نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون، گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ارتباطات و رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دکتری مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jiscm.2024.423905.1594

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه الگوی برای اعتماد و اعتبار رسانه ملی در بین نسل زد است. به همین منظور این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت کیفی است که یافته‌های آن از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به‌دست‌آمده و با تحلیل محتوا و کدگذاری مقوله‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. با نمونه گیری هدفمند، خبرگان تحقق شامل استادان ارتباطات، سردبیران و خبرنگاران حوزه خبر و کارشناسان حوزه نسل Z انتخاب شدند. استفاده یافته‌های پژوهش در کد محوریهای اعتبارزایی و اعتمادزایی در این نسل دسته‌بندی گردید و بر اساس مفاهیم اولیه و کد محوری یک کد گزینشی تدوین شد. نتایج نشان میدهد که نسل زد مخاطبانی دوجهانی هستند که از ابتدا به اینترنت و رسانه‌های مختلف دسترسی داشته‌اند و اگر چه رسانه ملی گام‌هایی در جهت جذب مخاطب در نسل زد برداشته، اما لازم است با ارائه محتوای موردعلاقه و همچنین با ایجاد بخش‌های خبری ویژه این نسل و از طریق حضور در سکوهای برخط که این نسل در آن حضور دارد، در جهت جذب مخاطب نسل زد و اعتماد و اعتبار رسانه ملی اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the trust and credibility of national media news among generation Z according to experts.

نویسندگان [English]

  • seyede zahra seyedaghaei ahmadi 1
  • Mohsen Shakerinejad 2
  • hadi alborzi davati 3

1 M.A. Journalism radio and television, Department of Communication, Communication and Media Faculty, IRIB University, Tehran,

2 Assistant Professor, Department of Communication and Media, Faculty of Communication and Media, Sedavasima University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)

3 PhD in Media Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to provide a model for the trust and credibility of the national media among generation Z. For this purpose, this study is applied in terms of purpose and qualitative in nature, the findings of which were obtained through semi-structured interviews and were analyzed by content analysis and coding of categories. Through targeted sampling, the realization experts were selected, including communication professors, editors and journalists in the field of news and experts in the field of Generation Z. The use of the research findings was categorized in the core code of credibility and trust generation in this generation, and based on the basic concepts and the core code, a selective code was compiled. The results show that Generation Z is a global audience that has had access to the Internet and various media since the beginning, and although the national media has taken steps to attract the audience in Generation Z, it is necessary to provide content of interest and also by creating special news sections for this generation. And through the presence in the online platforms where this generation is present, to attract the audience of the Z generation and to act on the trust and credibility of the national media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • credit
  • news
  • media irib
  • generation Z