نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه ژورنالیسم و خبر؛ دانشکده ارتباطات و رسانه؛ دانشگاه صداوسیما؛ تهران؛ ایران

10.22034/jiscm.2022.299320.1252

چکیده

در میان فرایندهای ارتباطی، علم ارتباطات، جایگاه مهمی را برای ارتباطات غیرکلامی قائل است. این جایگاه در ارتباط‏های یک‌سویه اهمیت پیدا می‌کند، مانند برخی از بخش‌های خبری که در آنها، امکان دریافت بازخورد از مخاطب و اصلاح حرکات فرستنده در لحظۀ انتقال پیام فراهم نیست. در این پژوهش، با هدف بررسی شش کارکرد شناخته‌شده برای ارتباط غیرکلامی (تأکید، تکمیل، تکذیب، تکرار، کنترل و جانشینی) در خبر سیما و نوع ارتباط با متن خوانده‌شده توسط گوینده، 18 برنامه از بخش خبری 21 شبکۀ 1 به‌صورت سیستماتیک انتخاب شد و با روش تحلیل محتوای کیفی مورد مطالعه قرار گرفت. شش مقولۀ وضعیت بدن گویندگان، حرکت‏ دست، ابراز چهره‏ای، حرکت‏ چشم و پیرازبان به‌عنوان مقوله‏های اصلی انتخاب شدند که درمجموع، شامل 38 زیرمقوله می‏شوند. پس از تحلیل محتوای کیفی مقوله‏ها و زیرمقوله‏های استخراج‌شده، دریافتیم که قسمت عمده‏ای از ارتباط غیرکلامی گویندگان به حرکات سر و اعضای صورت محدودشده و کمتر از حرکات دست و وضعیت‏های مختلف بدن استفاده می‏شود. به‌طورکلی، گویندگان، وضعیت صورت سنگی را به‌عنوان وضعیت پایۀ خبرخوانی انتخاب می‌کنند و در طول خوانش خبر، سعی دارند به‌منظور پرهیز از یکنواختی، از حرکات بدن و تکنیک‌های آوایی بهره ببرند، اما استفادۀ نابه‌جا از این تکنیک‌ها، یا افراط در استفاده از حرکات غیرکلامی، می‌تواند از اعتبار و جذابیت بخش خبر 21 بکاهد. همچنین کارکرد تأکید کلام به‌وسیلۀ ارتباط غیرکلامی، به‌عنوان پرکاربردترین کارکرد، مورداستفادۀ گویندگان قرار می‌گیرد و پس‌ازآن، کارکردهای تکمیل و کنترل، مهم‌ترین کارکردهای ارتباط غیرکلامی در خبر هستند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Functions of Non-Verbal Communication in One-Way Media Communication Processes (Case study: IRIB’s 21:00 News)

نویسندگان [English]

  • Masoud jalilvand khosravi 1
  • Seyed Mohsen Banihashemi 2
  • Mohammad Hossein Saei 3

1 M.A. Department of Journalism and News, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Media Management Department, Management Faculty, South Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).

3 Assistant Professor, Department of Journalism and News,, Faculty of Communication and Media, IRIB University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
Among the communication processes, communication science considers an important role for non-verbal communication. This role becomes important in one-way communications; like the News in which receiving feedback from the audience and correcting the sender’s moves is not possible when sending the message. In this research, 18 21:00 programs of IRIB’s TV channel 1 have been systematically selected and studied using qualitative analysis method to identify the six types of known non-verbal communications (approval, completion, denial, repetition, control, and succession) used in 21:00 news and relate to the text read by the anchor. Five parameters of “the anchors’ posture”, “gestures”, “facial expressions”, “eye contact” and “paralinguistic features” were selected as the main parameters totally shaping 38 sub-categories. After qualitative analysis of the extracted categories and subcategories, we concluded that most of the non-verbal communications used by the anchors are restricted to the movement of the head and facial expressions, and the movement of hands and different postures have barely been used. In general, the anchors select the “stone face” (stilt) position as their base position for news reading and when reading the news, they try to use body movements and phonetic techniques in order to refrain from monotony, but incorrect usage of this technique or overusing non-verbal movements can reduce the validity and attractiveness of 21:00 news. Also, the function of emphasizing the speech by non-verbal communication is used as the mostly-used function by the anchors after which completion and control are the most important functions. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Verbal Communication
  • Body Language
  • News
  • Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)
  • Anchor
آذری، غلامرضا (1383). تحلیل محتوای ارتباط غیرکلامی در بین کمدین‌های سینمای صامت کلاسیک هالیوود، پایان‌نامۀ دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
آذری، غلامرضا (1388). مقدمۀ کتاب رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی (درس‌نامۀ ارتباط غیرکلامی، تهران، دانژه.
آرژیل، مایکل (1378). روان‌شناسی ارتباطات و حرکات بدن، تهران، نشر مهتاب.
ایمان، محمدتقی؛ و نوشادی، محمدرضا (1390). تحلیل محتوای کیفی. عیار پژوهش در علوم انسانی، پژوهش، سال سوم، پاییز و زمستان 1390، شمارۀ 2 (پیاپی 6).
پهلوان‌نژاد، محمدرضا (1386). ارتباط غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدنی، تهران: زبان و زبان‌شناسی.
جلیلوند خسروی، مسعود (1396). ارتباط غیرکلامی گویندگان خبر 21 سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایان‌نامۀ دانشگاه صدا و سیما.
جلیلیان، شیدا (1385). مهارت‏های ارتباطی گویندگان شبکۀ خبر در سه‌ماهۀ تابستان 1384، پایان‌نامۀ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.
داورپناه، علی (1392). استفادۀ گویندگان برنامۀ زندۀ تلویزیونی از ارتباطات غیرکلامی (مطالعۀ موردی گویندگان برنامه‌های زندۀ مرکز فارس)، پایان‌نامۀ دانشگاه صدا و سیما.
ریچموند، مک کروسکی؛ و ویریجینایی، جیمز (1388). رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی، (مترجم: فاطمه‌سادات موسوی و ژیلا عبدالله‌پور)، تهران: نشر دانژه.
شمس، مرتضی؛ و زابلی‌زاده، اردشیر (1397). ارتباط غیرکلامی گوینده در خبر تلویزیونی (مطالعۀ گویندگان خبر شبکۀ خبر و بی‌بی‌سی فارسی)، تهران، فصلنامۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات، (59)16، 242-213.
صلیبی، ژاسنت (1390). تحلیلی بر سهم ارتباطات غیرکلامی در کنش متقابل اجتماعی. تهران: دوفصلنامۀ جامعه‌پژوهی فرهنگی.
فرهنگی، علی‌اکبر (1395). ارتباط غیرکلامی، تهران: انتشارات میدانچی.
وود، جولیاتی (1379). ارتباطات میان‌فردی، (مترجم مهرداد فیروزبخت)، تهران: انتشارات شهر کتاب.
همدانی، مصطفی (1398). نظریۀ هنجاری و الگوی ارتباط غیرکلامی در نقطۀ آغاز ارتباطات درون‌فرهنگی اسلامی، فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، تهران، (15) 57، 289 -321.
 
Banning , Stephen &  Coleman., Renita  (2009), Louder than Words: A Content Analysis of Presidential Candidates' Televised Nonverbal Communication, New york : Visual Communication Quarterly.
Birdwhistell , Ray L. (1971) , Kinesics and Context: Essays on Body Motion Communication, University of Pennsylvania Press).
Burgoon, Guerrero & Floyd (2016), Non verbal communication, Routledge, new york.
Floyd, Kory (2011). Interpersonal Communication, New York: McGraw  Hill, 2edition.
Habulan, Iva (2021), Nonverbal Communication of Croatian TV Journalists in Coverage of Sudden Crises Events, International Conference on Research in Education and Science, 137-161.
Katherine, Isbister & Nass, Clifford (2000), Consistency of personality in interactive characters: verbal cues, non-verbal cues, and user characteristics, Stanford: Communication Department Stanford University.
Mayring, Philipp, (2014) , Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution, Austria, Klagenfurt.
Mehrabian, Albert (2017) , nonverbal communication. New York: Routledge.
Navarro, Joe. Karlins, Marvin (2009), What Every Body is Saying,  New York, HarperCollins Publishers.
Straple-Sovers, Rebecca (2021), A theoretical approach to reading bodily movement in literature, England, 1st Edition, Routledge.