نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2023.344724.1394

چکیده

هدف این پژوهش، ارائۀ الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی شهرداری‏های کلان‌‌شهرهای کشور است.  
این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر گردآوری داده‌‌ها، کیفی است و با رویکرد نظریۀ برخاسته از داده‌‌ها و طرح نوخاستۀ گلیزر انجام شده است. جامعۀ موردبررسی شامل مدیران روابط عمومی، شهرداران و خبرگان دانشگاهی بودند که به روش نمونه‌‌گیری هدفمند، تعداد 11 نفر از ایشان شناسایی و مصاحبه نیم‌ساختاریافته انجام شد. تحلیل داده‌‌ها نیز با کاربست روش دپوی و گیتلین (2005) انجام شد. پایایی مصاحبه‌‌ها در دو حالت بازکدگذاری پژوهشگر(۹۲.۹)و بازکدگذاری توسط کدگذار (۷۹.۳) دیگر انجام شد. روایی مصاحبه‌ها نیز از طریق سه روش درگیری طولانی مدت، پرسش و جستجوگری از همکاران و تأیید به وسیله افراد مطالعه تأیید شد. شایستگی مدیران روابط عمومی شهرداری‌ها در قالب 8 شایستگی اصلی شامل: شایستگی دانشی و روشی، اخلاق حرفه‌ای، مهارت‌های رسانه‌ای، مهارت‌های مدیریتی، تعاملات فراسازمانی، دانش سازمانی، مهارت انواع تفکر و مهارت‌های نگرشی، احصا شد؛ نخست، شایستگی‌‌ دانشی است که به ویژگی‌‌ها و شناخت مدیر روابط عمومی از دانش‌‌های پایه و اساسی برای احراز مسئولیت در جایگاه مدیریت در بخش روابط عمومی دلالت دارد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد شایستگی‌های مدیریتی شامل: مهارت‌های مدیریتی، تعاملات فراسازمانی، دانش سازمانی، مهارت انواع تفکر و مهارت‌های نگرشی در میان دیگر شایستگی‌ها برای یک مدیر روابط عمومی موفق، اهمیت بیشتری خواهد داشت. از آن‌جا که شایستگی‌های احصاشده با استفاده از داده‌های این پژوهش، جامع بوده و همچنین مسائل پیش‌‌رو و فعالیت مدیران روابط عمومی در شهرداری‌های کلان‌شهرها با هم مشابه است، نتایج این پژوهش برای مدیران روابط عمومی در شهرداری‌ دیگر کلان‌‌شهرها نیز کاربردی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the Competency Model of Public Relations Managers of Iran's Metropolitan Municipalities

نویسندگان [English]

  • Hadi Moghaddam Zade 1
  • Taher Roshandel Arbatani 2
  • Sayyed Reza Sayyed javadin 3

1 M.A. Student, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Professor of Management, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran. (Corresponding Author).

3 Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The goal of this research is to present the competency model of public relations managers of Iran’s metropolitan municipalities. The research is fundamental in purpose and qualitative in data collection. It was done with grounded theory approach and Glaser’s emerging design. The target population included public relations managers, mayors and university experts 11 of whom were identified through purposeful sampling and semi-structured interviews were conducted with them. The data analysis was, also, performed using Depoy and Gitlin’s (2005) method. The reliability of interviews was checked in two modes: researcher release (92.9) and release by coder (79.3). The validity of the interviews was, also, verified by three methods of long-term involvement, questioning the colleagues and approval of the people under study. The competencies of public relations managers in metropolitan municipalities were identified in the form of eight main competencies including knowledge-related and methodical competency, professional ethics, media skills, managerial skills, meta-organizational interactions, organizational knowledge, varied thinking skill, and attitudinal skills. The first one is knowledge-related competency which signifies the features and knowledge of the public relations managers about basic and fundamental knowledge to authenticate the responsibility of management in the public relations sector. The data analysis results showed that managerial competencies including managerial skills, meta-organizational interactions, organizational knowledge, varied thinking skill, and attitudinal skills are more important for a successful public relations manager. Due to the fact that the identified competencies through data of this study are comprehensive and the issues and activities of public relations managers of the municipalities in metropolitans are similar to each other, the results of this study are practical for the public relations managers of the municipalities of other metropolitans, as well.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Competency Model
  • Public Relations Management
  • Public Relations’ Management Competency
آراسته، حمیدرضا؛ حسن‌‌پور، اکبر؛ ایزدی، احمد؛ و بستانی املشی، طهمورث (1397). «طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی (مطالعۀ موردی: شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌‌های تابعه)»، فصلنامۀ آموزش و توسعۀ منابع انسانی، 5 (18)، 55-79.
آرایی، وحید؛ و قاسمی، ابوالفضل (1399). «عوامل مؤثر بر میزان پاسخگویی در مدیریت شهری براساس الگوی حکمرانی خوب»، فصلنامۀ خط‌‌مشی‌‌گذاری عمومی در مدیریت، 11(39)، 1-17.
آرایی، وحید (1390). «نظام پاسخگویی مطلوب در مدیریت دولتی با تأکید بر مدل حکمرانی خوب»، دانش ارزیابی، 10.
احمدی، امیدعلی (1398). «روش‌‌های مکمل و جایگزین در مطالعات پیمایشی و افکارسنجی»، مجله پژوهش‌های ارتباطی (پژوهش و سنجش)، 26(2 (پیاپی 98))، 113-137.
اعظمی، زهرا؛ و صالحی‌نیا، حمید (1394). «بررسی رابطۀ تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکدۀ مدیریت و اطلاع‏رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران»، گام‏های توسعه در آموزش پزشکی، 12(5)، 625-633.
تقی‌‌زاده، هوشنگ؛ و سلطانی فسقندیس، غلامرضا (1389). «تأثیر اخلاق کسب‌‌وکار بر مسئولیت اجتماعی بنگاه»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 5(4-3)، 94-104.
جوان جعفری، احمد؛ و سلطان‌‌آبادی، محمدعلی (1391). راهنمای کاربردی تدوین شایستگی‌‌های منابع انسانی، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
حامدی، سید علی اکبر؛ درویش، حسن؛ سبحانی‌‌فر، محمدجواد؛ و فاضلی کبریا، حامد (1393). «طراحی و تبیین الگوی مفهومی شایستگی‌‌های منابع انسانی در نهج‌‌البلاغه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و ISM»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی بسیج، 17(64)، 27-55.
داوری، علی؛ و شهبازی مرادی، سعید (1392). «شناسایی تأثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت‌‌های فنی تابعۀ شرکت ملی نفت ایران)»، مجلۀ توسعۀ کارآفرینی، 6 (3)، 125-143.
رستمی، ولی؛ و عامری، معصومه (1395). «شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه»، مطالعات حقوق تطبیقی، 7(1)، 141-161.
رنجبر، محبوبه؛ و نیرومند، پوراندخت (1394). «ارائۀ یک چهارچوب پیشنهادی از ملاحظات شایسته‏محوری کارگزاران روابط عمومی در ایران» نشریۀ مهارت‌‌آموزی، 3 (11)، 111-134.
سرلک، محمدعلی؛ و عبدی، جهان (1396). «بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت واکنشی: پیش‏آیندها و پس‏آیندهای واکنش مورد مطالعه: سازمان‏های دولتی استان ایلام»، مدیریت سازمان‏های دولتی، 6(1)، 25-34.
سعیدی، رحمان؛ نقیب‌‌السادات، سیدرضا؛ پاکدهی، علیرضا؛ و نریمانی، رحیم (1396). «تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی»، فصلنامۀ مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 18 (39)، 121-152.
شرفی جم، محمدرضا (1387). «گشودگی اخلاقی در منظر تربیت اسلامی»، اندیشههای نوین تربیتی، 4(1-2)، 131-153.
عزیزیان، محمد؛ مزیدی شرف‌‌آبادی، علی محمد؛ و اسلامی، حسین (۱۳۹۹). «ارائۀ الگوی روابط عمومی متروی شهر تهران با تأکید بر رسانه‌‌های اجتماعی»، مدیریت سازمان‌‌های دولتی، 9 (1)،161-176.
عسکری، آزاده؛ و حاجی‌‌فر، سهند (1398). «طراحی مدل شایستگی مدیران عمومی با رویکرد رگرسیون بهترین زیرمجموعه‌‌ها»؛ فصلنامۀ مشاورۀ شغلی و سازمانی، 11(41)، 9-23.
موسوی، حسین (1390). «اخلاق و مسئولیت اجتماعی در مدیریت آموزشی»، روانشناختی و علوم تربیتی، 2، 201-221.
 
 
Al-Badi, A., Tarhini, A., & Al-Bolushi, H. (2020). Adoption of Social Media for Public Relations Professionals in Oman. In ICT for an Inclusive World (pp. 229-247). Springer, Cham.
Anggreni, P. (2018). The role of public relations as a management function in higher education, Global Conference on Teaching, Assessment, and Learning in Education.
Barracloug, S., & Martha, M. (2012). A Grin Contradiction: The practice and consequences of corporate social responsibility British American Tobacco in Malaysia. Social Science & Medicine, 66, 1784-1796.
Berger, B. K., & Meng, J. (2010). Public relations practitioners and the leadership challenge. In: R. L. Heath, (Ed.), The SAGE handbook of public relations (2nd Ed); Vol. 2; pp. 421–434), Thousand Oaks, CA: Sage.
Blokdyk, G. (2018). Competency-based management (2nd Ed). CreateSpace Independent Publishing Platform.
Dyer, G., & Dyer, M. (2017). Strategic leadership for sustainability by higher education: theAmerican College & University Presidents' Climate Commitment.
Gregory, A. (2008). Competencies of senior communication practitioners in the UK: An initial study. Public Relations Review, 34, 215–223.
Knight, W. M., & Sweetser, K. D. (2021). Mind the gap: Understanding public relations competence in the eyes of practitioners and the dominant coalition. Public Relations Review, 47, 1-8.
Kreye, M. E., & Perunovic, Z. (2020). Performance in publicly funded innovation networks (PFINs): The role of inter-organizational relationships. Industrial Marketing Management, 86, 201-211.
Macaulay, M. & Lawton, A. (2006). From Virtue to competence: Changing The Principles of Public Service. Journal of Public Administration Review, 66(5), 702-710.
Ruben, B. D., & Gigliotti, R. A. (2016). Leadership as social influence: An expanded view of leadership communication theory and practice. Journal of Leadership & Organizational Studies, 23(4), 467, 479.
Sesen, E. (2015). Role of theory and its usefulness in public relations. European Journal of Business and Social Sciences, 4(1), 1-18.
Singh, N., & Pandey, R. (2017). Role of public relations in image management of an organization. International Journal of Advance Research. Ideas and Innovations in Technology, 3(4), 164-168.
 Stacks, D.; Salwen, M. (2009). An Integrated Approach to Communication Theory and Research. New York: Routledge.
Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2007). Teaching for successful
intelligence: To Increase Student Learning And Achievement
. Crowin
press: a sage publications company.
Suh, E., West, J. J. (2012). Important competency requirements for managers in the hospitality industry. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 11, 101–112.
Thurlow, A. (2018). Global capabilities in public relations. Public Relations Journal, 11 (3), 1-27.
Thurlow, A., Sévigny, A., & Dottori, M. (2018). Global Capabilities in Public Relations. Public Relations Journal, 11(3), 1-27.
Uwaleke, C. C., & Offiah, F. C. (2013). The Relationship between Senior Secondary School Students Analytical Skill and Their Achievement in Chemistry in Anambra State. International Journal of Engineering Science Invention, 2(7), 44-57.
Wolf, A. (2011). The knowledge, skills, practices and attributes that necessary for leadership roles in counseling (Doctoral dissertation). The University of North Carolina at Greensboro, Greensboro, NC.