نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مطالعه نقش رسانه‌ها در بازنمایی دین، سال‌هاست که در علوم اجتماعی، علوم ارتباطات و مطالعات فرهنگی و دینی جایگاهی مهم یافته است؛ به‌طوری که فراوانی پژوهش‌ها در حوزه رسانه و دین و به طور خاص، مطالعه رابطه اینترنت و دین، در چند دهه‌ اخیر، اهمیت این زمینه پژوهشی را نشان می‌دهد. از این رو، پژوهش حاضر در‌صدد است با نظر به مراحل پیشرفت مطالعات درخصوص نوع رویکرد پژوهشگران به جوامع مذهبی آنلاین، با بیان سه رویکرد مسلط نظری (رسانه‌ای شدن دین، رسانه‌ای شدن معنا و شکل‌گیری اجتماعی فناوری)، خلاصه‌ای از یافته‌های حاصل مطالعات رابطه رسانه‌های جدید و دین را ارائه کند. سعی بر آن است که پژوهش حاضر، دریچه‌ای برای تفسیر در مطالعات تعامل رسانه‌های جدید با جوامع و کاربران مذهبی فراهم کند. بدین‌منظور این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق رجوع به منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Main Approaches in the Study of Religion and New Media

نویسندگان [English]

 • samira seifali 1
 • Asghar Fahimifar 2

1 Faculty of Art,Tarbiat Modares University

2 Faculty of Art, tarbiat Modares University

چکیده [English]

Studies concerning media’s role in presenting religion has been significant in social sciences, communication sciences, cultural studies and religion studies for many years now. The abundance of literature in the field of media and religion, and in particular, the relationship between Internet and religion over the last few decades has highlighted the importance of this research field. This paper provides a focused review of three dominant theoretical approaches to this relationship adopted in the last few decades in line with the key theoretical approaches to the study of media and religion (Mediatization of Religion, Mediatization of Meaning, Social Shaping of Technology). This, hopefully, will provide a lens for interpretation, especially for studies of new media engagement and interaction by religious users and communities. The present study is a descriptive-analytical study and the data was collected in a desk study

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital Religion
 • Religion and Cyber Space
 • Online Religious Communities
 •  

  • هوور، استوارت. و لاندبای، نات. 1382، بازاندیشی درباره دین، رسانه، فرهنگ. ترجمه مسعود آریایی نیا. تهران: انتشارات سروش.
  • هیلند، کریستوفر.، 1385، دین آنلاین دین زنده. ترجمه علیرضا عنایت. ادیان، مذاهب و عرفان، شماره 20، صص 99-94.

   

  • BUNT, G. R. (2009). iMuslims: Rewiring the House of Islam (Islamic Civilization and Muslim Networks). Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
  • Campbell, H. A., & Vitullo, A. (2016). Assessing changes in the study of religious communities in digital religion studies. Church, Communication and Culture, 1(1), 73-89.
  • CAMPBELL, H. A. (2013). Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds, Routledge Press.
  • CAMPBELL, H. 2011. Internet and religion. The handbook of internet studies, 11, 232-250.
  • CLOETE, A. L. (2016). Mediated religion: Implications for religious authority. Verbum et Ecclesia, 37, 1-6.
  • DAWSON, L. L. & COWAN, D. E. (2013). Religion online: Finding faith on the Internet, Routledge Press.
  • HATCHER, A. (2012). Review of: When Religion Meets New Media, by Heidi A. Campbell. Taylor & Francis.
  • HJARVARD, S. (2008). The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, 6, 9-26.
  • HØJSGAARD, M. T. & WARBURG, M. (2005). Religion and cyberspace, Psychology Press.
  • Hoover, S.M., (2006). Religion in the media age. Routledge.
  • LUNDBY, K. (2012). Theoretical frameworks for approaching religion and new media. Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds, Routledge Press.
  • Schultze, Quentin J. (2011). Review of: When Religion Meets New Media, by Heidi A. Campbell. Christian Scholar's Review.vol XL, 3, pp. 321-325.
  • Vitullo, A., (2016). New Age Goes Online: Relocating Spirituality in Virtual Spaces. The Study of Damanhur. revista de ciencias sociales, 4(2).
  • Zoonen van, L. (2011). Four Approaches to the Study of Media and Religion. from http://www.kent.ac.uk/religionmethods/topics/researchingmedia.