نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. استاد مدعو گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

10.22034/jiscm.2023.354184.1413

چکیده

یکی از مسائل بنیادین و بسیار مهم در حوزۀ اطلاع‌رسانی رسانه‌های خبری، اعتمادسازی است. رسانه‌های خبری همواره در تلاش هستند تا ضریب اعتماد مخاطبان را نسبت به اخباری که ارائه می‌کنند، افزایش دهند، زیرا ادامۀ فعالیت این رسانه‌ها وابسته به اعتماد و اطمینان مخاطب است. لذا هدف کلی این پژوهش، ارائۀ مدل رسانۀ خبری اعتمادساز در شرایط بحران است. با توجه به سؤالات تحقیق و ماهیت اکتشافی آن، جهت‌گیری پژوهش از نوع کیفی با رویکرد داده‌بنیاد و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. سطح تحلیل فرد بوده و جامعۀ آماری پژوهش، خبرگان حوزۀ مدیریت رسانه‌، شامل اساتید دانشگاهی و مسئولان سازمان صدا و سیما هستند که به روش گلوله برفی و با معیار اشباع نظری، 8 نفر انتخاب شدند. یافته‌های مصاحبه‌ها، کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) شده و مفاهیم و مقوله‌های به دست آمده، تجزیه و تحلیل شدند. شرایط علّی شامل عوامل درون‌رسانه‌ای (رعایت اصل بی‌طرفی، رعایت اصل استقلال و...) و عوامل برون‌رسانه‌ای (رعایت مصلحت نظام، سیاستگذاری صحیح رسانه‌ای و...) بر رسانۀ خبری اعتمادساز در شرایط بحران اثرگذار هستند. افزایش اعتماد مخاطبین به رسانۀ خبری، افزایش سطح مشارکت مدنی شهروندان، ارتقای سطح انسجام اجتماعی، ارزیابی مثبت از عملکرد رسانۀ خبری، پر کردن خلأ اطلاعاتی و تمایل شهروندان به استفاده از رسانۀ خبری داخلی، به‌عنوان پیامدهای اعتمادسازی رسانۀ خبری در شرایط بحران شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Trustworthy News Media Model in Crisis Situations

نویسندگان [English]

  • Soodabeh Hosnidokht 1
  • Sayyed Mohammad Zargar 2
  • Davood NematiAnaraki 3
  • Ehtesham Rashidi 4

1 Ph.D. Student in Media Management Department, Faculty of Management and Economy, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management Faculty of Management and Economy, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author)

3 Associate Professor, Department of Journalism and News, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran,iran. Invitated Associate professor of media management department, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, IRAN .

4 Assistant Professor, Department of Media Management, Faculty of Management and Economy, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

One of the fundamental and very important issues in the field of news media reporting is trust-building. The news media are constantly trying to increase the audience's confidence in the news they provide; as the continued activity of these media depends on the trust and confidence of the audience. Therefore, the general purpose of the current research is to present a trust-building news media model during the crisis. According to the research questions and the exploratory nature of the study, the direction of the research is qualitative with a data-driven approach, and in terms of the purpose, it is applied. The level of analysis is individual, and the statistical population of the research includes university professors and officials of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) out of whom, eight people were selected through the snowball method and theoretical saturation. The findings of the interviews were coded (open, axial and selective) and the obtained concepts and categories were analyzed. The causal conditions including factors within the media (respecting the principle of neutrality, respecting the principle of independence, etc.) and factors outside the media (respecting the expediency of the system, correct media policy-making, etc.) are effective on the news media. Increasing the audience's trust in the news media, increasing the level of civil participation of citizens, improving the level of social cohesion, positive evaluation of the performance of news media, filling the information gap, and the tendency of citizens to watch the internal news media were identified as the consequences of trust-building news media in crisis conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust-Building
  • News Media
  • Trustworthy News Media
  • Crisis
اشرفی‌ریزی، حسن؛ و کاظم‌پور، زهرا (1399). چالش‌های خدمات اطلاع‌رسانی مرتبط با بحران کووید 19، مجلۀ طب نظامی، 2202، 30-45.
بشیر، حسن (1399). تحلیل خبری-ارتباطی بحران کرونا و جامعة مخاطره‌آمیز، گروه فرهنگ و ارتباطات، دانشکدۀ فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق، تهران.
رسولی، محمدرضا؛ و پاک‌طینت، داوود (1390). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در شکل‌گیری سرمایۀ اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد، فرهنگ ارتباطات، 1(2)، 61-94.
رشیدی، احتشام (1393). شناسایی کارکردهای رسانه‌های جمعی در مدیریت بحران بلایای طبیعی براساس فرایند تحلیل شبکه‌ای، فصلنامۀ مدیریت بحران، 12(2)، 87-95.
شمس، مرتضی؛ میناوند، محمدقلی؛ و صبوری، شهاب‌الدین (1398). پوشش خبری بحران در خبر تلویزیونی صدا و سیما، فصلنامۀ رسانه، 30(4)، 83-96.
فیض‌کاشانی، مهتاب (1395). نظریه‌های ناظر بر تأثیر رسانه‌ها روی مخاطبان، پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت.
معتمدی، مهدی؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ و عقیلی، سید وحید (1401). راهبردهای افزایش اعتبار رسانه‌ای در تارنماهای خبری؛ فصلنامۀ علمی رسانه، 33(1)، 159-176.
موسوی‌زاده، سیدعلی (1396). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اعتماد نسبت به رسانه‌های داخلی در بین ساکنان شهر کرج، تابستان، روزنامه‌نگاری الکترونیک، 2(1)، 2-3.
نجاتی، میثم؛ سرابی، سعید؛ و باقرپور، پیمان (1398). ارائۀ راهکارهای اجرایی برای عوامل اعتمادساز در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر استادان، مدیران و خبرنگاران رسانه، فصلنامۀ مطالعات رسانه‌ای، 14(1)، 77-103.
نعمتی انارکی، داوود (1395). روان‌شناسی اعتماد به رسانه، رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 13(1)، 20-23.
نعمتی انارکی، داوود (1388). مؤلفه‌های تحکیم اعتماد عمومی به برنامه‌های خبری صدا و سیما با رویکرد به استراتژی سند افق رسانه، فصلنامۀ رادیو و تلویزیون، 12(2)، 60-89.
 
Blach-Ørsten, M., Jannie, M. H., and Maria Bendix Wittchen. (2021). fake sources and paradigm repair in the Danish news media, Media psychology, 7(2), 251-271.
Dominic, H. P. Balog-Way & Katherine A. (2022). McComas, COVID-19: Reflections on trust, tradeoffs, and preparedness. 20(2), 96-115.
Skuse, A. (2021). Radio, politics and Trust in Afghanistan: A Social History of Broadcasting. International Communication Gazette, 3(1), 267-279.
Zhaohui Su, D., McDonnell, J., Wen, M., kozak, j., Sabina, s., xiaoshan,j. (2021). Mental health consequences of COVID-19 media coverage: the need for effective crisis communication practices. Globalization and Health. 12(3), 45-69.
Zhe, Z., Yingying, L., Naim Kapucu, Z. P. (2020). Online Media and Trust in Government during Crisis: The Moderating Role of Sense of Security, 12(3), 96-110.