نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات

2 دانشیار دانشگاه صدا و سیما

چکیده

شبکه‌های خبری تلویزیونی، نقش ویژه‌ای در شکل‌دهی افکارعمومی و جریان‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی در جوامع دارند و عرصه خبر، تبدیل به صحنه­ای از رقابت شبکه‌های خبری برای جذب بیشتر مخاطبان شده است. گوینده خبر، عنصری مهم در هر شبکه خبری تلویزیونی است که در ارتباطی بی‌واسطه، اخبار را به مخاطبان ارائه می‌دهد. هدف از این پژوهش کیفی که با شیوه اسنادی و مطالعات میدانی انجام شده است، بررسی نقش و اهمیت گوینده خبر ارتباط­گر در خبر تلویزیونی است؛ گوینده‌ای که با کمک مهارت و شاخص‌های ویژه خود، ارتباطی نزدیک با مخاطبان برقرار و اخبار را باورپذیرتر و با اثر اقناعی بیشتری به آنها عرضه می‌کند. بر اساس نتایج پژوهش، استفاده از سبک­های جدید گویندگی خبر، تمایز قائل شدن بین گوینده خبر و خبرخوان از سوی شبکه‌های خبری تلویزیونی، مشارکت گویندگان خبر در نگارش و تهیه خبر و آشنایی گویندگان با علوم رفتاری و ارتباطات غیرکلامی، از اصولی‌ است که گوینده خبر ارتباط­گر باید در دستور کاری خویش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Communication-Oriented News Presenting and its Role in Attracting Audience and Increasing the Effectiveness of TV News

نویسندگان [English]

  • Morteza Shams 1
  • Ardeshir Zadoli Zadeh 2

1 M.A in Communication

2 Associate Professor at IRIB University

چکیده [English]

TV news networks have a special role to play in shaping the public opinion and social and political mainstreaming in societies and news has become increasingly the scene of TV news networks competing in order to appeal to more audience. News presenters are an important element of TV news networks; they pass the news to the audience and are in direct contact with them. The objective of the present study, conducted through library research and field studies, is to review the significance and the role of communication-oriented news presenting in TV news networks. Presenters who have a great communication skill can build up a close relationship with their audience thus broadcasting the news in a more appealing and credible way. According to the results of this study, adopting new approaches to news presenting, distinguishing between “straight” news presenting and commentary presenting, participating in the process of news writing, acquaintance with behavioral sciences and nonverbal communication are all key factors communication- oriented anchors should take into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV News
  • Anchor
  • Appealing to the Audience
  • Increased Effectiveness
- احمدی، بابک.(1388)، از نشانه های تصویری متن، تهران: انتشارات هرمس.
- تن، الکسیس.(1388)، نظریه ها و پژوهش های ارتباط جمعی، ترجمه: نعیم بدیعی، تهران: انتشارات همشهری.
- حقیقی، محمدرضا.(1392)، ارتباطات وسخنوری، تهران: انتشارات مشق شب.
- دلاور، علی.(1382)، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
- ساروخانی، باقر.(1383)، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول(اصول و مبانی). تهران: پژوهشگاه
   علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- سعیدی، رحمان و کیا، علی اصغر.(1383)، مبانی ارتباط تبلیغ و اقناع، تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران.
- سورین، ورنرجی و جیمز دبیو، تانکارد.(1381)، نظریه های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات
  دانشگاه تهران.
- صلیبی، ژاسنت.(1390)، تحلیلی بر سهم ارتباطات غیر کلامی در کنش متقابل اجتماعی، فصلنامه جامعه 
         پژوهی فرهنگی، سال دوم، شماره(2)، صص119-101.
- طالب، مهدی.(1369)، چگونگی انجام مطالعات اجتماعی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- عباسی، حجت الله.(1388)، خبر تلویزیونی، تهران: انتشارات دانشکده صداو سیما.
- عطاردی، الهه.(1389)، ویژگی های مجری موفق در برنامه های سیما، تهران: انتشارات خانه چاپ و طرح.
- فرگاس، جوزف پی.(1379)، روانشناختی تعامل اجتماعی، رفتار میان فردی، ترجمه: خشایار بیگی و مهرداد
   فیروز بخت، تهران: انتشارات ابجد.
- قاسمی، حمید.(1383)، مبانی گویندگی و گویندگی خبر، تهران: انتشارات بامداد کتاب.
- کپس، جئورگی.(1375)، زبان تصویر، ترجمه: فیروزه مهاجر، تهران: انتشارات سروش.
- لیندوف، تامس و تیلور، برایان(1388)، روش های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه: عبدالله گیویان،
   تهران: انتشارات نشر همشهری.
- محسنیان راد، مهدی.(1369)، ارتباط شناسی، تهران: انتشارات سروش.
- محمدپور، احمد.(1390)، روش تحقیق کیفی ضد روش، جلد اول(منطق و طرح در روش شناسی کیفی).
    تهران: انتشارات جامعه شناسان.
- مک لوهان، مارشال.(1377)، برای درک رسانه ها، ترجمه: سعید آذری، تهران: مرکز تحقیقات و سنجش برنامه 
             ای سازمان صدا و سیما.
- مهدی زاده، سیدمحمد.(1391)، نظریه های رسانه:اندیشه های رایج ودیدگاه های انتقادی، تهران: انتشارات
     همشهری.
- میرفخرایی، تژا.(1385)، مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیما.
-  نظام حقوق و دستمزد صداوسیما.(1390)، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. معاونت برنامه ریزی و
            نظارت. اداره کل سیستم ها و روش ها. مدیریت طراحی و توسعه مشاغل. نظام مشاغل سازمان صدا و
            سیمای جمهوری اسلامی ایران. سال1390-1370.
- هرمز، مهرداد.(1380)، مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: انتشارات فاران.
- هومن، حیدرعلی.(1389)، راهنمای علمی پژوهش کیفی، تهران: انتشارات سمت.
- یاوری وثاق، مهدیه.(1391)، نقش رسانه در آگاهی بخشی سیاسی و اجتماعی، قم: مرکز پژوهش های اسلامی
           صدا و سیما.
- یورک، ایور.(1379).مبانی گزارشگری تلویزیونی، ترجمه: محمدرضا حسن زاده، تهران: مرکز تحقیقات،
 مطالعات وسنجش برنامه ریزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
 
- Segal,Jeanne.(2011).The Language of Emotional Intelligence.http://helpgeide.Org/mental/edo-
  Nonverbal - communi cation.htm.
 
- Struass, Anselm. Corbin, Juliet M. (1998). Basic of Qualitative Research: Techniques and  
         Procedures for Developing Grounded Theory. California, San Francisco. Sage        
         Publication, 1998. 312 pages.