نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صدا وسیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکترای مطالعات رادیو و تلویزیون، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2023.404159.1526

چکیده

با توسعه فن‌آوری و تغییر سلیقه مخاطبان، استفاده از قالب‌های جدید ارائه پیام ضروری به نظر می رسد. این پژوهش به دنبال قالبی جدید برای پخش خبر در رادیو است؛ قالبی که شکل ارائه و اجرای خبر را با گونه‌های غیرجدی مانند سرگرمی و طنز در هم آمیزد و به ماندگاری پیام آن کمک کند. این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی با نمونه‌گیری هدفمند انجام و طی آن شش قسمت ازیک مسابقه اطلاعات عمومی از رادیو «بی‌بی‌سی4» که در شهریور تا مهر 1401 پخش شده بررسی شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد «مسابقه رادیویی اطلاعات خبری» به عنوان یک قالب نوین برنامه‌سازی رادیویی، با رویکرد تعاملی خود تأثیری قابل توجه بر یادگیری و یادسپاری مخاطب دارد. این شکل جدید از برنامه‌سازی رادیویی از مزیت‌های مختلفی نسبت به سایر قالب‌های ارائه خبر برخوردار است: موجب افزایش دانش عمومی می‌شود؛ درک و همراهی مخاطب با رویدادهای جاری را آسان می‌سازد؛ امکان همکاری و مشارکت با نهادهای اجتماعی را توسعه می‌دهد؛ همچنین نشان می‌دهد که در تعامل بین خبر و سرگرمی در «مسابقه رادیویی اطلاعات خبری»، همانا سرگرمی رویکرد اصلی تولید برنامه است. بنابراین، ضمن توجه به ساختارهای ارائه پیام در رسانه ملی، تمام اجزاء برنامه بر مبنای هدف اصلی سرگرمی، طراحی و اجرا خواهند شد. هرچند، انتخاب نوع خبر یا گزارش خبری، می‌تواند اهداف اطلاع‌رسانی را هم تأمین کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Structure of Radio Game Show “The News Quiz”

نویسندگان [English]

 • vida hamraz 1
 • seyed mahdi hossein zadeh hosseini 2

1 Assistant Professor, Department of Radio, Faculty of Radio and Television Production, IRIB University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 Ph.D. Student, Faculty of Radio and Television Production, IRIB University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

With the development of technology and the changing of the audience tastes, using the new formats of message presentation seems necessary. This research is looking for a new format for broadcasting news on the radio; a format that combines the form of presenting and performing news with non-serious types such as entertainment and humor and helps to perpetuate the message. This study was conducted with a qualitative approach and the analytical-descriptive method with purposeful sampling, in which a radio quiz show from BBC Radio 4 broadcasted from September to October 2014 was investigated. The findings of the study show that the radio game show The News Quiz, as a new format of radio programming, has a significant effect on the audience's learning and retention with its interactive approach. This new form of radio programming has several advantages over other news presentation formats: it increases public knowledge; facilitates the audience’s understanding and keeping up with current events; develops the possibility of cooperation and partnership with social institutions; and also shows that in the interaction between news and entertainment in The News Quiz, the main approach to programming is entertainment. Therefore, while paying attention to the message presentation structures in IRIB, all program components will be designed and implemented based on the main purpose of entertainment. However, choosing the type of news or news report can also meet the informative goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radio Programming
 • New Formats
 • News
 • Entertainment
 • Game Show
 1. استارکی، گای (1387). محتوای برنامه‌های رادیویی. ترجمه: معصومه رحمتی امین. تهران: طرح آینده.
 2. آنی‌زاده، علی (1388). بازی‌های سنتی در فرهنگ مردم (بازی‌های قابل بازآفرینی لرستان برای رسانه). تهران: مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما.
 3. بوردول، دیوید و تامسون، کریستین (1389) هنر سینما .ترجمه:فتاح محمدی ، تهران،مرکز سینمایی فارابی.
 4. حسینی، الهام‌السادات (1395). شیوه‌های استفاده از بازی‌های سنتی ایرانی در مسابقات رادیویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران.
 5. خجسته باقرزاده، حسن؛ روشن، فاطمه؛ عظیمی‌فرد، فاطمه و صفاییان، زهرا (1400). معیارهای طراحی ساختاری برنامه‌های ترکیبی رادیویی. فصل‌نامه علمی وسایل ارتباط جمعی-رسانه، سال سی و دوم، شماره 5، شماره پیاپی 125، زمستان 1400، ‌ص. 5-30.
 6. ایتول، بروس دی.؛ اندرسون، داگلاس ای.؛ یوکو، آندرائیو و ای. پترسون، توماس (1384). نرم‌خبر و سخت‌خبر: خبرنویسی پیش‌رفته. ترجمه: محمدرضا نوروزپور. تهران: ثانیه، چاپ اول.
 7. فردوسی، مهراوه (1390). بهره‌گیری شبکه‌های ماهواره‌ای از ارتباطات آیینی: مطالعه موردی برنامه «نوبت شما» در بی‌بی‌سی فارسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران.
 8. مستوفی، سهراب (1383). عوامل ایجاد کننده جذابیت در مسابقات تلویزیونی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صدا و سیما، تهران.
 9. مهدی‌زاده، سیدمحمد (1393). نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
 10. هاشمیان، سلمان (1392). کاربرد سبک خبر-سرگرمی در اخبار 20:30 شبکه دوم سیما. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران.
 11. همراز، ویدا؛ حسینی، الهام‌السادات و اسمعیل‌نژاد، معصومه (1398). شیوه‌های استفاده از بازی‌های سنتی و بومی ایرانی در تولید مسابقات رادیویی. فصل‌نامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری، دوره 13، شماره 29، ص‌ص. 105-132.
 12. Brewer, Paul R. & Cao, Xiaoxia (2006). Candidate appearances on soft news shows and public knowledge about primary campaigns. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 50, 18–35.
 13. Crisell, Andrew (1994). Understanding Radio (2nd ed.). Routledge.
 14. Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (2017). The SAGE Handbook of Qualitative Research. (2017). United States: SAGE Publications.
 15. DeFleur, Melvin L.; Davenport, Lucinda; Cronin, Mary & DeFleur, Margaret (1992). Audience recall of news stories presented by newspaper, computer, television and radio. Journalism Quarterly, 69(4), 1010–1022.
 16. Dunning, John (1998). On the air: The Encyclopedia of Old Time Radio. Oxford University Press.
 17. Edmonds, W. Alex & Kennedy, Thomas D. (2016). An Applied Guide to Research Designs: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. United States: SAGE Publications.
 18. Facorro, Luis B. & DeFleur, Melvin L. (1993). A cross-cultural experiment on how well audiences remember news stories from newspaper, computer, television and radio. Journalism Quarterly, 70, 585–601.
 19. Furnham, Adrian & Gunter, Barrie (1985). Sex, presentation mode and memory for violent and nonviolent news. Journal of Educational Television, 11, 99–105.
 20. Goedkoop, Richard (1985). The game show. In B.G. Rose (Ed.), TV genres—A handbook and reference guide (pp. 287–305). Westport, CT: Greenwood.
 21. Gunter, Barrie, Furnham; Adrian & Griffiths, Sarah (2000), Children’s memory for news: A comparison of three presentation media. Media Psychology, 2, 93–118.
 22. Houser, Rob, & DeLoach, Scott (1998). Learning from games: Seven principles of effective design. Technical Communication, 45, 319–329.
 23. Itule,Bruce  & Anderson, Douglas A. (2007). News Writing and Reporting for Today's Media. United States: McGraw-Hill Higher Education.
 24. Hee Jung, Ji (2014). Playing with New Rules, Radio Quiz Shows and The Reorientation of The Japanese Under the US Occupation, 1945~1952, Historical Journal of Film, Radio and Television, Vol. 34, No.4.
 25. Hetsroni, Amir (2001). What do you really need to know to be a millionaire? Content analysis of quiz shows in America and in Israel. Communication Research Reports, 18, 418–428.
 26. Hoerchelmann, Olaf (1997). A Cultural History of Quiz Shows in American Broadcasting, Department of Telecommunications Indiana University.
 27. Holmes, Su (2008). The Quiz Shows, Edinburgh University Press Ltd.
 28. Huitzinga, Johan (1944).Homo Ludens: A study of the play element in culture. Routledge and Kegan Paul.
 29. Katz, Elihu; Blumler, Jay G. & Gurevitch, Michael (1973). Uses and gratifications research. The public opinion quarterly, 37(4), 509-523.
 30. Lister, Brian; Mitchell, Caroline & O'Shea, Tony (2010).Managing radio, Sound Concepts.
 31. Lowrey, Wilson; Young, Marilyn & Cain, Butler (2008). Quiz Show Radio News Formats: Test of Retention, Involvement, Attention, and Perception of Credibility. Journal of Radio & Audio Media, 15(2), 136-[xvi].
 32. MacDonald, J. Fred. (1979). Don't touch that dial: Radio programming in American life, 1920-1960. Chicago: Nelson-Hall.
 33. Marshall, Catherine & Rossman, Gretchen B. (2006). Designing Qualitative Research. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
 34. McLeod, Jack M.; Zhongshi, Guo; Daily, Katie; Steele, Catherine A.; Huang, Huiping & Horowitz, Edward (1996). The impact of traditional and nontraditional media forms in the 1992 presidential election. Journalism & Mass Communication Quarterly, 73, 401–416.
 35. Moody, Alayne; Greer, Jennifer & Linn, Travis (2003). Public radio station Web sites and their users. Journal of Radio Studies, 10, 255–261.
 36. Moy, Patricia; Xenos, Michael A. & Hess, Verena K. (2006). Priming effects of late-night comedy, International Journal of Public Opinion Research, 18, 198–210.
 37. Oliveira, Madalena; Stachyra, Grażyna & Starkey, Guy (2014). Radio: The resilient medium. Inthird conference of the ECREA Radio Research Section. Sunderland: Centre for Research in Media and Cultural Studies.
 38. Starkey, Guy. (2004). Radio in Context, Palgrave Macmillan.
 39. The Pew Research Center (2004). News audiences increasingly politicized. Retrieved December 2006 from http://people-press.org/reports/display.php3?PageIDD833
 40. von La Roche, von Walther & Buchholz, Axel (Eds.). (2016). Radio-Journalismus: Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis im Hörfunk, Springer-Verlag.