نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2023.347760.1404

چکیده

در دهه سوم قرن بیست و یکم برنامه‌های رادیو – تلویزیونی حجم و گستره حیرت‌انگیزی پیدا کرده‌اند. به ویژه پخش مستقیم این برنامه‌ها از طریق ماهواره‌ها، اعمال کنترل و نظارت قبلی دولتها را به حاشیه رانده است. این امر در حالی است که کودکان به مثابه آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، بیش از دیگران تحت تأثیر چنین برنامه‌هایی قرار گرفته‌اند. بر این اساس زمینه‌سازی برای تنظیم کنوانسیون‌های جهانی و منطقه‌ای جهت حفاظت از کودکان در برابر محتواهای نامناسب برنامه های رادیویی و تلویزیونی بیش از پیش ضرورت یافته است. با مطالعه تطبیقی اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کاشف به عمل آمده است که در مورد ممنوعیت و یا محدودیت پخش برنامه‌های رادیو – تلویزیونی چند مضمون اصلی مشترک در آنها وجود دارد. این مضامین عبارتند از: خشونت، هرزه نگاری، حریم خصوصی، زبان توهین آمیز و تبلیغات برای کودکان. در خصوص هر یک از این موارد، موضع مقررات بین المللی، منطقه ای و ملی ناظر بر پخش رسانه ها و اسناد بالادستی صداوسیما ارائه شده است. بر اساس یافته های این مطالعه، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، این موضع همگرایی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protecting children from radio and television programs from the perspective of international law and domestic law

نویسندگان [English]

  • Seyed Hosein Arab Najafi 1
  • seyed ghasem zamani 2
  • mehdi haddady 3

1 Ph.D. Department of International Law, Faculty of Law , University of Tehran. Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 Professor, Faculty of Law and Political Sciences, Allame Tabatabayi University. Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of International Law, Faculty of Law , University of Tehran. Tehran, Iran.

چکیده [English]

In the third decade of the 21st century, radio and television programs have grown in size and scope. In particular, the live broadcast of these programs via satellites has sidelined the previous control and supervision of governments. This is despite the fact that children, as the most vulnerable in society, are most affected by such programs. Accordingly, the groundwork has been laid for regulating global and regional conventions to protect children from inappropriate content on radio and television programs. A comparative study of international instruments and domestic law reveals that there are several common themes in the prohibition or restriction of the broadcasting of radio and television programs. These include violence, pornography, privacy, abusive language and advertising for children. In each of these cases, the position of international, regional and national regulations governing the broadcasting of media and upstream radio documents is presented. Based on the findings of this study, in the vast majority of cases, this position has converged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children'
  • s rights
  • radio and television programs
  • satellite
  • media broadcasting regulations
  • violence
  • pornography