نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آینده پژوهی، گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسندۀ مسئول).

3 استادیار گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/jiscm.2022.334517.1365

چکیده

تغییر در سبک زندگی به معنای تحول در ابعاد مختلف زندگی از جمله ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی و... است و از موارد حائز اهمیت در طبقه‌بندی نسل­ها به حساب می­آید. از این رو، سبک زندگی، ذهنیت و طرز تفکر نسل‌های مختلف، همواره از موضوعات موردتوجه پژوهشگران حوزه‌های گوناگون بوده‌ است. هدف این پژوهش، ارائۀ تحلیلی آینده‌پژوهانه از سبک زندگی نسل آلفا و بررسی نقش رسانه در ساخت این سبک زندگی است. در این راستا، با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی و استقرایی و با مرور نظام‌مند محتواهای علمی پیرامون نسل‌ها و به‌خصوص نسل آلفا، تغییرات در سبک زندگی این نسل، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که پنج مفهوم محوری: 1. فناوری، 2. بازی و سرگرمی، 3. خانواده، 4. آموزش و 5. اشتغال، عمده­ترین سرفصل­های مطالعه و تحلیل نسل آلفا هستند و رسانه به صورت کاملاً آشکار در تمام این ابعاد، نقشی پررنگ دارد. نسل آلفا نسل سبک زندگی متاورسی است و زندگی این نسل نه‌تنها با رسانه، بلکه در رسانه جاری خواهد بود. این نوع سبک زندگی، افرادی که با این نسل در ارتباط هستند را با چالش­هایی مواجه خواهد کرد که لازم است جامعه به منظور جلوگیری از ایجاد تعارض، خود را با این تغییرات درگیر کند تا بتواند تعاملی سازنده­ای با آنها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Futuristic Analysis of the Central Role of the Media in Shaping the Lifestyle of the Alpha Generation

نویسندگان [English]

 • Akbar Ghadiri Hajiabadi 1
 • Mohsen Taheri Demneh 2
 • Ali Zackery 3

1 M.A. Student in Futures Studies, Department of Industrial Engineering and Futures Studies, Faculty of Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering and Futures Studies, Faculty of Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran. (Corresponding Author).

3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering and Futures Studies, Faculty of Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Lifestyle change means change in various aspects of life, including cultural, educational, and training aspects, and is considered one of the important issues in the classification of generations. Therefore, the lifestyle, mentality and way of thinking of different generations has always been a topic of interest for researchers in various fields. The aim of the present study was to provide a futuristic analysis of the lifestyle of the alpha generation and to investigate the role of the media in constructing this lifestyle. Thus, by using customary and inductive content analysis method and with a systematic review of the scientific content about generations, especially the alpha generation, the lifestyle changes of this generation was examined. The results showed that five central concepts of 1. technology, 2. games and entertainment, 3. family, 4. education and 5. employment are the main topics of study and analysis of the alpha generation and the media quite clearly plays an important role in all these dimensions. The alpha generation is the generation of the metaverse lifestyle, and the life of this generation will be going not only with the media, but also in the media. This kind of lifestyle will challenge the people who come into contact with this generation, and in order to avoid conflict with this generation, societies will have to engage with these changes in order to interact constructively with them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futures Studies
 • Lifestyle
 • Media
 • Alpha Generation
 • Metaverse
 • ادریسی، افسانه؛ و پالیزبان، سمانه (1387). «خدمات شهری شهرداری و سبک زندگی شهروندان»، فصلنامۀ مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 10(6).26-9.

  تابش، قاسمی؛ ‌و سیانی، علی‌اصغر (1390). «رویکرد فراتحلیل در مطالعۀ تأثیر دانشگاه بر مناسبات نسلی در ایران»، فصلنامۀ مطالعات فرهنگ-ارتباطات، 12(13).75-41.

  توکل، محمد؛ و قاضی‌نژاد، مریم (1385). «شکاف نسلی در رویکردهای کلان جامعه‌شناختی: بررسی و نقد رهیافت‌های نسل تاریخی و تضاد با تأکید بر نظرات مانهایم و بوردیو»، نامۀ علوم اجتماعی، جدید (پیاپی 27)، 95-124.

  چیت‌ساز قمی، محمدجواد (1386). «بازشناسی مفاهیم نسل و شکاف نسلی»، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، (1)، 85-112.

  خویینی، مینا؛ و فراشبندی، رضا (1396). «شبکه‌های اجتماعی و شکاف بین نسلی»، اولین همایش ملی آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی پدیدۀ شکاف بین نسلی (زمینه‌ها، چالش‌ها و راهکارها)، بوشهر.

  طالب، م؛ یوسف‌وند، س؛ و یوسف‌وند، ع (1392). «تحلیل محتوای کیفی شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم‌آباد: از منظر رویکردهای توسعه‌محور». فصلنامۀ علوم اجتماعی، (60).

  طالبان، محمدرضا؛ و عسکری، احسان (1396). «نگرش به ارزش‌های سیاسی انقلاب اسلامی: شکاف یا تفاوت نسلی؟»، اندیشۀ سیاسی در اسلام، 3(12)، 113-137.

  فتحی، سروش؛ و مطلق، معصومه (1390). «جهانی شدن و فاصلۀ نسلی (مطالعۀ جامعه‌شناختی فاصلۀ نسلی: با تأکید بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات)»، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 2(5).145-177.

  کلاکی، حسن (1386). «مقایسۀ ارزش‌های مذهبی دو نسل جدید و پیشین در ایران»، فصلنامۀ مطالعات فرهنگ-ارتباطات، 9(2)، 171-197.‎

  محمدی، افشین؛ بی‌بک آبادی، غزال (1389). «بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی و الگوی رفتار در فیلم‌های سینمایی پرفروش»، فصلنامۀ مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 11(11).138-97.

  معیدفر، سعید (1383). «شکاف نسلی یا گسست فرهنگی: (بررسی شکاف نسلی در ایران)». نامۀ علوم اجتماعی، 11(4 (پیاپی 24))، 55-79.

  یادگاری، محمدحسن؛ منتظرقائم، مهدی؛ و کاشفی‌فر، مهدی (1399). «مطالعۀ نگرش نسل‌های گوناگون به تمایزات بین نسلی در ایران بر مبنای جامعه‎پذیری رسانه‎ای»،  فصلنامۀ مطالعات فرهنگ - ارتباطات.

  مجدی‌زاده، زهرا؛ و موسوی حق‌شناس، سید میلاد (1399). «چیستی و چرایی اخبار جعلی در عصر دیجیتال: فراتحلیل کیفی». فصلنامۀ علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، 3(7). 124-93.

  مولایی، محمدمهدی؛ طالبیان، حامد؛ و جهانشاهی، امید (1399). «آینده‌پژوهی عوامل مؤثر بر فعالیت سازمان صدا و سیما در اینترنت (در افق ۱۴۰۴)». فصلنامۀ علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، 3(10).40-11.

  Aggarwal, Mehak., Rawat, Mahender. Singh., Singh, Saumya., Srivastava, Sahil., Gauba, Pammi. (2017). »Generation Gap: An Emerging Issue of Society«. International Journal of Engineering Technology Science and ResearchوIJETSR, 4(9).

  Apaydin, Çiğdem., & Kaya, Feyza. (2020). »An Analysis Of The Preschool Teachers'views On Alpha Generation«. European Journal of Education Studies.

  Brannen, Julia. (2006). »Cultures of intergenerational transmission in four-generation families«. The Sociological Review, 54(1), 133-154.

  Bristow, Jennie. (2016). »Why study generations? The Sociology of Generations« (pp. 1-17): Springer.

  Brokaw, Tom. (2000). The greatest generation: Random House.

  Cirilli, Elisa., Nicolini, Paola., Mandolini, Luigi. (2019).»Digital Skills from Silent to Alpha Generation: An Overview«. Paper presented at the Edulearn19: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies; Chova, LG, Martinez, AL, Torres, IC, Eds.

  Dashora, Kamini. (2011). »Cyber crime in the society: Problems and preventions«. Journal of Alternative Perspectives in the social sciences, 3(1), 240-259.

  Dekker, Jeroen. (2001). »Cultural transmission and inter-generational interaction«. International Review of Education, 47(1), 77-95.

  DeVaney, Sharon. A. (2015). »Understanding the millennial generation«. Journal of financial service professionals, 69(6).

  dos Reis, Thompson. Augusto. (2018). »Study on the alpha generation and the reflections of its behavior in the organizational environment«. Quest Journals J Res Humanit Soc Sci, 6, 9-19.

  Esping-Andersen, Gösta., Sarasa, Sebastian. (2002). »The generational conflict reconsidered«. Journal of European social policy, 12(1), 5-21.

  Flew, Terry. (2007). New media: An introduction: Oxford: Oxford University Press.

  Gartshore, Laura. (2018). »Understanding generation Alpha«. BDJ Team, 5(10), 18198.

  Gitelman, Lisa., Pingree, Geoffrey. B. (2003). New Media, 1740-1915: Mit Press.

  Goertzel, Ted. (1972). »Generational conflict and social change«. Youth & society, 3(3), 327-352.

  Jensen, Mikael. (2007). Defining lifestyle'. Environmental sciences, 4(2), 63-73.

  Jha, Amrit. Kumar. (2020). »Understanding Generation Alpha«.

  Kulandairaj, A. Jesu. (2014). »Impact of social media on the lifestyle of youth«. International Journal of Technical Research and Applications, 2(8), 22-28. .

  Lister, Martin., Dovey, Jon., Giddings, Seth., Grant, Iain., Kelly, Kieran. (2008). New media: A critical introduction: Routledge.

  Nagy, Adam., Kölcsey, Attila. (2017). »Generation Alpha: Marketing or Science?« Acta Technologica Dubnicae, 7(1), 107-115.

  Pilcher, Jane. (1994). »Mannheim's sociology of generations: an undervalued legacy«. British Journal of Sociology, 481-495.

  Ramadlani, Abdul. Khaliq., Wibisono, Marko. (2017). Visual literacy and character education for alpha generation. Paper presented at the proceedings of the International seminar on language, education and culture, Malang: Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang.

  Romero Jr, Aldemaro. (2017). »Colleges need to prepare for Generation Alpha«.

  Rusman, Nur. Shahirah., Ismail, Hairul. Nizam., Jaafar, Syed. Muhammad. Rafy. (2019). Demand of preschool education by alpha generation on edutainment leisure in the city. International Journal of Built Environment and Sustainability, 6(1-2), 121-128.

  Sharpe, Richard. M., Franks, Stephen. (2002). »Environment, lifestyle and infertility—an inter-generational issue«. Nature Medicine, 8(10), S33-S40.

  Stern, Peter. J. (2002). »Generational differences«. Journal of Hand Surgery, 27(2), 187-194.

  Straubhaar, Joseph., LaRose, Robert., Davenport, Lucinda. (2015) .Media now: Understanding media, culture, and technology: Cengage Learning.

  Tetrault, Sam. (2021). »What's the Lost Generation and Who's In It?«

  Tolbize, Anick. (2008). »Generational differences in the workplace«. Research and training center on community living, 5(2), 1-21.

  Tootell, Holly., Freeman, Mark., Freeman, Alison. (2014). »Generation alpha at the intersection of technology, play and motivation«. Paper presented at the 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences.

  Twenge, Jean. M., Carter, Nathan. T., Campbell, W. Keith. (2015). »Time period, generational, and age differences in tolerance for controversial beliefs and lifestyles in the United States«, 1972–2012. Social Forces, 94(1), 379-399.

  Veal, Anthony. J. (1993). The concept of lifestyle: a review. Leisure Studies, 12(4), 233-252.

  Weston, Marla. (2001). »Coaching generations in the workplace, Nursing Administration Quarterly, 25(2), 11-21.

  Williams, Kaylene. C., Page, Robert. A., Petrosky, Alfred. R., Hernandez, Edward. H. (2010). Multi-generational marketing: Descriptions, characteristics, lifestyles, and attitudes. The Journal of Applied Business and Economics, 11(2), 21.

   

  تارنما‌های اینترنتی: