نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2022.338958.1381

چکیده

هدف این پژوهش کیفی، شناسایی مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های آموزش مجازی به کودکان 7 تا 11 ساله در مدارس، از منظر ارتباطات است. در این پژوهش، از روش مصاحبۀ عمیق استفاده شده است. داده‌ها با پرسشنامۀ نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با تحلیل مضمون، تحلیل شدند. جامعۀ آماری، معلمان، متخصصان حوزۀ آموزش، کودک، روانشناسی و ارتباطات هستند که با روش نمونه‌گیری هدفمند، حداقل 12 عضو تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. پایایی و روایی تحقیق با کمک ضریب توافق کندال و کدگذاری مجدد، بررسی و تأیید شدند. براساس نتایج؛ بستر‌های ارتباط عاطفی، ارتباطات ادراکی، میزان ارسال و دریافت بازخورد بین معلم و دانش‌آموز، تعاملات دوسویۀ ارتباطی بین معلم و دانش‌آموز و همچنین بین دانش‌آموزان با یکدیگر، در آموزش مجازی نرم‌افزار شاد نسبت به آموزش حضوری کاهش پیدا کرده است. مهم‌ترین پیشنهادات لازم برای کاهش این چالش‌های ارتباطی در آموزش مجازی نرم‌افزار شاد در کشور، عبارت‌اند از: افزایش صمیمیت بین معلم و دانش‌آموز با بهره‌گیری از معلمین کارآمد، بهره‌گیری از روش‌های تخصصی و جدید آموزش مجازی، تلاش بیشتر معلمین برای گرفتن بازخوردهای کلامی و غیرکلامی لحظه‌ای از دانش‌آموزان در طول آموزش مجازی با نرم‌افزار شاد، استفاده از سبک‌ها و شیوه‌های نوین ارزشیابی و ارزیابی دانش‌آموزان و افزایش ارتباطات دوسویه بین معلم و دانش‌آموز به صورت حقیقی و مجازی. همچنین، ظرفیت کمک به برقراری عدالت آموزشی بیشتر در کشور با غلبه بر محدودیت‌های جغرافیایی و امکانات فیزیکی آموزشی در کشور و کمک به افزایش سواد رسانه‌ای و دیجیتالی دانش‌آموزان از مهم‌ترین نقاط مثبث آموزش مجازی در کشور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges and Opportunities of Virtual Education for Children in Schools from Communication Perspective (Case Study: SHAD Software)

نویسندگان [English]

 • Mahdieh Amirian 1
 • Mohammad Soltanifar 2
 • Afsaneh Mozaffari 3

1 Ph.D. Student in Communication, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

3 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this qualitative research is to identify the most important challenges and opportunities of virtual education for children aged seven to 11 years in schools from communication perspective. In this study, in-depth interview has been used. The data were collected using semi-structured questionnaire and were analyzed through thematic analysis. The statistical population includes teachers, specialists in education, children, psychology and communication, selected via purposeful sampling method 12 members of whom were selected until reaching theoretical saturation. The reliability and validity of the research were analyzed through Kendall’s coefficient of concordance and recodification, and were approved. Based on the results, the platforms of emotional communication, perceptual communication, the rate of sending and receiving feedback between the teacher and the student, reciprocal communication interactions between the teacher and the student, as well as among the students, have decreased in the virtual education of SHAD software compared to face-to-face education. The most important suggestions to reduce these communication challenges in the virtual education of SHAD software in the country are increasing the intimacy between the teacher and the student using the efficient teachers, using specialized and new methods of virtual education, more attempt of teachers to get instant verbal and non-verbal feedback from the students during the virtual education through SHAD software, using new styles and methods of validation and evaluation of the students and increasing the reciprocal communication between teacher and student both in real and in virtual form. Moreover, the capacity to help establish more educational justice in the country by overcoming geographical limitations and physical facilities of education in the country and helping to increase students’ media and digital literacy is one of the most important positive points of virtual education in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual Education
 • SHAD Software
 • Communication Platforms
 • Education
 • Communication
 • ابویی اردکان، محمد؛ سمیه؛ آذرپور، سمانه و جلال‌پور، مهدیه (1393). شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان، پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی، 6(11)، 13-34.

  ترلو، کریسپین؛ لنگل، لورد؛ و تومیک، آلیس (1389).  ارتباطات کامپیوتر- واسط، (مترجم: سروناز تربتی)، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

  تفضلی مقدم، عبدالحسین (1388). جهانی شدن و بسترهای فرآوری توسعۀ ملی و آموزش عالی: آموزش باز و از راه دور از دیدگاه صاحبنظران، پایان‌نامۀ دکتری برنامه‌ریزی آموزش از راه دور، دانشگاه پیام نور.

  خادم‌الحسینی، راضیه (1399). تجارب زیستۀ معلمان، دانش‌آموزان و والدین در آموزش مجازی درس علوم مقطع ابتدایی در دورۀ همه‌گیری کووید19 در شهرستان برخوار اصفهان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی اصفهان.

  خرسند، مریم (1390). نقش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی (آموزش الکترونیک) بر فرایند یادگیری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

  رستمی، لمیا؛ و محتشمی، ندا (1392)، نظریۀ تعامل‌گرایی و تحلیل انتقادی آن، نشریۀ علوم اجتماعی و انسانی شیراز،2(9)، 59-103.

  • سعادتی، مجید؛ نصراللهی، اکبر؛ سعدی‌پور، اسماعیل؛ و رحمان‌زاده، سیدعلی (1399)، شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت حضور خبرگزاری صداوسیما در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام و توییتر)، فصلنامۀ علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری، 14(4)، 87-121.

  محسنیان‌راد، مهدی (1368). ارتباط‌شناسی، تهران: سروش.

   مطلق، معصومه؛ و جعفری گلنسایی، ندا (1389). بررسی پدیدۀ جهانی شدن در عرصۀ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 109-124.

  معصومی، محمود؛ و معصومی، محمد (1395). بررسی سیستم آموزش مجازی در ایران و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، چهارمین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی.

  منتظر، غلامعلی (1382). دانشگاه مجازی، فصلنامۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی، 6(1)، 21. صص3 و 4.

  نامداری، لاله (1400). نیازسنجی امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و مهارت‌های موردنیاز کیفیت‌بخشی آموزش‌های مجازی در مدارس ابتدایی، از دیدگاه معلمان و مدیران ناحیۀ دو آموزش و پرورش شهر همدان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان همدان.

  نجفی هزار جریبی، حبیب‌الله؛ و کوپایی، شیرزاد (1396). طراحی مدل مدیریت آموزش از راه دور برای نظام عالی ایران، دوفصلنامۀ مطالعات برنامۀ درسی آموزش عالی، شمارۀ 35، 15-60.

  • نظری، علی (1400). بررسی وضعیت مؤلفه‌های یادگیری همیارانه (با تأکید بر مهارت نوشتن) در دوران قرنطینه بیماری کرونا در آموزش مجازی (شاد) از نظر معلمان دورۀ ابتدایی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین.
  • نورائی فدکی، سید محمد (1400). تأثیر سامانۀ آموزش شاد بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ اول مدرسۀ یاوران اسلام در منطقۀ خواجه ربیع مشهد در دورۀ کرونا، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی.
  • یاراحمدی، حمیدرضا (1397). تأثیر فضای مجازی بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان بروجرد، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فرهنگیان.
  •  
  • Bao, W. (2020). COVID‐19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University. Human behavior and emerging technologies, 2(2), 113-115.
  • Basilaia, G., & Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4).
  • Demuyakor, J. (2020). Coronavirus (COVID-19) and online learning in higher institutions of education: A survey of the perceptions of Ghanaian international students in China. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(3), e202018.
  • Dennis, A. R., & Valacich, J. S. (1999, January). Rethinking media richness: Towards a theory of media synchronicity. In Proceedings of the 32nd Annual Hawaii International Conference on Systems Sciences. 1999. HICSS-32. Abstracts and CD-ROM of Full Papers (pp. 10-pp). IEEE.
  • Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of educational technology systems, 49(1), 5-22.
  • Gelderblom, H., & Kotzé, P. (2008, October). Designing technology for young children: what we can learn from theories of cognitive development. In Proceedings of the 2008 annual research conference of the South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists on IT research in developing countries: riding the wave of technology(pp. 66-75).
  • Holmberg, B. (1990). Theory and practice of distance education. Routledge.
  • Oliver, K., Kellogg, S., Townsend, L., & Brady, K. (2010). Needs of elementary and middle school teachers developing online courses for a virtual school. Distance Education, 31(1), 55-75.
  • Oliver, K., Osborne, J., & Brady, K. (2009). What are secondary students’ expectations for teachers in virtual school environments? Distance Education, 30(1), 23-45.
  • Parrish, P. E. (2004). The trouble with learning objects. Educational technology research and development,52(1), 49-67.
  • Ryan, G. W., & Bernard, H. R. (2003). Techniques to identify themes. Field methods,15(1), 85-109.
  • Thomas, D. R. (2003). A general inductive approach for qualitative data analysis.
  • Toquero, C. M. (2020). Challenges and opportunities for higher education amid the COVID-19 pandemic: The Philippine context. Pedagogical Research, 5(4).
  • Zhou, L., Wu, S., Zhou, M., & Li, F. (2020). 'School’s out, but class’ on', the largest online education in the world today: Taking China’s practical exploration during The COVID-19 epidemic prevention and control as an example. Best evid chin edu, 4(2), 501-519.