نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه آموزشی علوم رفتاری، دانشکده پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jiscm.2022.328791.1350

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی الگوی توسعه‌ی منابع انسانی در بخش خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت انجام شده است. از لحاظ رویکرد پژوهش، روش آمیخته‌ی اکتشافی بکار برده شده است. در مرحله‌ی اول این پژوهش از روش فراترکیب استفاده شد که از جمله روش‌های کیفی به شمار می‌رود. در مرحله‌ی دوم برای بررسی و اعتباریابی عوامل شناسایی شده و تهیه الگوی نهایی پژوهش، از روش پیمایشی یعنی نظرسنجی از خبرگان در قالب تشکیل گروه‌های کانونی و استفاده از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری اول پژوهش کلیه اسناد مکتوب مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل 40 مقاله و اثر بر مبنای معیارهای معتبر از بین 175 مقاله و اثر انتخاب و تحلیل شد. جامعه‌ی آماری دوم شامل خبرگان حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی بودند که در نهایت 30 نفر تعیین شدند و به دلیل شرایط و محدودیت‌های پاندمی کرونا، به صورت از راه دور نسبت به ارائه‌ی نظرات و پیشنهادات اقدام نمودند. با کاربرد مراحل هفتگانه فراترکیب، الگوی مفهومی در شش لایه‌ی مفهومی، مقوله‌ای و کدها به دست امد. در هر یک از لایه‌ها مفاهیم و موضوعاتی گنجانده شد که در نهایت 29 مقوله شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت در بُعد همسوسازی راهبردی شامل مشخصه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری، در بُعد پیش‌نیازهای توسعه شامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی و بُعد ابزارهای توسعه شامل فناوری اطلاعات و فرآیندهای سازمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the model of human resources development in the news department of the Islamic Republic of Iran, emphasizing the key success factors

نویسندگان [English]

  • Hossein Azimi 1
  • Ilya Monzavi 2

1 Associate Professor, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran

2 PhD Student in Business Management, Department of Behavioral Sciences, Kish International Pardis, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study aims to provide a model for the development of human resources in the news section of the Radio and Television of the Islamic Republic of Iran with emphasizing the key success factors. In terms of research approach, heuristic blending method has been used. In the first stage of this research, the meta-combined method was used, which is one of the qualitative methods. In the second stage, to investigate and validate the identified factors and prepare the final research model, the survey method, ie surveying experts in the form of forming convey groups and using a questionnaire has been used. The first statistical population of the study All written documents related to human resource management including 40 articles and works were selected and analyzed based on valid criteria from among 175 articles and works. The second statistical population consisted of experts in the field of human resource management, who were eventually selected as 30 people, and due to the conditions and limitations of the Corona pandemic, they acted remotely to provide comments and suggestions. Using the seven steps of meta-combination, a conceptual pattern was identified in six conceptual layers, categories and codes. In each layer, concepts and topics were included, and finally 29 categories were identified. The results showed the leading factors in the dimension of strategic alignment include managerial characteristics and policy making, in the dimension of development prerequisites it includes organizational structure and culture, and the dimension of development tools includes information technology and organizational processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Human Resources
  • Organization
  • Key Success Factors