرایطی منفی، به پایانی خوب یا نتیجۀ هیجانی مثبت بدل می‌شود. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بوده و تعداد 24 بزرگسال در دامنۀ سنی 24 تا 65 سال دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر، به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس، از طریق اعلان اینترنتی انتخاب شده و به صورت تصادفی به چهارگروه کنترل و آزمایش در سه گروه مشاهدۀ فیلم بدون تفسیر، مشاهدۀ فیلم با تفسیر و مشاورۀ ساخت زندگی  تقسیم شدند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد اگرچه اثر مشاهدۀ فیلم (با تفسیر و بدون تفسیر) و مشاورۀ ساخت زندگی بر کشف و ارتقای تجربه و کارکرد خودرستگاری‌بخش از لحاظ کمی معنی‌دار نیست (05/0< p)، لیکن مداخلات مذکور باعث به‌وجود آمدن تغییرات کیفی در افراد شده است. این موضوع با توجه به اهمیت خود رستگاری‌بخش در ارتقای بهزیستی روانی افراد، حائز اهمیت است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Watching Redemption Movies and Life Design Counseling on the Well-Being of Iranian Adults

نویسندگان [English]

  • Ehsan Zargar kharazi Esfahani 1
  • Mohammad Reza Abedi 2
  • Fahimeh Namdarpour 3

1 Ph.D. student in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanities,Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran.

2 Professor of Counseling, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran. Invited Professor of Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanities,Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran. (Corresponding Author).

3 Assistant Professor of Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanities,Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Some specific narrations of life, known as the narrations of redemption, are positively correlated with psychological well-being. The present study aims to compare the effect of watching special films (with and without interpretation), based on McAdams’ theory and Savikas’ Life Design counseling, in creating and promoting the self-redemption experience and thus promoting the adults’ well-being. The narrative of redemption is a specific form or strategy of narrative in which an obviously bad event, an emotional state, or a negative situation turns into a good ending or a positive emotional outcome. This is a quasi-experimental study with pre-test and post-test in which 24 adults in the age range of 24 to 65 years with bachelor's degree and higher were selected by available sampling method through the online announcement and randomly assigned to four control and experimental groups; that is watching movies without interpretation, watching movies with interpretation, and making life counseling. The Data were analyzed using analysis of covariance. The results showed that although the effect of watching movies (with and without interpretation) and life-making counseling on the discovery and promotion of self-rescue experience and function is not quantitatively significant (p >0.05), these interventions have caused qualitative changes among the individuals. This issue is very important considering the significance of self-redemption in promoting the psychological well-being of individuals.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Redemptive Self
  • Cinema
  • Life Design Counseling
  • Psychological Health
 
فاطمی، سید محسن؛ خدایاری‌فرد، محمد؛ شکوهی یکتا، محسن، افروز، غلامعلی؛ پورحسین، رضا؛ شالباف، عذرا؛ و قربانی وناجمی، میلاد (1397). اثربخشی تحلیل روان‌شناختی فیلم‌های با مضامین دینی بر دینداری دانشجویان. نشریۀ علمی رویش روان شناسی، 7(10)، 33-48.
 
Adler, J. M, Skalina, L. M, McAdams, D. P. (2008). The narrative reconstruction of psychotherapy and psychological health. Psychotherapy Research, 18,719˚734.
 
Bamberg, M. (2004). Form and functions of lsut bashingi n male identity constructions in 15-year-olds. Human Development, 47, 331-353.
 
Christie, M. & McGrath, M. (1987). Taking up the challenge of grief: Film as therapeutic metaphor and action ritual. The Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 8(4), 193-199.
 
Dermer, S. B. & Hutchings, J. B. (2000). Utilizing movies in family therapy: Applications for individuals, couples, and families. The American Journal of Family Therapy, 28, 163- 180.
 
Duarte, M. E. (2009). Um século depois de Frank Parsons: escolher uma profissão ou apostar na psicologia da construção da vida?. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 10(2), 5-14
 
Gabbard, G. O., & Gabbard, K. (1999). Psychiatry and the Cinema (2nd ed.). Washington, DC US: American Psychiatric Association.
 
Goldstein, T. R. (2009). The pleasure of unadulterated sadness: Experiencing sorrow in fiction, nonfiction, and 'in person.'  Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 3(4), 232-237. 
 
Habermas, T, de Silveira, C. (2008). The development of global coherence in life narratives across adolescence: Temporal, causal, and thematic aspects. Developmental Psychology, 44, 707-721.
 
Hammack, P. L. (2008). Narrative and the cultural psychology of identity. Personality and Social Psychology Review, 12, 222-247.
 
Hébert, T. P., & Neumeister, K. L. S. (2001). Guided viewing of film: A strategy for counseling gifted teenagers. Journal of Secondary Gifted Education, 12(4), 224-235.
 
Hesley, J. W. & Hesley, J. G. (2001). Rent two films and let’s talk in the morning: sing popular films in psychotherapy, 2nd edition. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.
 
Lent, R. W. & Brown, S. D. (2005), career development and counseling: putting theory and research to work, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 
Lieblich, A, McAdams, D. P, Josselson, R. (Eds.). (2004). Healing plots: The narrative basis of psychotherapy. Washington, DC: American Psychological Association
 
McAdams, D. P. (2006). The redemptive self: Stories Americans live by. New York: Oxford University Press.
 
McAdams, D. P. (2008). Personal narratives and the life story. In O. P. John, R. R. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (3rd ed., pp. 241-261). New York: Guilford Press.
 
McAdams, D. P. (2013). The redemptive self: Stories Americans live by (Revised and Expanded Edition.). New York: Oxford University Press.
 
McAdams, D. P, Pals, J. L. (2006). A new big five: Fundamental principles for an integrative science of personality. American Psychologist, 61, 204˚217.
 
McAdams, D. P, Anyidoho, N. A, Brown, C, Huang, Y. T, Kaplan, B, Machado, M. A. (2004). Traits and stories: Links between dispositional and narrative features of personality. Journal of Personality, 72, 761˚ 783.
 
McAdams, D. P, Bowman, P. J. (2001). Narrating lifes turning points: Redemption and contamination. In D. P. McAdams, R. Josselson, & A. Lieblich (Eds.), Turns in the road: Narrative studies of lives in transition (pp. 3˚34). Washington, DC: American Psychological Association.
 
McAdams, D. P., & de St. Aubin, E. (1992). A theory of generativity and its assessment through self-report, behavioral acts, and narrative themes in autobiography. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 1003-1015.
 
McAdams, D. P, McLean, K.C. (2013). Narrative identity. Current Directions in Psychological Science, 22 (3), 233-238. 
 
McLean, K. C, Pasupathi, M, Pals, J. L. (2007). Selves creating stories creating selves: A process model of self-development. Personality and Social Psychology Review, 11, 262˚278.
 
Pouliot, L., & Cowen, P. S. (2007). Does perceived realism really matter in media effects? Media Psychology, 9(2), 241-259.
 
Rossier, J., Zecca, G., Stauffer, S. D., Maggiori, C., & Dauwalder, J. P. (2012). Career Adapt-Abilities Scale in a French-speaking Swiss sample: Psychometric properties and relationships to personality and work engagement. Journal of Vocational behavior80(3), 734-743.
 
Savickas, M. L. (2001). A developmental perspective on vocational behaviour: Career patterns, salience, and themes. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 1(1), 49-57.
 
Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In R. W. Lent & S. D. Brown (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (2nd ed., pp. 144-180). Hoboken, NJ: John Wiley.
 
Savickas, M. (2015). Life-design counseling manual (p. 88). Mark L. Savickas.
 
Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J. P., Duarte, M. E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, & Van Vianen, A. E. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of vocational behavior, 75(3), 239-250.
 
Savickas, M. L., Porfeli, E. J. (2012). career adapt-ability scale: construction, reliability and measurement equivalence across 13 countries. Journal of vocational behavior. 80, 661-673
 
Syed, M. (2015). Theoretical and methodological contributions of narrative psychology to ethnic identity research. In C.E. Santos; A.J. UmanaTaylor (Eds.), Studying ethnic identity: Methodological and conceptual approaches across disciplines (pp. 27-54). Washington, DC: APA press.
 
Young, R. A., & Collin, A. (2004). Introduction: Constructivism and social constructionism in the career field. Journal of vocational behavior, 64(3), 373-388.