نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی گنجنامه، همدان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (نویسنده مسئول).

10.22034/jiscm.2022.333975.1363

چکیده

ارائۀ راهکارهایی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی درراستای تحقق شعار مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» هدف این پژوهش است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته است. در گام نخست و در بخش کیفی، با استفاده از مصاحبه‌ها، موانع تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی در شبکۀ استانی همدان شناسایی و رتبه‌بندی شدند. در این گام، مشارکت‌کنندگان پژوهش، 12 نفر از خبرگان شامل تهیه‌کنندگان، مدیران ستادی و سرمایه‌گذاران بودند. در گام دوم و در بخش کمّی، با استفاده از فن دلفی، اولویت‌بندیِ موانع شناسایی شده انجام شد. جامعۀ آماری در بخش کمی، شامل کلیۀ خبرگان سازمانیِ مشغول به برنامه‌سازی در صداوسیمای همدان و در سال 1400 بودند. در بخش کمی، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، حجم نمونه 114 نفر انتخاب شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سه مانع اصلی تمایل به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی در شبکۀ استانی همدان به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: تعدد رسانه‌های موازی کم‌هزینه‌تر، عدم اعتقاد سرمایه‌گذار به اثرگذاریِ این‌گونه تبلیغات و عدم جذابیت برنامه‌هایی نظیر مسابقه‌های تلویزیونی برای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها. برای ایجاد تمایل در سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی، بهتر است ابتدا به موانعی که در خود شبکه و برنامه‌سازان وجود دارد، توجه و برای رفع آنها تلاش شود، در این صورت، ظرفیت‌های شبکه برای تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Barriers to Investors’ Willingness to Invest in TV Programs (Case Study: Hamedan Provincial Station)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghari Sarem 1
  • Mehdi Bahadorian 2

1 M.A. in Business Management, Department of Management, Ganjnameh Higher Education Institute, Hamedan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran (Corresponding Author).

چکیده [English]

The purpose of this research is to present suggestions for removing the barriers before investors to invest in television programs in line with actualizing the Supreme Leader’s Slogan of The Year “Production, Supports, and Removal of Barriers”. The goal of this study is applied and it is qualitative in approach. In the first step and in the qualitative part, the obstacles to investors’ desire to invest in TV programs were identified and ranked using interviews. In this step, the research participants included 12 experts, including producers, staff managers and investors. In the second step and in the quantitative part, the identified barriers were prioritized using the Delphi technique. The statistical population in the quantitative section included all experts of the organization involved with program production in Hamedan provincial station in 2021. 114 individuals were selected to shape the sample size in the quantitative section using probability sampling method. The results of the study showed that the three main obstacles before the investors’ willingness to invest in television programs within Hamedan provincial station are the multiplicity of low-cost parallel media, the investor’s distrust of the effectiveness of such advertisements, and the unattractiveness of programs like television competitions for such investments. In order to make investors willing to invest in television programs, it is better to first pay attention to the barriers that exist in the station itself and among the producers, and try to eliminate them. In this case, the station’s capacity for investors to be willing to invest would increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to Invest
  • Investment Barriers
  • TV Programs
  • Hamedan Provincial Station
  • Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)
افقهی، اسماعیل؛ حمیدی‌زاده، علی؛ میرزمانی، اعظم؛ و شرف‌الدین، سیدحسین (۱۳۹۸). شناسایی عوامل تأثیرگذار در برند شدن رسانۀ خبری، فصلنامۀ علمی مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه، 2(6)، 11-30.
بنار، نوشین؛ و فتح‌اله‌زاده، حمیده (1392). راهنمای حمایت مالی در ورزش، تهران، انتشارات: حتمی.
حقیقی‌نسب، منیژه؛ قدرت‌آبادی، لیلا؛ و شفیع، شکوفه (1398). «تأثیر تعهد مدیران ارشد، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر سرمایۀ مشتری»، نشریۀ مدیریت بازرگانی، شمارۀ 40، 357-374.
دانش جعفری، داود؛ و کریمی، سمانه (1390). خصوصی‌سازی خدمات شهری روشی پایدار در تأمین مالی شهرداری، مطالعۀ موردی؛ شهرداری تهران، چهارمین همایش مالیۀ شهرداری، مشکلات و راهکارها، 127- 155.
دهقانی، علیرضا (1391). نوآوری در تولید مسابقات تلویزیونی میان‌برنامه‌ای در معاونت سیما، مجموعه آموزه‌ها و تجارب مدیریتی دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
رسولی قهرودی، مهدی (1395). تأثیر الزامات عملکرد محیطی مشتری بر تعهد محیطی تأمین‌کننده: نقش تعدیل‌گری سرمایه‌گذاری، قرارداد و ارزیابی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
زارع، حسین؛ و سیف‌لو، سجاد (1396). «استراتژی‌های بازاریابی بین‌الملل در ارتقای عملکرد مالی با رویکرد تولید و جذب سرمایه»، هشتمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران.
شبانی، محمد (1398). بازارهای مالی و پولی بین‌المللی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها: سمت.
شش‌پری، زهره (1400). «بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری درک شده روی ارتباط با مشتری برکیفیت رابطه و قدرت رابطه با نقش تعدیل‌گر نوآوری مشتری و گرایش به شکایت»، چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین‌المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار، تهران،
https://civilica.com/doc/1394325
صمدی، منصور؛ و یزدانی، احسان (1397). «اندازه‌گیری تأثیر سرمایۀ ارتباطی بر عملکرد مشتری در شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد بازاریابی تجاری و نقش تعدیل‌کنندۀ ظرفیت جذب»، نخستین کنفرانس ملی پژوهش کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی، تهران.
صلواتیان، سیاوش؛ و حسینی، سیدبشیر (1398). «امکان‌‌‌سنجی استفاده از روش تأمین مالی جمعی تولیدات نمایشی سازمان صداوسیما»، مجلۀ جهانی رسانه، 14(2)، 106-130.
صلواتیان، سیاوش؛ و محسنی، مهدی (1394).« مطالعۀ تطبیقی شیوه‌های تأمین مالی سازمان‌های رسانه‌ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا»، مجلۀ رسانه، 48-72.
عالمی، عطیه (1397). «بررسی ارتباط بین تجربه مشتری و وفاداری برمیزان سرمایه‌گذاری مشتریان مؤسسۀ اعتباری کوثر اصفهان»، ششمین همایش ملی مطالعات و پژوهش‌های نوین در حوزۀ علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران.
محصل افشاری، سمیه؛ و موسی‌زاده، اصغر (1396). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری شهرداری تبریز»، اولین کنگرۀ بین‌المللی پژوهش‌های علوم میانرشته‌ای در شهرسازی و معماری.
همتی، احمد (1391). تعیین ارجحیت روش‌های تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از فرایند سلسله‌مراتبی فازی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، تهران: دانشگاه امیرکبیر.
 
Ahmad, M. A. (2020). Study of Customer Orientation and Customer Commitment in the Food Sector of Pakistan Muhammad Ahmad and Mirza Ashfaq Ahmed.‏
Ali, R. S. (2016). Investment promotion in Egypt: Institutional analysis of the general authority for investment and free zones.
Aman, H., Kasuga, N., & Moriyasu, H. (2018). Mass media effects on trading activities: television broadcasting evidence from Japan. Applied Economics50(42), 4522-4539.
Armando, A. (2016). Televisi Indonesia di bawahKapitalisme Global. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
Ballentine, K. L., Goodkind, S., & Shook, J. (2020). From scarcity to investment: The range of strategies used by low-income parents with “good” low-wage jobs. Families in Society101(3), 260-274.
Bernritter, S. F., van Ooijen, I., & Müller, B. C. (2017). Self-persuasion as marketing technique: the role of consumers’ involvement. European Journal of Marketing.
Competition Authority, A. (2020). The Australian Competition Authority continues its investigation into a 19.9% stake airline acquisition and highlights the increased concerns that smaller airlines face due to COVID-19 (Qantas/Alliance Airlines). e-Competitions Bulletin, (June 2020).‏
CPB. (2012 ). Alternative Sources of Funding for Public Broadcasting Stations.
Croucher, S. M. (2011). Social Networking and Cultural Adaptation: A Theoretical Model. Journal of International and Intercultural Communication, 4(4), 264-259.
Dhaliwal, J. S., & Dhillon, J. S. (2019). Profit based unit commitment using memetic binary differential evolution algorithm. Applied Soft Computing81, 105-502.
Elaoud, A. & Jarboui, A. (2017) Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency. Research in International Business and Finance, 42(3), 616-629.
Ebelebe, U. Ben. (2017). Reinventing Nollywood : The impact of online funding and distribution on Nigerian cinema.
Geddes, A., Schmid, N., Schmidt, T. S., & Steffen, B. (2020). The politics of climate finance: Consensus and partisanship in designing green state investment banks in the United Kingdom and Australia. Energy Research & Social Science69, 101583.
Garcia Lara, J. M., and Garcia Osma, B., (2010). Accounting Conservatism and Firm Investment Efficiency., www.ssrn.com
Gua, W., Luana, X., Songa, Y., & Shangb, J. (2022). Impact of loyalty program investment on firm performance: Seasonal products with strategic customers. European Journal of Operational Research, 299(2), 621-630.
Jechoutek, K. G., & Lamech, R. (2018). Private power Financing: from project finance to corporate finance, public policy for private sector. world Bank Group,No.56.Washington DC
Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2013). Tweetjacked: The Impact of Social Media on Corporate Greenwash. Journal of Business Ethics, 118(4),757-747.
Makarius, E. E. (2016). Edutainment: Using Technology to Enhance the Management Learner Experience. Management Teaching Review, 2(1), 17-25.
Mazodier, M., Quester, P. (2014). The role of sponsorship fit for changing brand affect: A latent growth modeling approach. Intern. J. of Research in Marketing, 31(2014), 16-29.
Nandi, A., & Kamboj, V. K. (2020). A New Solution to Profit Based Unit Commitment Problem Considering PEVs/BEVs and Renewable Energy Sources. In E3S Web of Conferences, 184, 10-70.
Raats, T., &Donders, K. (2017). Public service media and partnerships: Analysis of policies and strategies in Flanders. Public service media renewal: Adaption to digital network challenges, 39-60.
Sanityastuti, M. S. (2007). Membaca Televisi Indonesia, SebuahUpayaMenyikapiTayanganTelevisi. JurnalKomunikasi2(1), 189-200.
Sharma, S., & Sharma, P. (2016). A Study on the Impact of Marketing Strategies on Customer‟ s Preferences of Investments with the Banks in Indore City. International Journal of Latest Technology in Engineerin, 5(12), 2278-2540.
Wiley, J. (2017). China’ s Mobile Economy. Convergence Journal, 25(3), 1-13.