نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2023.353726.1412

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ شبکه‌های اجتماعی با هویت فرهنگی جوانان و خانواده‌های آنان است. سؤال اصلی پژوهش این است که شبکه‌های اجتماعی چه رابطه‌ای با هویت فرهنگی جوانان دارند و کدام‌یک از ابعاد هویت فرهنگی، از شبکه‌های اجتماعی اثر پذیرفته‌اند. در این پژوهش، از مبانی نظری مرتبط با هویت و رسانه استفاده شده و روش تحقیق نیز نظریۀ داده‌بنیاد (31 مفهوم و 4 مقوله) است. این تحقیق با استعانت از رویکردی کیفی و مبتنی بر روش نظریۀ مبنایی، می‌کوشد مدل پارادایمی از مفهوم هویت فرهنگی جوانان و نقش رسانه‌ها را براساس برداشت‌های ذهنی و تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم به دست دهد. سوژه‌های موردمطالعه، 29 نفر از دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران مرکز هستند که با روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شده‌اند. براساس نتایج، شبکه‌های اجتماعی، بستری فرهنگی هستند که جوانان را با نقش‌ها و فرایندهای اساسی برای حضور مدنی آشنا کرده و به آنان کمک می‌کنند تا مشارکت اجتماعی را جزئی از هویت‌ خود قراردهند. آگاهی و احترام به ارزش‌ها، مسئولیت‌پذیری، ارتقای مهارت‌های ارتباطی جوانان و حضور فعال در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی، از دیگر فرصت‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role and impact of social networks and the cultural world on the cultural identity of young people

نویسندگان [English]

  • Massoumeh Esmaeili 1
  • Majid Radfar 2
  • Ali Baseri 3

1 Ph.D. Student in Sociology, Department of Sociology, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran. (Corresponding Author)

3 Assistant professor, Department of Sociology, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, the growth of cultural media and the emergence of information networks in various forms lead to the emergence of new patterns of interaction between different societies and cultures. The purpose of this research is to investigate the mutual relationship between social networks and the cultural identity of young people and their families. For this purpose, based on the theoretical frameworks of identity and media and relying on the latest available sources and information and the data theory research method of the Foundation (31 concepts, and 4 categories), to investigate the impact of social networks on the cultural identity of young people (students of the Faculty of Science Azad University of Tehran, Center) has paid. Given that youth is very important as a social situation, it was chosen for the study. The results showed that social networks are a cultural platform that familiarized young people with the basic roles and processes for civic presence and helped them make social participation a part of their identities. Awareness and respect for values, responsibility, improving communication skills of young people, and active participation in civic and social activities is another opportunity of social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural media
  • cultural identity
  • social participation
  • responsibility
احمدزاده کرمانی، روح‌الله (1398 ). بازاندیشی در فرهنگ و رسانه، نشر چاپار.
استراوس، انسلم؛ و کوربین، جولیت (1387). مبانی پژوهش کیفی، (مترجم: ابراهیم افشار)، تهران: نشر نی.
الوانی، مهدی؛ و شیروانی، علیرضا ( 1385). سرمایۀ اجتماعی؛ مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، تهران: انتشارات ماهی.

پورحسین، عباس (1398). تبیین رابطۀ بین شبکه‌های اجتماعی با هویت جمعی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های 97-96،  دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد.

ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن، ﺟﺎن ﺑﺮوﻛﺸﺎﻳر ( 1393). رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ: ﻧﻈﺮیۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، (مترجم: ﻣﺴﻌﻮد اوﺣﺪی)، ﺗﻬﺮان، ﺳﺮوش.
ذکایی، محمد سعید (1381). نظریه و روش در تحقیقات کیفی، فصلنامۀ علوم اجتماعی.
زمانی، حمیدرضا (1397). نقش شبکههای اجتماعی مجازی در شکلگیری هویت اجتماعی- بررسی دیدگاه دانشجویان شهر تهران، 1397-1396، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدۀ علوم ارتباطات. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد.
سورین، ورنر؛ و تانکارد، جیمز (1390). نظریه‌های ارتباطات، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم.
عباسی قادی، مجتبی؛ و خلیلی کاشانی، مرتضی (1390). تأثیر اینترنت بر هویت ملی، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
فیسک، جان (1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی، (مترجم: مهدی غبرایی)، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، چاپ اول.
قمی، یاسر (1395). بررسی رابطۀ شبکههای اجتماعی با بحران هویت و روابط بین فردی نوجوانان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد.
ﮔﻴﺪﻧﺰ، آﻧﺘﻮﻧﻲ (1378). تجدد و ﺗﺸﺨﺺ: ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ، (مترجم: ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺎن)، ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ﻧﻲ.
گیدنز، آنتونی (1388). پیامدهای مدرنیته، (مترجم: محسن ثلاثی)، تهران: نشر مرکز.
محمدزاده، سنگانی، حمیدزاده (1395). بررسی رابطۀ استفاده از شبکه‌های اجتماعی با بحران هویت و روابط بین فردی نوجوانان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد، گروه علوم تربیتی.
مک کوایل، دنیس (1388). نظریۀ ارتباطات جمعی، (مترجم: پرویز اجلالی)، تهران، دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها، چاپ دوم.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1391). نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری.

نوری‌تبار، قدرت‌الله (1398). مطالعۀ هویت اجتماعی در بین کاربران شبکههای اجتماعی مجازی، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور پرند، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد.

ویلیامز،کوین (1397). درک تئوری رسانه، (مترجم: رحیم قاسمی)، تهران: انتشارات ساقی
ویندال، سون؛ سیگنایترز، بنو؛ و السون، جین (1387). کاربرد نظریه‌های ارتباطات، (مترجم: علیرضا دهقان)، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
هلد، دیوید؛ و مک گرو، آنتونی (1382). جهانی‌شدن و مخالفان آن، (مترجم: عرفان ثابتی)، تهران: نشر ققنوس.
 
Akpan, Uwem, Enobong Akwaowo, and Nsikan Senam. (2013). "Uses and Gratifications of Social Networking Websites Among Youths in Uyo, Nigeria". International Journal of Asian Social Science, 3(2), 353-369.
Al Omoush, Khaled Saleh, Saad Ghaleb Yaseen, Mohammad Atwah Alma’Aitah. (2012). "The Impact of Arab Cultural values on Online Social Networking: The Case of Facebook". Computers in Human Behavior, 28(6), 2387-2399.
Bryant S . & Denisk, D ,(2000) , Mass Communication Theory , California , Wadsworth Publication.
Castells,Manuel.(2013). The Power of Identity: The information Age: Economy, Society, and Culture (2nd ed) New Jersey: Wiley
Chandler , D, (1995), Cultivation Theory, Retrieved November 22 ,2006 from www.aber. ac. Uk/media/ Documents/ short/ cultiv.html.
Croucher, Stephen M., and Diyako Rahmani. (2015). "A Longitudinal Test of the Effects of Facebook on Cultural Adaptation". Journal of International and Intercultural Communication, 8(4), 330-345.
Cox, Amanda Barrett,(2000) , The role of the Internet on family networks, Journal of the Association for Information Science and Technology. 2014; 65(4): 656–669.
Flanagan, C؛ Gallay, L. S.(1995), Refraining the meaning of Political in research with adolescents , Perspectives on Political Science, 24 (1).
Hage, J,(1992),Techniques and Problems of Theory Constrac in sociology, New York:Wiley.
Hall, Stuart; (1996 ) The Question of Cultural Identity, in: Stuart Hall, David Held and Tony Mc Grew; Modernity and its Futures: Understanding Modern Societies, An Introduction, United Kingdom and United States of America Polity Press in association with Blackwell Publishers.
Ji Chua ,(2015 ), "Innovation and Initiative in the Field of Cultural Identity, United Kingdom and United States of America, Blackwell Publishers.
Katz, Elihu. (1973). "Uses and Gratifications Research". The Public Opinion Quarterly, 37(4), 509-523
Kerr, Elizabeth, (2008), Media Diversity and Cultural Identity The development and expansion of multimedia social networks in Ireland , London and New York, Routledge.
Mao, Yuping Y., and Yuxia Y. Qian. (2015). "Facebook Use and Acculturation: The Case of Overseas Chinese Professionals in Western Countries". International Journal of Communication, 9(1), 2467-2486
Merton, Robert K,( 1957), Social Theory and Social Structure.
Montgomery , K ؛ Gottlieb – Robles , B ؛ Larson , G . O . (2004 ) , Youth as E – Citizens .
Morgan , M. & Signorielli , N, (1990) , Cultivation Analysis , Conceptualization and Methodology , London , Sage Publication.
Nilan, P ؛ Feixa, C. (Eds) ( 2006 ) , Global Youth ? Hybrid identities, Plural World. Routledge North –south  center of the council of Europe (2015), youth global skills, file c users/user/ app data/local/ Microsoft/windows/Inetcache/IE/uh7dbfne/ gecongress-2015-youth-global-skills-final.pdf.
Patel, F, Lynch,H. (2013). globalization as an Alternative to Internationalization in Higher Education  Embedding Positive Glocal Learning Perspectives , International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 25 (2).
Pieterse, Nederveen, J.(2009). Globalization and culture: Global Melange.
Raman, Priya؛ Jake Haewood. (2008). Acculturation of Asion Indian Sojourners in America: Appliication of the Cultivation Framework. SouthernCommunication Journal, 73(4),295-311.
Sawyer, Rebecca., & Chen, Guo-Ming. (2012). "The Impact of Social Media on Intercultural Adaptation". Intercultural Communication Studies, 21(2), 151-169.
Schachter , T,( 2015 ),  Cultural exchange on the Internet, cultural agents and virtual individuals, and social identity, Edited by: Gary Taylor and Steve Spencer, London and New York, Routledge.
Sheldon, Pavica., and Bryant, Katherine. (2016). "Instagram: Motives for Its Use And Relationship To Narcissism And Contextual Age". Computers in Human Behavior, (58), 89-97.
Smock, Andrew D., Ellison, Nicole B., Lampe, Cliff., and Wohn, Donghee Yvette. (2011). "Facebook as a Toolkit: A Uses and Gratification Approach to Unbundling Feature Use". Computers in Human Behavior, 27(6), 2322-2329.
Sussman, Nan M. (2002). "Testing the Cultural Identity Model of the Cultural Transition Cycle: Sojourners Return Home". International Journal of Intercultural Relations, 26(4), 391-408.
Warming,H.C.(2013). Participation Citizenship and Trust in Children ‘ Lives , Palgrave Macmillan.
Wood , J ,( 2000 ), Communication Theories in Action , Boston , Wadsworth Publishing.