نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت فرهنگی، دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

4 استادیارگروه مدیریت فرهنگی، دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

10.22034/jiscm.2022.338886.1384

چکیده

 با توسعۀ فضای مجازی و راه یافتن جریان شهرت به گفتمان اجتماعی، روند تغییرات فرهنگی با چالش مداخلۀ سلبریتی­ها مواجه شده است؛ در واقع، نفوذ فضای مجازی در بین جوانان و افزایش مصرف محتوای فرهنگی و رسانه‌ای از سوی آنها، در کنار اقبال به گروه‌های مرجع در این فضا، جهت و ماهیت تغییرات فرهنگی را در سطوح مختلف تحت‌تأثیر قرار داده؛ موضوعی که توجه پژوهشگران حوزۀ فرهنگ و رسانه را به خود جلب کرده است. اینکه تغییرات فرهنگی با چه چالش‌هایی مواجه می‌شوند، موضوع این پژوهش است. بر این اساس، این تحقیق، درصدد بررسی چالش‌های تغییرات فرهنگی از طریق شهرت در فضای مجازی است. روش پژوهش، پدیدارشناسی توصیفی هوسرلی و مبتنی بر روش کولایزی است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش، چهره‌های مشهور فعال در عرصه‌های مختلف هنر، ورزش و فعالان فضای مجازی هستند. از این میان، با روش نمونه‌گیری هدفمند وابسته به معیار، با 16 نفر به‌عنوان نمونۀ پژوهش، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و عمیق صورت گرفت. اعتبار یافته‌ها از طریق دو کدگذار، ممیزان بیرونی و بازگشت به مصاحبه‌شوندگان تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد چالش‌های تغییرات فرهنگی از طریق شهرت در فضای مجازی را می‌توان در سرمایۀ شهرت، سلبریته‌شدن جامعه، جدایی بین واقعیت و بازنمایی، رسانه‌ای شدن فرهنگ و فردیت نوین، دسته‌بندی کرد. این ابعاد، دربرگیرندۀ مؤلفه‌هایی مانند میل به نمایش خودِ ایده‌آل، دموکراتیزه‌شدن احساسات، سیاست «حامی‌پروری»، گرایش به مصرف داده‌های زرد، سواد فرهنگی سایبر و کسب منزلت اقتصادی از طریق شهرت است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Culture and Fame: The Challenges of Cultural Change through Fame in the Cyberspace  

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Taleghani Isfahani 1
  • Saeid Sharifi 2
  • Mojtaba Shahnoshi 3
  • Reza EbrahimzadehDastjerdi 4

1 P.hD. Student in Media Management, Department of Media Management, Faculty of Islamic Governance, Islamic Azad University Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Cultural Management, Faculty of Islamic Governance, Islamic Azad University Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran. (Corresponding Author).

3 Associate Professor, Department of Cultural Management, Faculty of Islamic Governance, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan) Isfahan, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Cultural Management, Faculty of Islamic Governance, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan) Isfahan, Iran.

چکیده [English]

 
By expansion of cyberspace and entering the flow of fame into the social discourse, the trend of cultural change has faced the challenge of interference of celebrities; in fact, the penetration of cyberspace among the youth and the increase in the consumption of cultural and media content by them, along with the popularity of reference groups in this space, have affected the direction and nature of the cultural change at different levels; an issue that has attracted the attention of researchers in the field of culture and media. The challenges cultural changes face are the subject of the present study. Accordingly, this study seeks to examine the challenges of cultural change through reputation in cyberspace. The research method is Husserl’s descriptive phenomenology and is based on Colaizzi's method. The participants in the study were celebrities active in various fields of art, sports, and cyberspace activists. From among them, semi-structured and in-depth interviews were conducted with 16 individuals as research samples using standard-dependent purposive sampling. Validation was confirmed by two coders, and external auditors and return to the interviewees. The results showed that the challenges of cultural change through fame in cyberspace can be classified into the capital of fame, celebritization of the society, separation of reality from representation, mediatization of culture, and new individuality. These dimensions include components such as the desire to display the ideal self, the democratization of emotions, the "patronage" policy, the tendency to consume the yellow data, cyber cultural literacy, and the acquisition of economic status through reputation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Change
  • Culture of Fame
  • Cyberspace
  • Celebrity
تاجیک، محمدرضا؛ و کاظمینی، نازنین (1392). رابطۀ فضای مجازی (اینترنت) با تغییرات فرهنگی و دینی کاربران، مدیریت فرهنگی، دورۀ 7، شمارۀ 22، 17-30.
عسگری خانقاه، اصغر؛ و آزاد ارمکی، تقی (1380). وضعیت پیوستاری تغییرات فرهنگی در ایران، نامۀ علوم اجتماعی، دورۀ 9، شمارۀ پیاپی 18، 233-250.
مولایی محمدمهدی (1395). گردش فرهنگ سلبریتی در رسانه‌های اجتماعی: مطالعۀ فعالیت سلبریتی‌های ایرانی و هوادارانشان در اینستاگرام، نشریۀ جامعه، فرهنگ، رسانه، دورۀ 5، شمارۀ 21، 57-80.
سلیمانی ساسانی، مجید؛ شهبازی، مهدی؛ و قربانی سینا (1401) فرهنگ شهرت و کنشگری سلبریتی‌ها در اینستاگرام از نظر کاربران ایرانی، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، دورۀ 23، شمارۀ 57، 341-374.
 
Archer, A., & Cawston, A. (2022). Celebrity Politics and Democratic Elitism. Topoi41(1), 33-43.‏
Are, C., & Paasonen, S. (2021). Sex in the Shadows of Celebrity. Porn Studies8(4), 411-419.‏
Brooks, G., Drenten, J., & Piskorski, M. J. (2021). Influencer celebrification: How social media influencers acquire celebrity capital. Journal of Advertising50(5), 528-547.‏
Brown, Z., & Tiggemann, M. (2022). Celebrity influence on body image and eating disorders: A review. Journal of Health Psychology27(5), 1233-1251.‏
Damon Matt.2011. Sarah Palin Presidency Would Be Like a 'Really Bad Disney Movie'". Fox News. 2008-09-08. Retrieved 2011-12-27.
Djafarova, E., & Rushworth, C. (2017). Exploring the credibility of online celebrities' Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. Computers in Human Behavior68, 1-7.
Driessens, O. (2013). The celebritization of society and culture: Understanding the structural dynamics of celebrity culture. International journal of cultural studies16(6), 641-657.‏
Fan, X., Wu, S., & Yang, Q. (2022). A Study on the Influence of Celebrity Endorsement of Fast Food on Consumers’ Purchasing Behavior Based on Planned Behavior Theory. In 2022 8th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2022) (pp. 627-632). Atlantis Press.
Fido, D., Rao, J., & Harper, C. A. (2022). Celebrity status, sex, and variation in psychopathy predicts judgements of and proclivity to generate and distribute deepfake pornography. Computers in Human Behavior129, 107141.‏
Fox, S (2015) "Spectacular Girls: Media Fascination & Celebrity Culture." Womens Studies-an Interdisciplinary Journal, vol. 44, no. 4, 2015, pp. 577-577.
Furedi, F. (2010). Celebrity culture. Society47(6), 493-497.
Graefer, A. (2014). White stars and orange celebrities: The affective production of whiteness in humorous celebrity-gossip blogs. Celebrity Studies5(1-2), 107-122.‏
Gupta, M. (2019). Are Social Media Influencers the New Celebrity? Youtubers and Their Impact on Adolescent Risk Perception.
Harlow, S., & Benbrook, A. (2019). How# Blacklivesmatter: exploring the role of hip-hop celebrities in constructing racial identity on Black Twitter. Information, Communication & Society22(3), 352-368.
Heinich, N. (2012). De la visibilité: Excellence et singularité en régi me médiatique. Paris: Editions Gallimard.
Hirsch, S (2007). ""Kim Kardashian Superstar Featuring Ray J" 18 U.S.C. 2257 Compliance Records". Vivid Entertainment LLC. – 18 U.S.C. 2257 Compliance Records.
Holmes, S., & Redmond, S. (Eds.). (2006). framing celebrity: New directions in celebrity culture. Rutledge.‏
Ibrahim, I. Y., Majic, S., & Hozic, A. A. (2018). ‘It is not about me… but it kind of is’: Celebrity humanitarianism in late modernity. In Race, Gender, and Culture in International Relations (pp. 180-199). Routledge.
Johnston, J., Rodney, A., & Chong, P. (2014). Making change in the kitchen? A study of celebrity cookbooks, culinary personas, and inequality. Poetics47, 1-22.‏
Jones, Jen (2007). Being Famous. Snap Books: 10 Things You Need to Know about. Capstone Press
Jorge, A., Marôpo, L., & Neto, F. (2022). ‘When you realise your dad is Cristiano Ronaldo’: celebrity sharenting and children’s digital identities. Information, Communication & Society25(4), 516-535.‏
Kim, J., Kim, J., & Yang, H. (2019). Loneliness and the use of social media to follow celebrities: A moderating role of social presence. The Social Science Journal.
Levitt, L. (2018). Culture, Celebrity, and the Cemetery: Hollywood Forever. Routledge.
Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2016). Performing for the young networked citizen? Celebrity politics, social networking and the political engagement of young people. Media, culture & society38(3), 400-419.‏
Marsh, D., Hart, P. T., & Tindall, K. (2010). Celebrity politics: The politics of the late modernity?. Political studies review8(3), 322-340.
Marshall, P. D. (2010). The promotion and presentation of the self: celebrity as marker of presentational media. Celebrity studies1(1), 35-48.‏
Moro, S. (2021). Ripped-from-the-headlines: sexual violence & celebrity culture in contemporary US media (Doctoral dissertation, Nottingham Trent University).‏
Murad, Ahmed (2009) "The 50 most popular celebs on Twitter", The Sunday Times, February 2, 2009
Nielsen, D., & Nititham, D. S. (2022). Celebrity memes, audioshop, and participatory fan culture: a case study on Keanu Reeves memes. Celebrity Studies13(2), 159-170.‏
Pelkonen, M. (2017). Celebrities of Instagram-What Type of Content Influences Followers’ Purchase Intentions and Engagement Rate?
Peters, M. (2022). "Networked Individuality": Sociality in Cities According to City-Data. https://doi.org/10.17615/1zan-9x98
Petersen, A. (2007). Celebrity juice, not from concentrate: Perez Hilton, gossip blogs, and the new star production. Jump cut: A review of contemporary media49.
Prihatin, R. B. (2012). Celebrity Culture and the American Dream.
 Rohlinger, D. A., & Corrigall‐Brown, C. (2018). Social Movements and Mass Media in a Global Context. The Wiley Blackwell Companion to Social Movements, 131-147.
Selkie, E. (2022). Influence at the Intersection of Social Media and Celebrity. JAMA Network Open5(1), e2143096-e2143096.‏
Street, J. (2004). Celebrity politicians: popular culture and political representation. The British journal of politics and international relations6(4), 435-452.
Thrall, A. T., Lollio-Fakhreddine, J., Berent, J., Donnelly, L., Herrin, W., Paquette, Z., ... & Wyatt, A. (2008). Star power: celebrity advocacy and the evolution of the public sphere. The international journal of press/politics13(4), 362-385.
Trebay, Guy (2007) "She's Famous (and So Can You)", the New York Times, October 28, 2007
Tsoi, G. (2016). Wang Hong: China’s online stars making real cash. BBC News1.
Tufekci, Z. (2013). “Not this one” social movements, the attention economy, and microcelebrity networked activism. American Behavioral Scientist57(7), 848-870.
Van Krieken, R. (2012). Celebrity society. Routledge.
Wang, N. (2022). Impacts of Celebrity Fan Culture on Chinese Sports Stars in Contemporary China. In 2021 International Conference on Social Development and Media Communication (SDMC 2021) (pp. 237-241). Atlantis Press.‏
Wheeler, M. (2013). Celebrity politics. Polity.