نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی آینده‌پژوهی، گروه آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه فنی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دکترای مدیریت آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2024.422214.1580

چکیده

هدف این تحقیق، تدوین ره‌نگاشت مواجهه مؤثر و فعال سازمان صدا و سیما در حوزه فضای مجازی است و سؤال اصلی پژوهش به چگونگی ترسیم ره‌نگاشت در این زمینه و لوازم تدوین آن مربوط می‌شود. ترسیم ره‌نگاشت، نیازمند تعیین دو رکن اساسی، یعنی تعیین شاخصه‌ها و ویژگی‌های وضع موجود و معیارها و مؤلفه‌های وضع مطلوب است تا بتوان بر پایه آن، اهداف، راهبردها و گزینه‌های اقدام- زمان را برای طی مسیر نیل به اهداف، برنامه‌ریزی کرد. در گام نخست، با استفاده از روش اسنادی، به بررسی نتایج پژوهش‌های پیشین و مرتبط با موضوع پرداخته شد. سپس با استفاده از روش پنل خبرگان- که در چهار دور تشکیل شد- معیارهای مطلوبیت و شاخصه‌های مختلف وضع موجود و مطلوب تعیین شدند. در نهایت با بهره‌گیری از ترکیب پنل خبرگی و تکنیک‌های کمی مختلف از جمله ماتریس اهمیت- عملکرد مارتیلا و جیمز، تعداد 4 محرک (هدف)، 9 راهبرد و 36 گزینه اقدام- زمان، مشخص و مدل نهایی ره‌نگاشت ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A roadmap for the intelligent dealing of IRIB with the virtual space

نویسندگان [English]

  • Mahdi Heidari 1
  • saeed ghorbani 2
  • hosein sari 3

1 Ph.D.in Future Studies, Department of Future Studies, Faculty of Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran (corresponding author)

2 Assistant Professor, Department of Strategic Management, Faculty of Management, Malek Ashtar Technical University, Tehran, Iran.

3 PhD in Future Studies Management, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present research was written with the aim of compiling an effective and active exposure map of the Broadcasting Organization in the field of cyberspace, and the main question of this research is about how to draw the map and the tools for its compilation. Drawing a map requires determining two basic pillars, i.e. determining the indicators and characteristics of the current situation and the criteria and components of the desired situation, so that goals, strategies and action-time options can be planned based on that. In the first step, this research examines the results of previous researches related to the subject by using the documentary method, then by using the expert panel method which was formed in four rounds, the desirability criteria and various indicators of the current and desirable conditions are determined and finally by using From the combination of the expert panel and various quantitative techniques, including the importance-performance matrix (Martilla and James), the number of 4 drivers (goals), 9 strategies and 36 action-time options were determined and at the end the final model of the roadmap was drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • road map
  • irib
  • virtual space
  • media regulation
باقرپور، پیمان؛ موسوی، حسین؛ و آذربخش، سید علی (1400). «راهکارهای همگرایی میان صدا وسیما و فضای مجازی در حوزه تولید محتوا»، مطالعات رسانه‌های نوین، 25، 359-392.
پدرام، عبدالرحیم؛ و احمدیان، مهدی (1396). آموزه‌ها و آزموده‌ها، تهران: افق آینده‌پژوهی راهبردی.
خالصی، پروین؛ بابایی طلاتپه، محمدباقر؛ و مظاهری، محمد مهدی (1398). «چالش‌ها، فرصت‌ها و اثرات فضای مجازی در نظام جمهوری اسلامی»، نشریه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، دوره 9، شماره 4، 165- 188.
خسروی، عباس؛ و احمدوند، علی محمد (1398). «بازتعریف مفهوم ره‌نگاشت با روش تحلیل مضمون»، فصلنامه علمی مطالعات ناجا، 4 (11)، 29-5.
روشندل اربطانی، طاهر؛ ذوالفقارزاده، محمدمهدی؛ و بلالی، مجید (1393). «روندهای محیطی مؤثر بر آینده صدا و سیما در چشم‌انداز بیست ساله کشور»، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 20 (54)، 63-99.
قاسم‌زاده، مرتضی؛ و محسنیان، سیدعلی (1402). بررسی ابعاد تنظیم‌گری خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، پیش‎نویس قانونی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
علیدادی، رضا (1400). رسانه‌های مجازی در مسیر تکامل، تهران: انتشارات سروش.
کاستلز، مانوئل (1380). ظهور جامعه شبکه‌ای، (مترجم: علیقیان، خاکباز)، تهران: انتشارات طرح نو.
کیقبادی، علیرضا؛ و علیدادی، رضا (1400). سند جامع فناوری‌های رسانه، براساس آینده‌نگاری راهبردی، تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه و فناوری رسانه.
گنجور، مهدی (1400). «واقع‌انگاری فضای مجازی (تحلیلی فلسفی از واقعیت مجازی با تأکید بر مبانی حکمت متعالیه)»، خردنامه صدرا، شماره 105، 41-54.
گنجی، بهرخ؛ و درویشی، امید (1400). «بررسی ویژگی مخاطب تلویزیون در عصر جدید رسانه‌ای»، آینده‌پژوهی رسانه، دوره 2 (2)، 81-103.
مورله، مارتین؛ فال، رابرت، 1396. ره‌نگاشت فناوری برای استراتژی و نوآوری، (مترجم: جعفرنژاد، احمد)، تهران: دانشگاه تهران.
میرزا امینی، محمدرضا (‌1388). ره‌نگاشت علوم و فناوری، تهران: مرکز آینده‌پژوهی علم و فناوری دریایی.
 Giddens, A (1999), Runaway Worla: How Globalization is Reshaping our Lives. London: Profile Book.
 Commission on Science and Technology for Development (2015). Mapping of international Internet public policy issues.
 Jenkins, H (2004). “The cultural logic of Media Convergence”, International
Journal of culture studies. Vol. 7, No. 1, pp. 33-43.
Jenkins, H. (2016). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. NewYork: NYU Press.