نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ارتباطات، روزنامه نگاری و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

2 استادیار گروه مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران، (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه ارتباطات، روزنامه نگاری و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

4 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2023.367644.1446

چکیده

صنعت گردشگری از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. یکی از عوامل بسیار مؤثر در توسعۀ گردشگری، تبلیغ و اطلاع‌رسانی از طریق فضای مجازی است، از این رو، شبکه‌های اجتماعی، در فرهنگ‌سازی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی در توسعۀ صنعت گردشگری، نقشی تعیین‌کننده دارند. از آن‌جا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه از ظرفیت کافی برای توسعۀ گردشگری مجازی برخوردار است، در این مقاله در پی بررسی این موضوع هستیم. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در بازاریابی گردشگری مجازی است. پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای- کاربردی و از حیث شیوۀ اجرا، در زمرۀ پژوهش‌های آمیخته اکتشافی (کمی-کیفی) است. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه و مصاحبۀ تخصصی است. جامعۀ آماری این تحقیق را استادان ارتباطات آگاه و فعال در حوزۀ گردشگری فضای مجازی، فعالان حوزۀ گردشگری فضای مجازی، دست‌اندرکاران تبلیغات گردشگری فضای مجازی، مدیران دفاتر خدمات گردشگری فعال در یکی از شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان فناوری اطلاعات  (IT)و بازاریابی تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری هدفمند است. براساس نتایج، استفاده از محتوای فیلم و عکس در شبکه‌های اجتماعی در موفقیت بازاریابی گردشگری مجازی نقش بسزایی دارد. شبکه‌های اجتماعی می‌توانند برای رونق گردشگری مجازی با به‌تصویرکشیدن مکان‌ها و ظرفیت‌های گردشگری ایران به‌ وسیلۀ عکس‌ها و فیلم‌های مستند و با اولویت‌دهی و برجسته‌سازی آن، توجه مخاطبان را به خود معطوف کنند. علاوه بر این، یافته‌ها نشان می‌دهند بین قیمت خدمات گردشگری و استفاده از چهره‌های مشهور در موفقیت بازاریابی گردشگری مجازی، نقشی معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Capacity of Social Networks in Virtual Tourism Marketing

نویسندگان [English]

  • Alireza Bay 1
  • Ali Geranmayehpour 2
  • Akbar Nasrollahi 3
  • Tahmoures Shiri 4

1 Ph.D. Student, Department of Communication, Journalism and Media, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Communication and Media Management, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).

3 Assistant Professor, Department of Communication, Journalism and Media, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Central Tehran Branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The tourism industry has very high capacities for growth and development. One of the most effective factors in the development of tourism is advertising and information-giving through the virtual space. Accordingly, social networks play a decisive role in creating culture, educating, information-giving and creating social participation in the development of the tourism industry. Since Iran, as a developing country, has sufficient capacity for the development of virtual tourism, we seek to investigate the issue in this article. The main purpose of the article is to investigate the capacity of social networks in virtual tourism marketing. In terms of the goal, this research is developmental-applied, and in terms of the implementation method, it is a mixed exploratory (quantitative-qualitative) research. The measurement tools are questionnaire and specialized interview. The statistical population of this research consists of communication professors who are knowledgeable and active in the field of virtual space tourism, activists in the field of virtual space tourism, individuals involved in the advertising of virtual space tourism, managers of tourism agencies active in one of the social networks, and experts in information technology (IT) and marketing. The sampling method in this research is purposeful. According to the results, the use of video and photo content in social networks plays a significant role in the success of virtual tourism marketing. Social networks can attract the attention of the audience by depicting the places and capacities of Iran's tourism through photos and documentary films and prioritizing and highlighting them for the success of virtual tourism. In addition, the results of this research show that there is a significant role between the price of tourism services and the use of celebrities in the success of virtual tourism marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Marketing
  • Tourism
  • Virtual Tourism
 اکرامی، محمود (1383). مردم‌شناسی تبلیغات، چاپ دوم، مشهد، انتشارات ایوار.
دلاور، علی؛ قادری، اسماعیل؛ و مجدی، نیما (1393). جایگاه رسانه‌های اجتماعی در توسعۀ بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران، مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، دورۀ 9، شمارۀ 28 .
طیبی، کمیل؛ بابکی، روح الله؛ و جباری، امیر (1386). بررسی رابطۀ توسعۀ گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1338-1383)، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، سال 7، شمارۀ 26، 83-110.
فیتز پاتریک، تونی (1385). نظریه‌های رفاه جدید، (مترجم: هرمز همایون‌پور)، ناشر: مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعۀ شبکه‌ای)، (مترجم: احد علیقلیان، افشین خاکباز، حسن چاوشیان)، جلد اول. تهران: انتشارات طرح نو.
محمودی میمندی، محمد؛ فارسیجانی، حسن؛ و طاهری موسوی، سارا (1392). ارائۀ الگوی ترکیبی عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش گردشگری مجازی در ایران، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 46.
مشکینی، ابوالفضل؛ علیپور، سمیه؛ و حاجی‌زاده، مریم (1397). ارزیابی تأثیر رسانه‌های مجازی در توسعۀ صنعت گردشگری از دیدگاه کاربران شبکه‌های مجازی، نشریۀ گردشگری شهری، دورۀ 5، شمارۀ 2.
وبستر، فرانک (1382). نظریه‌های جامعۀ اطلاعاتی، (مترجم: مهدی داوودی)، تهران: وزارت امور خارجه، نشر اصلی بی تا.
ویندال، سون؛ و همکاران (1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات، (مترجم: علیرضا دهقان). تهران: مرکز مطالعات تحقیقات و رسانه‌ها.
 
 Ankomah, Paul, & Larson, Trent. (2017). Virtual Tourism and Its Potential for Tourism Development in Sub-Saharan Africa. In (pp. 4113-4122).
 Baum, Tom, & Hai, Nguyen Thi Thanh. (2020). Hospitality, tourism, human rights and the impact of COVID-19. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(7), 2397–2407. doi:10.1108/IJCHM-03-2020-0242.
Chung, C (2000). “Ahome on the web”, peresentation of self on personal hompage; in D.Gaunlett (ed). eb.Studeis: rewiring media studies for the digital age; London: Amold.
Jenkin, HAMISH. (2010) The Impact of Social Networking Mediums on the Decision making Process of Tourists: A Case Study of Stray Ltd. & Spaceship New Zealand Ltd. Industry Report, Waikato Management School, University of Waikato, New Zealand.
 Papademetriou, Christos, Masouras, Andreas, & Ioannou, Avgoustinos. (2020, 2020//). Social Networking Sites: The New Era of Effective Online Marketing and Advertising. Paper presented at the Strategic Innovative Marketing and Tourism, Cham.
 Sobhanifard, Yaser, & Vaeysi, Mohammad. (2020). Mixed modeling of the social network mechanisms for the sustainable development of tourism: The case of Iranian Kurdistan. Sustainable Development, 28(1), 187-196. doi:https://doi.org/10.1002/sd.1981.