نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2023.377300.1468

چکیده

داشتن شیوه‌های خاص دروازه‌بانی مبتنی بر روش‌های علمی به اندازه راه‌‌اندازی یک رسانه و حتی وقوع رویدادها اهمیت دارد. ازآنجاکه مدل گالتونگ و روژ از جمله مدل‌های علمی پذیرفته‌شده برای فرایند انتخاب اخبار خارجی است، این پژوهش با هدف کلی مطالعه و بررسی دروازه‌بانی اخبار خارجی سازمان صدا‌و‌سیما، برمبنای این مدل انجام شد. روش انجام پژوهش، تحلیل محتوای کمی است و جامعه آماری، شامل اخبار خارجی پخش‎شده از بخش‌های خبری 21 شبکه اول سیما در بازه زمانی 01/01/1400 تا 31/06/1400 است. در این میان، با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک، 30 بخش خبری (شامل 140 خبر خارجی) انتخاب شد. براساس یافته‌ها، گزینشگران و دروازه‌بانان اخبار خارجی بخش خبری 21، مقدمات اولیه برای استفاده از معیارهای علمی گالتونگ و روژ را تا حدودی رعایت کرده‌اند، به‌طوری که از مجموع 140 خبر خارجی بررسی‌شده، میزان پرداختن به ارزش‌های «ارجاع یا تمثل به ملل برگزیده، 1/82 درصد»؛ «معنی‌داربودن، 9/77 درصد»؛ «منفی‌گرایی، 7/75 درصد»؛ «همخوانی و هماهنگی، 6/68 درصد» و «استمرار، 65 درصد» بیشترین فراوانی را داشته‌اند. از آنجا‌که پرداختن مستمر رسانه به خبرهای منفی ملل برگزیده، علت بالا بودن این فراوانی‌هاست، این نتیجه حاصل شد که رسانه ملی  نگاه متعادلی نسبت به جهان غرب نداشته و این سوگیری در پخش خبرهای خارجی، سبب از بین رفتن اعتماد مخاطبان به رسانه خبری و ریزش مخاطب در درازمدت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gatekeeping of the foreign new of the news section of the 21 st TV channel based on the model of Galtung and Rog

نویسندگان [English]

  • Maryam Niki nezhad 1
  • aliakbar razmjoo 2
  • Ebrahim Fathi 3

1 M.A., Department of Media Management, communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran. Iran.

2 Assistant Professor Department of Media Management , communication and Media Fculty, IRIB University, Tehran. Iran.(Corresponding Author)

3 Assistant Professor Department of Communication Sciences, communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran. Iran.

چکیده [English]

Having specific gatekeeper methods based on scientific methods will be as important as setting up a medium and even the occurrence of events. Since the Galtong and Rog models are among the scientific models accepted for the process of selecting foreign news، this research was conducted with the general purpose of «A study and examine of the foreign news gatekeeping of IRIB Organizaton based on the model of Galtong and Rog».The method of conducting this research is quantitative content analysis, and its statistical population includes the 9 pm foreign news broadcast  sections of the first TV channel between 2021/03/21 and 2021/09/22. 30 of news sections (Including 140 foreign news) were selected from this community using a systematic sampling method.
Research findings show that selectors and foreign news Gatekeepers in 9 pm news section have taken some initial steps to use the scientific criteria of Galtong and Rog، Out of a total of 140 foreign news items examined, the rate of exposure to the values of « References or allegories to selected nations; 82/1 percent», «the meaning of having; 77/9 percent», «negativism; 75/7 percent», «conformity and coordination; 68/6 percent» and «continuation; 65 percent» have been the most common. Since the media’s continuous attention to the negative news of selected nations is the reason for these high frequencies، We achieve that our national media has not had a balanced view of the Western world, and this bias and pessimism causes the loss of the trust of the audience and their decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gatekeeping
  • Foreign News
  • IRIB
  • Galtung and Rog
  • Content Analysis
آذرپندار، محمدرضا (1398). بررسی پوشش اخبار رویدادهای فرهنگی در بخش خبری ساعت 14 رادیو فرهنگ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صدا و سیما.
بدیعی، نعیم؛ و قندی، حسین(1398). روزنامه‌نگاری نوین، تهران: انتشارات علامه طباطبایی.
 بروجردی علوی، مهدخت (1380). «دروازه‌بانی خبر چیست و دروازه‌بانان کیستند؟»، روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، مجموعه مقالات، تهران: مرکز مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
خیرآبادی، رضا؛ و آقاگل‌زاده، فردوس (1391). بررسی گفتمانی عوامل خبری گالتونگ و روژ در روزنامه‌های ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صدا و سیما.
دفلور، ملوین؛ و دنیس، اورت‌ ای (1383). شناخت ارتباط جمعی، (مترجم: سیروس مرادی)، تهران: دانشکده صدا‌ و ‌سیما.
سورین، ورنر؛ و تانکارد، جیمز (1395). نظریه‌های ارتباطات، (مترجم: علیرضا دهقان)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 شکرخواه، یونس (1379). خبر، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عباسی، حجت‌االله (1382). «دروازه‌بانی خبر در تلویزیون»، ماهنامه افق، ماهنامه تخصصی آموزش معاونت سیاسی، سال چهارم، شماره45.
مک کوئل، دنیس (1382). درآمدی بر نظریه ارتباط‌جمعی، (مترجم: پرویز جلالی)، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1393). نظریه همای رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری.
نصراللهی، اکبر (1392). اصول خبرنویسی، تهران: انتشارات صداوسیما.
نعمت‌نیا، جاسم؛ و غلامی، غلامرضا (1388). «معیارهای مطلوب دروازه‌بانی خبردر رسانه ملی»، فصلنامه رادیو تلویزیون، سال دوازدهم، شماره24، 27-62.
 
- Harcup, Tony & O’Neill, Deirdre. 2001. What is news?, Galtung and Ruge revisited. Journalism Studies, Vol 2, Issue 1,pp. 261-280,  DOI:10.1080/14616700118449.
-Harcup, Tony & O’Neill, Deirdre. 2017. What is News?, Journalism Studies, 18: 12, 1470-1488, DOI: 10.1080/1461670X.2016.1150193.
-Kuo Chang, Tsan & Won Lee, Jae. 1992. Factors Affecting Gatekeepers' Selection of Foreign News: A National Survey of Newspaper Editors. journals. sagepub. 
https://doi.org/10.1177%2F107769909206900303.
-Muscat, Joanne. 2015. The Gatekeeping process of  foreign news by public Broadcasting Ttelevision. International Journal of Arts & Sciences, CD-ROM. ISSN: 1944-6934. (05):429–434 (2015).