نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خبرنگار

2 استاد گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استاد گروه علوم ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2023.377300.1468

چکیده

داشتن شیوه‌های خاص دروازه‌بانی مبتنی بر روش‌های علمی به اندازه راه‌ اندازی یک رسانه و حتی وقوع رویدادها اهمیت دارد. از این باب که مدل گالتونگ و روژ از جمله مدل‌های علمی پذیرفته شده برای فرآیند انتخاب اخبار خارجی می‌باشد، این پژوهش با هدف کلی «مطالعه و بررسی دروازه‌بانی اخبار خارجی سازمان صدا‌و‌سیما بر مبنای مدل دروازه‌بانی گالتونگ و روژ» انجام شد. روش انجام این پژوهش تحلیل محتوای کمی است و جامعه آماری آن شامل اخبار خارجی پخش شده از بخش‌های خبری 21 شبکه اول سیما در بازه زمانی 01/01/1400 تا 31/06/1400 است. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک، 30 بخش خبری (شامل 140 خبر خارجی) انتخاب شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گزینشگران و دروازه بانان اخبار خارجی بخش خبری 21، گام‌های اولیه برای استفاده از معیارهای علمی گالتونگ و روژ را تا حدودی رعایت کرده‌اند، به‌طوری که از مجموع 140 خبر خارجی بررسی شده، میزان پرداختن به ارزش‌های «ارجاع یا تمثل به ملل برگزیده؛ 1/82 درصد» «معنی‌داربودن؛ 9/77 درصد»،«منفی‌گرایی؛7/75 درصد»، «همخوانی و هماهنگی؛ 6/68 درصد» و «استمرار؛ 65 درصد» بیشترین فراوانی را داشته اند. از آنجایی‌که پرداختن مستمر رسانه به خبرهای منفی ملل برگزیده، علت بالا بودن این فراوانی‌ها می‌باشد، این نتیجه حاصل شد که رسانه ملی نگاه متعادلی نسبت به جهان غرب نداشته است و این سوگیری و بدبینی بیش از حد در پخش خبرهای خارجی، سبب از بین رفتن اعتماد مخاطبان به رسانه خبری می‌شود که در دراز مدت منجر به ریزش مخاطب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gatekeeping of the foreign new of the news section of the 21 st TV channel based on the model of Galtung and Rog

نویسندگان [English]

  • Maryam Niki nezhad 1
  • aliakbar razmjoo 2
  • Ebrahim Fathi 3

1 Khabarnegar

2 Assistant Professor Department of Media Management , communication and Media Fculty, IRIB University, Tehran. Iran.(Corresponding Author)

3 ssistant Professor Department of communication Sciences , communication and Media Fculty, IRIB University, Tehran. Iran

چکیده [English]

Having specific gatekeeper methods based on scientific methods will be as important as setting up a medium and even the occurrence of events. Since the Galtong and Rog models are among the scientific models accepted for the process of selecting foreign news، this research was conducted with the general purpose of «A study and examine of the foreign news gatekeeping of IRIB Organizaton based on the model of Galtong and Rog».The method of conducting this research is quantitative content analysis, and its statistical population includes the 9 pm foreign news broadcast sections of the first TV channel between 2021/03/21 and 2021/09/22. 30 of news sections (Including 140 foreign news) were selected from this community using a systematic sampling method.

Research findings show that selectors and foreign news Gatekeepers in 9 pm news section have taken some initial steps to use the scientific criteria of Galtong and Rog، Out of a total of 140 foreign news items examined, the rate of exposure to the values of « References or allegories to selected nations; 82/1 percent», «the meaning of having; 77/9 percent», «negativism; 75/7 percent», «conformity and coordination; 68/6 percent» and «continuation; 65 percent» have been the most common. Since the media’s continuous attention to the negative news of selected nations is the reason for these high frequencies، We achieve that our national media has not had a balanced view of the Western world, and this bias and pessimism causes the loss of the trust of the audience and their decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gatekeeping
  • Foreign News
  • IRIB
  • Galtung and Rog
  • Content Analysis