نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/jiscm.2022.319948.1315

چکیده

همراه با پیشرفت فناوری‌های نوین، یکی از انواع رفتارهای انحرافی که رواج پیدا کرده، طفره‌روی مجازی است. با توجه به نبود ابزار مناسب جهت سنجش رفتار انحرافی در داخل کشور پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی پرسشنامه‌ی رفتار انحرافی طفره‌روی مجازی(CLQ) انجام شد. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی کارکنان ستادی دانشگاه‌های جامع وابسته به وزارت علوم در چهار سطح طراز عملکرد بین المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی در سراسر کشور بود. داده‌های تحقیق از 430 کارمند ستادی که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند، با استفاده از پرسشنامه‌ی‌ طفره‌روی مجازی جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل از اعتبارسنجی به دو شیوه‌ی همسانی درونی و ثبات زمانی نشان داد که اعتبار پرسشنامه‌ی طفره‌روی مجازی بر اساس آلفای کرونباخ 89/0 و با استفاده از روش بازآزمایی، 88/0 می‌باشد. بررسی‌های مربوط به روایی محتوا، تفکیکی و سازه‌ی پرسشنامه‌ی طفره‌روی مجازی(CLQ) مؤید روایی پرسشنامه مذکور بود. همچنین یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی همانند فرم اصلی، سه عامل همبسته ولی مجزای "گشت و گذار بی هدف در اینترنت"، "دریافت و ارسال پست الکترونیکی نامرتبط به کار" و "طفره‌روی اینترنتی تعاملی" را آشکار ساخت. نتایج این مطالعه نشان داد که پرسشنامه‌ی طفره‌روی مجازی(CLQ) ابزاری قابل اعتماد و روا برای سنجش و غربال‌گری میزان طفره‌روی مجازی کارکنان ستادی دانشگاه است. در نتیجه پژوهشگران و محققان حوزه‌ی‌ مدیریت سازمان‌های آموزشی، مطالعات رفتار سازمانی، فناوری‌های نوین و مدیریت منابع انسانی با کارست این ابزار کارآمد در حیطه‌ی پژوهشی؛ قادر به تشخیص وضعیت طفره‌روی مجازی کارکنان می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardization of Cyber Loafing Questionnaire (CLQ) among the Academic Staff

نویسندگان [English]

  • ebrahim aryani ghizghapan
  • akhtar rahimi

UMA

چکیده [English]

With the advancement of new technologies, one of the types of deviant behaviors that has become popular is cyber loafing. Due to the lack of appropriate tools for measuring deviant behavior in the country, the present study was conducted with the aim of standardizing the cyber loafing deviation behavior questionnaire (CLQ). The statistical population of this study included all staff of universities affiliated with the Ministry of Science at four levels of international, national, regional and local levels of performance across the country. The research data were collected from 430 staff members who were selected by multi-stage cluster sampling method using cyber loafing questionnaire. The results of the validation of the method showed that the internal consistency and stability reliability of the Cyber Loafing Questionnaire by using Cronbach's alpha was 0/89 and by test-retest method was 0/88. Evaluate the content validity, discriminant, and construct of cyber loafing questionnaire confirms the validity of the questionnaire. Exploratory and confirmatory factor analyses as the main form revealed three correlated but separable dimensions that were "Internet surfing", "Receiving and sending irrelevant e-mail" and "interactive internet dodging". The results of this study showed that the Cyber Loafing Questionnaire (CLQ) is a reliable and valid tool for measuring and screening the cyber loafing . As a result, researchers in the field of management of educational organizations, studies of organizational behavior, and human resource management with the use of this efficient tool in the field of research; Be able to detect the cyber loafing status of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviant behavior
  • Cyber Loafing
  • Academic Staff
  • university