نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه آموزشی علوم رفتاری، دانشکده پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jiscm.2022.328791.1350

چکیده

این پژوهش با هدف ارائۀ الگوی توسعۀ منابع انسانی در بخش خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت انجام شده است. از لحاظ رویکرد پژوهش، در این تحقیق، روش آمیختۀ اکتشافی به کار رفته است. در مرحلۀ اول، از روش فراترکیب استفاده شد که از جمله روش‌های کیفی به شمار می‌رود. در مرحلۀ دوم برای بررسی و اعتباریابی عوامل شناسایی شده و تهیۀ الگوی نهایی پژوهش، از روش پیمایشی یعنی نظرسنجی از خبرگان در قالب تشکیل گروه‌های کانونی و استفاده از پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ آماری اول پژوهش، کلیۀ اسناد مکتوب مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل 40 مقاله و اثر بود که بر مبنای معیارهای معتبر از بین 175 مقاله و اثر، انتخاب و سپس تحلیل شدند. جامعۀ آماری دوم، شامل خبرگان حوزۀ مدیریت منابع انسانی بودند که از این میان، در نهایت، 30 نفر تعیین شدند و به دلیل شرایط و محدودیت‌های مربوط به پاندمی کرونا، از راه دور نسبت به ارائۀ نظرات و پیشنهادات خود اقدام کردند. با کاربرد مراحل هفتگانۀ فراترکیب، الگوی مفهومی در شش لایۀ مفهومی، مقوله‌ای و کدها به دست آمد. در هر یک از لایه‌ها، مفاهیم و موضوعاتی گنجانده شدند و در نهایت، 29 مقوله شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد عوامل کلیدی موفقیت در بُعد همسوسازی راهبردی شامل مشخصه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری، در بُعد پیش‌نیازهای توسعه شامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی و در بُعد ابزارهای توسعه شامل فناوری اطلاعات و فرایندهای سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting The Model of Human Resources Development in the News Department of The Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) with Emphasis on Key Success Factors

نویسندگان [English]

  • Hossein Azimi 1
  • Ilya Monzavi 2

1 Associate Professor, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran. (Corresponding Author)

2 PhD Student in Business Management, Department of Behavioral Sciences, Kish International Pardis, University of Tehran, Tehran, Iran. ilya.monzavi@ut.ac.ir

چکیده [English]

The present study has been conducted with the aim of providing a model for the development of human resources in the news department of The Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) emphasizing the key success factors. In terms of the research approach, the heuristic blending method has been used. In the first stage, the meta-combined method was used, which is considered one of the qualitative methods. In the second stage, to investigate and validate the identified factors and to prepare the final research model, the survey method, i.e., surveying experts in the form of focal groups and applying questionnaire has been used. The first statistical population of the study were all written documents related to human resource management including 40 articles and works which were selected and analyzed based on valid criteria from among 175 articles and works. The second statistical population consisted of experts in human resource management, from whom 30 people were eventually selected, and due to the conditions and limitations of the Corona pandemic, provided comments and suggestions remotely. Using the seven steps of meta-combination, a conceptual pattern was identified in six conceptual layers, categories and codes. In each of the layers, concepts and topics were included, and finally 29 categories were identified. The research results showed the leading factors include managerial and policymaking characteristics in the dimension of strategic alignment, organizational structure and culture in the dimension of development prerequisites, and information technology and organizational processes in the dimension of development tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Human Resources
  • Organization
  • Key Success Factors
ارسلان، محسن؛ و واعظی، رضا (1398). «الگوی توسعۀ منابع انسانی در بخش دولتی استان کرمان در 1404»، پژوهش‌های مدیریت عمومی، دورۀ 12، شمارۀ 43، 135-155.
اسلامی هرندی، حسینعلی؛ ذوالفقاری زعفرانی، رشید؛ و جعفری هرندی، رضا (1398). «ارائۀ مدل ادراکی توانمندسازی روانشناختی با رویکرد مدیریت دانش در مدیران متوسطۀ دورۀ دوم شهر تهران»، توسعۀ آموزش جندی شاپور، دورۀ 10، شمارۀ ویژه‌نامه، 23-43.
الماس‌پور، محمد؛ خواستار، حمزه؛ جعفری‌نیا، سعید؛ و عبدالهی، بیژن (1400). «چهارچوب ارزش‌آفرینی مدیریت منابع انسانی در پلتفرم‌های حمل و نقل»، مطالعات منابع انسانی، دورۀ 11، شمارۀ 3، 26-49.
بهشتی‌فر، ملیکه؛ و شهبازیان، احد (1398). «ارائۀ الگوی اثربخش توانمندسازی روانشناختی کارکنان»، توانمندسازی سرمایۀ انسانی، دورۀ2، شمارۀ3، 211-223.
تبریزی، شیرین؛ تقی‌پور، فائزه؛ شریفی، سعید؛ و دوازده امامی، حمید (1400). «شناسایی راهبردها و پیامدهای خلاقیت با رویکرد به سرمایۀ اجتماعی در مراکز استانی صدا وسیما (مورد مطالعه: صداوسیمای مرکز اصفهان)»، رسانه‌های دیداری و شنیداری، دورۀ 15، شمارۀ 39، 5-32.
تشکری، مینو؛ دادگران، محمد؛ و نصراللهی، اکبر (1400). «نقش و جایگاه فناوری‌های نوین ارتباطی در چابک‌‏سازی فرایندهای تولید رادیو ـ تلویزیونی (مطالعۀ موردی: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)»، رسانه‌های دیداری و شنیداری، دورۀ 15، شمارۀ 37، 163-196.
توکلی، سیدشهرام‌الدین؛ دانایی، ابوالفضل؛ و نجف‌زاده شهری، محمودرضا (1400). «ارائۀ الگویی از استراتژی‌های رسانه‌ای در توسعۀ منابع انسانی سازمان‌های نفتی با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد»، مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، دورۀ 12، شمارۀ ۴۸، 56-71.
حاجیلو، محمد؛ محمدی، نبی‌اله؛ درودی، هما؛ و منصوری، علی (1400). «طراحی و اعتبار یابی الگوی توسعۀ منابع انسانی مبتنی بر حکمرانی خوب در دانشگاه‌های علوم پزشکی تابعۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، توسعۀ آموزش در علوم پزشکی، دورۀ 14، شمارۀ 42، 20-36.
حدادی، طاهره ع؛ سلیمی، مهتاب؛ و جهانیان، رمضان (1399). «ارائۀ الگوی مفهومی توسعۀ عملکرد منابع انسانی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعۀ بنیاد مستضعفان)»، نوآوری‌های مدیریت آموزشی، دورۀ 16، شمارۀ 1، 1-21.
حمیدی، ناصر؛ اسماعیلی، احمدرضا؛ نقوی، میرعلی؛ و معمارزاده، غلامرضا (1397). «ارائۀ الگوی کیفی تعادل کار و زندگی کارکنان ناجا با تأکید بر معماری منابع انسانی»، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، دورۀ 1397، شمارۀ24، 83-110.
خدابنده بایگی، ایمان؛ و شریفی، سید مهدی (1400). «سنجش تناسب جو سازمانی خبرگزاری صدا و سیما با بروز خلاقیت نیروی انسانی در حوزۀ خبر»، فصلنامۀ علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، دورۀ 4، شمارۀ 11، 11-44.
زین آبادی، یحیی؛ نوری، رضا؛ و علوی، محمد (1398). «توسعۀ منابع انسانی در سازمان‌های دولتی»، کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی.
شریفی، سید مهدی؛ لشکری، سعید؛ ترابی، مریم؛ و سیروس کبیری، سپیده (1398). «آسیب‌های نظام حقوق و ‌دستمزد در صنایع خلاق با هدف نگهداشت کارکنان دانشی سازمان‌های رسانه‌ای (مورد مطالعه: صدا و سیمای مرکز فارس)»، رسانه‌های دیداری و شنیداری، دورۀ 13، شمارۀ 32، 33-55.
عابدینی، مریم؛ میرسپاسی، ناصر؛ و حق‌شناس، فریده (1398). «ارائۀ مدل توسعۀ منابع انسانی با رویکرد ارتقا سرمایۀ اجتماعی سازمانی»، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، دورۀ 1398، شمارۀ1، 31-54.
کرد، باقر (1391). «بررسی عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان کسب و کارهای کوچک و متوسط خدماتی»، پژوهش‌های مدیریت عمومی، دورۀ 5، شمارۀ 15، 113-134.
کلابی، امیرمحمد (1400). «طراحی مدل نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان‌های رسانه‌ای»، فصلنامۀ علمی مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، دورۀ 4، شمارۀ 13، 123-145.
گلی‌پور، مریم؛ اولادیان، معصومه؛ و صفری، محمود (1400). «ارائۀ الگوی نظام آموزش عالی براساس فرایند توسعۀ منابع انسانی»، نوآوری‌های مدیریت آموزشی، دورۀ 16، شمارۀ 4، 41-56.
موذن علوی، سید مهدی؛ طبرسا، غلامعلی؛ و خورشیدی، غلامحسین (1399). «طراحی و تبیین مدل توسعۀ منابع انسانی در سطح ملّی»، مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، دورۀ33، شمارۀ2، 155-192.
نامدار جویمی، احسان؛ روشن، سیدعلیقلی؛ یعقوبی، نورمحمد؛ و اورعی یزدانی، بدرالدین (1400). «طراحی الگوی توسعۀ التزام سرمایۀ انسانی برگرفته از قرآن و عترت»، مدیریت دولتی، دورۀ 13، شمارۀ 1، 126-154.
یزدان‌شناس، احمد؛ و علوی، رضا (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ منابع انسانی»، فصلنامۀ هدایت و راهبری منابع انسانی.
 
Ahlstrom, David (2010). »Innovation and growth: how business contributes to society«. Academy of Management Perspectives. 24(3), 11-24.
Albayrak, M. T., & Erturk, A (2021), Strategic Empowerment in Human Resource Management, In Oxford Research Encyclopedia of Business and Management.
Barba Aragon, M.I., Jimenez Jimenez, D., & Sanz Valle, R (2014). »Training and perfor-mance: the mediating role of organizational learning«. BRQ Business Research Quarterly. 17(3), 161-173.
Becker, Brian., & Gerhart, Barry (1996). »The impact OF human resource management ON organizational performance: progress and prospects«. Acad. Manag. J. 39, 779e801. https://doi.org/10.2307/256712.
Dumont, Jenny., Shen, Jie., & Deng, Xin (2017). »Effects of green HRM practices on employee workplace green behavior: the role of psychological green climate and employee green values«. Human. Resource. Management. 56(4), 613-627.
Eizaguirre, Almudena., García-Feijoo, María., & Laka, Jon Paul.) 2019(. »Defining sustainability core competencies in business and management studies based on multinational stakeholders’perceptions«. Sustainability, 11(8), 2303.
Hebles, M., Yaniz-Alvarez-de-Eulate, C., & Jara, M (2019). »Impact of cooperative learning on teamwork competence«. Academia Revista Latinoamericana de Administración, 32(1), 93-106.
Jabbour, C.J.C., & Santos, F.C.A (2008). »Relationships between human resource dimensions and environmental management in companies: proposal of a model«. Journal of Cleaner Production. 16(1), 51-58.
Jackson, Susan E., Renwick, Douglas W. S., Jabbour, Charbel J. C., & Muller-Camen, Michael (2011). »State-of-the- Art and Future Directions for Green Human Resource Management: Introduction to the special issue«. German Journal of Human Resource Management, 25(2), 99-116.
Kaur, Sarabjot., Gupta, Shivam., Singh, Sanjay Kumar, & Perano, Mirko (2019). »Organizational ambidexterity through global strategic partnerships: a cognitive computing perspective«. Technological Forecasting and Social Change, 145(August 2019), 43-54.
Kim, Kon Shik., & Shin, Tack-Hyun (2019). »Additive effects of performance- and commitment- oriented human resource management systems on organizational outcomes«. Sustainability. 11(6), 1679.
Piwowar-Sulej, K., & Bąk-Grabowska, D (2018). »Enterprise boundaries in the area of human resources«. Argumenta Oeconomica, 2(41), 357-388.
Piwowar-Sulej, Katarzyna (2018). »Employee 4.0 from the competitive perspective«. Studia i Prace WNEiZ US, 52/3, 121-129.
Piwowar-Sulej, Katarzyna (2020). »Pro-environmental organizational culture: its essence and a concept for its operationalization«. Sustainability, 12(10), 4197.
Piwowar-Sulej, Katarzyna (2021). »Human resources development as an element of sustainable HRM-with the focus on production engineers«. Journal of Cleaner Production, 278(1 January 2021), 124008.
Sambrook, Sally (2017). »Making sense of our self in HRD: self-less, self-ish and self-ie?«. Human Resource Development International, 20(5), 382-392.
Singh, Sanjay Kumar., Del Giudice, Manlio., Tarba, Shlomo Y., & De Bernardi, Paola (2019). »Top management team shared leadership, market-oriented culture, innovation capability, and firm performance«. IEEE Transactions on Engineering Management. 1-11. https://doi.org/10.1109/ TEM.2019.2946608
Tian, Mu., Deng, Ping., Zhang, Yingying., & Salmador, Maria Paz (2018). »How does culture influence innovation? A systematic literature review«. Management Decision. 56(5), 1088-1107.
Zibarras, Lara D., & Coan, Phillipa (2015). »HRM practices used to promote pro-environmental behavior: a UK survey«. The International Journal of Human Resource Management. 26(16), 2121-2142.